Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie správneho rozhodnutia

9/2013
Doručovanie správneho rozhodnutia
§ 58 ods. 1, § 59 ods. 1 písm. e), § 66 ods. 1, § 133 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
§ 246c ods. 1, prvá veta v spojení s § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 246c ods. 1, prvá veta v spojení s § 212 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 246c, prvá veta v spojení s § 214 ods. 2, § 246 ods. 1, prvá veta v spojení s § 221 písm. f), h), § 250b ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Pre posúdenie či určitá fyzická alebo právnická osoba mala respektíve nemala byť účastníkom stavebného konania treba skúmať, či uskutočnením stavby podľa stavebného povolanie existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
8 Sžp 20/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v Žiline
rozhodol uznesením o žalobe, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti stavebného povolenia z 20. apríla 2011, posúdiac časť jej obsahu ako tvrdenie podľa § 250b ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OSP"). Rozhodol tak, že v prvej časti výroku zamietol návrh na uloženie povinnosti žalovanému doručiť žalobkyni napadnuté rozhodnutie, následne konanie zastavil a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.
V dôvodoch uznesenia krajský súd uviedol, že k opomenutiu účastníka môže dôjsť nedopatrením alebo nesprávnou interpretáciou noriem správneho práva, ktoré upravujú, kto je účastníkom konania. V aplikačnej praxi je ustálený názor, že správny súd sám definitívne a záväzne rozhoduje či žalobca je účastníkom konania. Poukázal na uznesenie tunajšieho súdu sp. zn. 5Sžp/8/2011 z 26. januára 2012, z ktorého vyplýva, že
"účelom inštitútu tzv. opomenutého účastníka je chrániť práva a oprávnené záujmy toho, s kým správny orgán ako s účastníkom konania nekonal s následkom nedoručenia mu rozhodnutia správneho orgánu, ktoré sa priamo týka jeho práv a oprávnených záujmov. Pozitívne zistenie súdu, že skutočne došlo zo strany konajúceho správneho orgánu k pochybeniu v podobe opomenutia niektorého z účastníkov konania spôsobuje, že takéto rozhodnutie správneho orgánu nemohlo nadobudnúť právoplatnosť. Ak súd dospeje k záveru, že so žalobcom sa malo konať ako s účastníkom konania, uloží správnemu orgánu doručiť tomuto účastníkovi správne rozhodnutie. Podľa okolností prípadu môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia. Stanoviskom súdu o povinnosti doručiť účastníkovi správne rozhodnutie je správny orgán viazaný a po uskutočnenom doručení predloží súdu administratívne spisy na rozhodnutie o žalobe. V prípade, že súd zistí, že žalobca nebol v správnom konaní opomenutý, konanie o žalobe zastaví."
Krajský súd uviedol, že správny súd je povinný preskúmavať či opomenutý účastník mal byť skutočne účas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).