Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprava výroku rozsudku a prípustnosť dovolania (ZSP 3/2019)

§ 164 Občianskeho súdneho poriadku (teraz § 224 Civilného sporového poriadku)
§ 420 Civilného sporového poriadku

Dovolanie smerujúce proti nesprávnemu rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu na opravu výroku rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo v merite veci (vo veci samej) je v zmysle § 420 Civilného sporového poriadku prípustné.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Cdo 162/2017.

 

Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej len "súd prvej inštancie" alebo "súd prvej inštancie") uznesením zamietol návrh žalobcov na vydanie opravného uznesenia o oprave zrejmých nesprávností a chýb v písaní v rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým bolo v súlade s ich žalobou určené, že nimi označené priestory - príručná dielňa, sklad bicyklov a sklad archív - sú spoločnými zariadeniami bytového domu, a že sa nahrádza vyhlásenie vôle žalovaného, že ako predávajúci (správne prevádzajúci) uzatvára so žalobcami zmluvy o prevode vlastníctva bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a o prevode spoluvlastníckeho podielu k nebytovým priestorom, a to v znení týchto zmlúv, tvoriacich súčasť výroku rozsudku a súčasť jeho rovnopisu, ktoré znenie je súladné s určovacím výrokom.
Zamietnutie návrhu odôvodnil tým, že postupom podľa § 164 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p. (ďalej aj "OSP") nemožno opraviť rozsudok v časti znenia zmlúv, ktoré neboli vyhlásené na pojednávaní, keďže výrok rozsudku uvedený v zápisnici z pojednávania sa na znenie zmlúv síce odvoláva, a to tak, že tvoria neoddeliteľnú súčasť výroku rozsudku a súčasť jeho rovnopisu, no ich samotné znenie neobsahuje.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalobcov uznesením potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie.
Potvrdenie uznesenia súdu prvej inštancie odôvodnil jeho vecnou správnosťou, aj keď z iných, než v ňom uvedených dôvodov. Vyslovil názor, že v predmetnej veci nešlo o žiaden z prípadov, na ktoré pamätá § 164 OSP, resp. § 224 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj "CSP"), keďže vecné nedostatky a nesprávnosti žaloby nie sú dôvodom na opravu súdnych rozhodnutí. Inštitút opravného uznesenia má opravovať nedostatky, ktorých sa dopustil súd a nie strana sporu v podanej žalobe. Ďalej uviedol, že súd prvej inštancie prevzal do výroku vyhláseného rozsudku znenie zmlúv navrhnutých žalobcami v eventuálnom (subsidiárnom) petite, týmto vyhláseným rozsudkom je súd viazaný a žalobcovia mohli dosiahnuť zmenu rozsudku len podaním riadneho opravného prostriedku.
Žalobcovia (ďalej aj "dovolatelia") podali proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie. Prípustnosť a zároveň dôvodnosť d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).