Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na súdnu ochranu. Náhrada trov konania - trovy zavinené stranami

ZSP 15/2018
Právo na súdnu ochranu. Náhrada trov konania - trovy zavinené stranami
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 256 Civilného sporového poriadku
Vo všeobecnosti platí, že náhradu trov konania ovláda zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zodpovednosti za zavinenie.
Zásada zodpovednosti za zavinenie (pôvodne upravená v § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) bola premietnutá do novej podoby vyjadrenej v § 256 Civilného sporového poriadku a znamená, že trovy je povinná nahradiť tá zo strán sporu, ktorá zavinila, že tieto trovy konania vznikli.
Princíp procesného výsledku za zavinenie však nemožno chápať výlučne iba z formálno-procesného hľadiska, ale aj z hľadiska materiálneho, pretože nielen petit, ale aj žalobné tvrdenie, teda dôvody žaloby, vyjadrujú, prečo sa žalobca voči žalovanému domáha plnenia.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I. ÚS 629/2016
- upravený pre publikačné účely.
Z odôvodnenia:
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") uznesením č. k. I. ÚS 629/2016-11 z 5. októbra 2016 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ústavnom súde") na ďalšie konanie sťažnosť JUDr. K. M. P. a JUDr. K. V. P. (spolu ďalej len "sťažovateľky"), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") a práva na spravodlivý súdny proces zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len "krajský súd") č. k. 6 Co 215/2016-157 z 22. júna 2016.
2. Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že v konaní vedenom Okresným súdom B. II (ďalej len "okresný súd") pod sp. zn. 67 C 41/2015 sa žalobca žalobou podanou proti sťažovateľkám ako žalovaným domáhal určenia, že kúpna zmluva uzavretá 23. septembra 2011 medzi predávajúcim na jednej strane a žalovanými sťažovateľkami ako kupujúcimi na strane druhej o predaji nehnuteľností je proti jeho osobe neúčinná, pretože týmto právnym úkonom sa podľa žalobcu chcel predávajúci účelovo zbaviť majetku v záujme ukrátiť žalobcu ako svojho veriteľa, v dôsledku čoho sa stala pohľadávka žalobcu proti predávajúcemu právoplatne mu priznaná súdnym rozhodnutím 23. júla 2013 nevymožiteľnou. Z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom 28. novembra 2014 z toho dôvodu, že jeho pohľadávka, ktorú mal proti predávajúcemu, bola uspokojená treťou osobou odlišnou od žalovaných sťažovateliek, okresný súd uznesením sp. zn. 67 C 41/2015 z 15. marca 2016 konanie zastavil a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).