Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 51/2021 zo 6.10.2021 (uspokojovanie pohľadávok veriteľov platobne neschopným dlžníkom)

„... platobne neschopný dlžník má hradiť splatné pohľadávky svojich veriteľov, ktorí majú rovnaké postavenie pomerne a rovnomerne...“

GLOSA
Na
1)
stránkach
Súkromného práva
nie je obvyklé glosovať trestnoprávne rozhodnutia. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn.2 To 51/2021zo 6.10.2021 si však pozornosť zaslúži. Nie preto, že by bolo prelomové, vychádza v zásade z existujúcej ustálenej rozhodovacej praxe. Ale preto, že priam pedagogicky sumarizuje rozdiely medzi trestnými činmi nezaplatenia dane a poistného (§ 278 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ďalej aj "Trestný zákon" alebo "TZ"), zvýhodňovania veriteľa (§ 240 TZ) a poškodzovanie veriteľa (§ 239 ods. 1 TZ), a súčasne spresňuje, ako sa má správať dlžník v úpadku, aby sa nedopustil trestného činu zvýhodňovania veriteľa. Skutkové podstaty týchto trestných činov, osobitne však trestného činu zvýhodňovania veriteľa, majú bezprostredný vplyv na interpretáciu povinností dlžníka a jeho štatutárneho orgánu, ktoré sú upravené obchodným a insolvenčným právom.
Abstraktná úprava požadovanej starostlivosti, v rámci nej osobitne povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu voči obchodnej spoločnosti, sa v situácii, keď je obchodná spoločnosť v úpadku, presmeruje vo vzťahu k jej veriteľom.
2)
Konkrétny obsah tejto povinnosti štatutárneho orgánu voči veriteľom dostáva konkrétny obsah nielen pravidlami insolvenčného práva, ale aj trestnoprávnou rozhodovacou praxou. Glosované rozhodnutie práve tento obsah jemne posúva oproti doterajšej rozhodovacej praxi. Súčasne je v legislatívnom procese novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "zákon o konkurze a reštrukturalizácii" alebo "ZKR"), ktorá, okrem iného, dopĺňa hmotnoprávnu úpravu povinností dlžníka v úpadku práve v reakcii na trestnoprávnu rozhodovaciu prax.
Krajský súd v Bratislave svojím rozhodnutím sp. zn. 2 To 51/2021zo 6.10.2021 oslobodil dlžníka - fyzickú osobu spod obžaloby vo veci prečinu nezaplatenia dane a poistného pre absenciu preukázania úmyslu. Dlžník síce disponoval určitým disponibilným príjmom, nie však takým, aby mohol hradiť v plnej výške všetky svoje splatné záväzky. Ako uviedol krajský súd v odôvodnení svojho ro­zhodnutia:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).