Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodovanie o vylúčení jednotlivých sudcov

19/2017
Rozhodovanie o vylúčení jednotlivých sudcov
§ 32 ods. 1, 3 a ods. 5 písm. d) Trestného poriadku
§ 23 Trestného poriadku
I. Nepatrí do kompetencie Najvyššieho súdu rozhodovať o vylúčení jednotlivých sudcov súdu nižšieho stupňa z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci. Takáto právomoc patrí v zmysle ustanovení § 32 ods. 1, 3 a ods. 5 písm. d) § 32 Trestného poriadku do pôsobnosti konkrétneho súdu nižšieho stupňa.
II. V rámci konania o odňatí veci podľa § 23 Trestného poriadku rozhodne najvyšší súd o odňatí veci príslušnému súdu aj vtedy, ak zistí dôležitý dôvod v tom, že všetci sudcovia súdu nižšieho stupňa sú vylúčení z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci. V takom prípade výroku o odňatí veci príslušnému súdu a jej prikázaní súdu toho istého druhu a stupňa musí predchádzať výrok o vylúčení všetkých sudcov konkrétneho súdu. Ide o jediný prípad kedy najvyšší súd rozhoduje o vylúčení sudcov súdu nižšieho stupňa z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Ndt 18/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd o návrhu obž. I. Ch. na odňatie a prikázanie veci uvedeným uznesením rozhodol, že trestná vec obž. I. Ch., vedená na Okresnom súde B. V pod sp. zn. 1 T 27/2015, sa Krajskému súdu v Bratislave neodníma.
Z odôvodnenia:
Na Krajskom súde v B. sa vedie pod sp. zn. 3 To 92/2015, konanie o odvolaní podanom obžalovaným I. Ch. proti rozsudku Okresného súdu B. V, sp. zn. 1T/27/2015, z 22. júna 2015. Krajský súd zatiaľ nemohol vo veci rozhodnúť, pretože mu v tom bráni návrh obžalovaného na odňatie veci Krajskému súdu v B. a jej prikázanie inému krajskému súdu.
Obžalovaný I. Ch. v konaní o ním podanom odvolaní pred Krajským súdom v Bratislave v rámci svojho návrhu na vylúčenie predsedníčky senátu a návrhu na odňatie veci Krajskému súdu v Bratislave uviedol nasledovné:
"Dňa 24. augusta 2015 som podal na krajskú sudkyňu JUDr. D. M. občiansko-právne konanie na Okresný súd T., pretože bude medzi nami prebiehať občiansko-právne konanie, preto žiadam o vylúčenie z mojej trestnej veci. Preto žiadam podľa § 31 o vylúčenie sudkyne JUDr. D. M. z konania a prideliť moju trestnú vec podľa § 23 inému krajskému senátu" (č. l. 216). Následne obžalovaný na verejnom zasadnutí pred Krajským súdom v B. 22
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).