Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Páchanie "toho istého trestného činu" (pokračovací trestný čin). Výrok o uznaní cudzieho rozhodnutia

61/2015
Páchanie "toho istého trestného činu" (pokračovací trestný čin)
Výrok o uznaní cudzieho rozhodnutia
§ 122 ods. 10 Trestného zákona
§ 515 ods. 2 Trestného poriadku
I. Pre možnosť posúdenia činu ako pokračovacieho trestného činu krádeže je princíp spočítania jednotlivých škôd možný, len ak každá z týchto skôr dosiahne aspoň škodu malú, a teda každým čiastkovým útokom boli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu krádeže. Spočítanie škôd má potom spravidla dopad na právnu kvalifikáciu trestného činu aj podľa jeho kvalifikovanej skutkovej podstaty.
II. Vetu za bodkočiarkou v ustanovení § 122 ods. 10 Trestného zákona. "to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom spáchaným mimo územia SR" treba vykladať tak, že takýto čiastkový útok nemôže tvoriť súčasť pokračovacieho trestného činu, ak ostatné čiastkové útoky boli spáchané na území Slovenskej republiky. V súlade so zásadou personality slovenského Trestného zákona vyjadrenej v § 4 Trestného zákona by takýto čiastkový útok tvoril samostatný (trestný) čin.
III. Aj keď podľa § 515 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku možno cudzie rozhodnutie uznať aj "vo výroku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody alebo podmienečný trest odňatia slobody", neznamená to, že uznávajúce rozhodnutie bude obmedzené len na výrok o treste bez uznania výroku o vine. Výrok o treste nemôže existovať bez výroku o vine, pretože výrok o treste má podklad vo výroku o vine, bez ktorého nemožno nikomu uložiť trest a ani rozhodnúť o jeho výkone.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2Urto 5/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí 8.9.2015 o odvolaní krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v B. B. z 8.7.2015, sp. zn. 4 Ntc 2/2015, rozhodol tak, že: I. Podľa § 518 ods. 4 TP zrušuje napadnutý rozsudok, a II. Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 549/2011 Z.z. uznanie rozsudku Mestského súdu v Brne z 2.10.2014, sp. zn. 2 T 117/2014, v spojení s uznesením Krajského súdu v Brne z 2.12.2014, sp. zn. 8 To 477/2014, a vykonanie trestu odňatia slobody vo výmere 4 a pol roka uloženého označenými rozsudkami súdov ČR občanovi Slovenskej republiky M. D., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Českej republike, sa odmieta.
Z odôvodnenia:
Napadnutým rozsudkom rozhodol Krajský súd v B. B. tak, že podľa § 7b TZ v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v EÚ, uznal vo výroku o uloženom treste odňatia slobody na území SR rozsudok Mestského súdu v Brne z 2. októbra 2014, sp. zn. 2 T 117/2014, v spojení s uznesením Krajského súdu v Brne z 2. decembra 2014, sp. zn. 8 To 477/2014, ktorým bol občan Slovenskej republiky M. D., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ČR, uznaný vinným z prečinu podvodu podľa § 209 ods. 1, 2, 3, českého TZ, z prečinu krádeže podľa § 205 ods. 1, 2, 3 českého TZ, prečinu neoprávneného zaobstarávania, falšovania a pozmeňovania platobného prostriedku podľa § 234 ods. 1 TZ, z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vykázania podľa § 337 ods. 1 písm. b) českého TZ, ktorých sa dopustil na skutkovom základe uvedenom v bodoch 1a, b a 2 až 7 vyššie označených rozhodnutí súdov ČR ako aj v predmetnom rozsudku NS SR, a bol za to odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 4 a pol roka, a rozhodol, že odsúdený M. D. bude vo výkone trestu odňatia slobody pokračovať v ústave na výkon trestu so stredným stupňom stráženia v zmysle § 48 ods. 2 písm. b) TZ.
Svoje rozhodnutie krajský súd odôvodnil v podstate tak, že "z predloženého osvedčenia vyplýva, že predmetné trestné činy neboli označené justičným orgánom štátu pôvodu priradením k niektorej kategórii trestných činov, uvedených v § 4 ods. 3 zákona č. 549/2011 Z.z., resp. uvedených v čl. 7 ods. 1 Rámcového rozhodnutia Rady č. 2008/909/SVV z 27. novembra 2008. Z uvedeného dôvodu bolo preto potrebné skúmať, či predmetné skutky, p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).