Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ústavné záruky osobnej slobody obmedzovanej väzbou (2.)

ÚSTAVNÉ ZÁRUKY OSOBNEJ SLOBODY OBMEDZOVANEJ VÄZBOU (2.)
Ústavný súd SR každý rok popiera prax všeobecných súdov druhého stupňa, ktoré pri preskúmaní rozhodnutí prvostupňových súdov o väzbe vyslovujú spokojnosť so správnosťou a zákonnosťou týchto rozhodnutí bez toho, aby sa zaoberali tým najpodstatnejším - ústavnosťou rozhodnutí. Namiesto priznania právnej relevancie účelu základného práva na osobnú slobodu a jeho ochranu pri rozhodovaní o väzobných otázkach sa tak zohľadňujú záujmy orgánov činných v trestnom konaní.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Ochrana osobnej slobody podľa čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa nestotožňuje s typmi väzby ustanovenými v právnom poriadku SR. Dohovorom sa zaručuje osobná sloboda v situáciách, ktoré charakterizuje plynutie času od začatia trestného stíhania a ďalšie relevantné faktory. Kvalitu ochrany podľa Dohovoru nemožno zovšeobecniť tak, že táto sa zaručuje pre konanie o ponechaní obvineného vo väzbe, ale nezaručuje sa pre opätovnú väzbu. Vzhľadom na to, že v oboch situáciách môže dôjsť k zhodnému právnemu účinku, sprísnená ochrana v rozsahu ustanovených podmienok sa zaručuje tak pri rozhodovaní o predĺžení väzby, ako aj pri rozhodovaní o opätovnom vzatí do väzby.
Obsah ochrany
Ustanovením prvej vety čl. 17 ods. 1 Ústavy SR sa priznáva generálna ochrana osobnej slobody bez ohľadu na to, aký je dôvod obmedzenia osobnej slobody.
Účel tejto ústavnej záruky sa dosahuje ochranou osobnej slobody pred obmedzeniami. Na úpravu čl. 17 ods. 1 nadväzujú ďalšie ustanovenia čl. 17, ktorými sa špecifikujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby mohlo dôjsť k obmedzeniu osobnej slobody v súlade s ústavou.
K obmedzeniu osobnej slobody v súlade s čl. 17 ods. 2 Ústavy SR môže dôjsť jedine v prípade súčasného splnenia formálnej podmienky zákona a dvoch kumulatívne určených materiálnych podmienok.
Z ustanovenia prvej vety čl. 17 ods. 2 Ústavy SR nemožno vyvodiť, že obmedzenie osobnej slobody je konformné s ústavou vždy, keď sa dodrží formálna podmienka tak, že režim obmedzenia osobnej slobody sa určí zákonom.
Prvou materiálnou podmienkou legitimizujúcou obmedzenie osobnej slobody je dôvod výslovne predvídaný v právnom poriadku ako dôvod pre obmedzenie osobnej slobody. Druhou materiálnou podmienkou je uloženie obmedzenia osobnej slobody spôsobom, ktorý určí zákon. Podmienka zákona, ktorú ustanovuje čl. 17 ods. 2 aj čl. 17 ods. 5, má zásadne rozdielny význam.
V čl. 17 ods. 2 je podmienka zákona ustanovená pre fázu tvorby práva. V zákone musia byť určené podmienky, za akých možno človeka stíhať alebo pozbaviť slobody a tiež spôsob, akým ho možno stíhať alebo pozbaviť osobnej slobody. Obmedzovanie osobnej slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom ustanoveným zákonom je neústavné.
V čl. 17 ods. 5 je podmienka zákona ustanovená pre fázu aplikácie práva. Ústavou určený orgán štátu - súd - v konaní preskúmava, ako sú splnené zákonom ustanovené materiálne podmienky obmedzenia osobnej slobody konkrétnej osoby v konkrétnej veci.
K materiálnym podmienkam patria dôvody pre vzatie do väzby a pre ďalšie trvanie väzby a čas, po ktorý je držanie vo väzbe dovolené.
O splnení materiálnych podmienok rozhoduje súd v súlade s osobitnou formálnou podmienkou určenou pre fázu aplikácie práva zákonom. Formálnou podmienkou podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy SR je obmedzenie osobnej slobody rozhodnutím súdu (§ 72 ods. 2 tretia veta TP).
Materiálne podmienky obmedzenia osobnej slobody väzbou
"Judikatúra ESĽP sa v otázkach naplnenia dôvodov legalizujúcich zatknutie alebo iné pozbavenie slobody ustálila tak, že podozrenie zo spáchania trestného činu je conditio sine qua non zákonnosti zatknutia a iného pozbavenia osobnej slobody a táto podmienka musí byť prítomná od začiatku až po ukončenie pozbavenia osobnej slobody (rozhodnutie Stögmüller c. Rakúsko z 10. novembra 1969, Annuaire, č. 9), pričom konanie musí vykazovať znaky, ktoré v danom čase podľa platného vnútroštátneho práva napĺňa skutkovú podstatu trestného činu (rozhodnutie Lukanov c. Bulharsko z 20. marca 1997, Recueil II/1997), a musí byť jasné, o aký konkrétny trestný čin ide (rozhodnutie vo veci Berktay c. Turecko z 1. marca 2001)
.
Z doterajšej judikatúry ústavného súdu (napr. I. ÚS 141/04, III. ÚS 417/2011), ktorá korešponduje s judikatúrou ESĽP, vyplýva, že v prípade rozhodovania o vzatí do väzby musia byť splnené tieto podmienky: po formálnej stránke musí existovať uznesenie o vznesení obvinenia, po materiálnej stránke musia existovať skutočnosti osvedčujúce kvalifikované podozrenie, že sa obvinený trestného činu, ktorý sa mu v uznesení o vznesení obvinenia kladie za vinu, dopustil. Napokon musí existovať niektorý z väzobných dôvodov uvedených v ustanovení § 71 TP."
1)
Súdne rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody vzatím do väzby a o ďalšom trvaní väzby musí spĺňať podmienku kvality rozhodovania.
"(...) ak sa súd rozhodne trestne stíhanú osobu naďalej držať vo väzbe, jeho rozhodnutie musí byť založené na konkrétnych skutočnostiach, a nie na abstraktnej úvahe.
"2)
Na obmedzenie osobnej slobody väzbou z dôvodu jedného trestného stíhania môže nadviazať obmedzenie osobnej slobody väzbou uloženou z dôvodu iného trestného stíhania.
"Sťažovateľ namietal porušenie označených práv podľa ústavy a dohovoru argumentujúc, že napadnutým uznesením najvyššieho súdu bola lehota trvania jeho väzby predĺžená nad najvyššiu možnú dobu piatich rokov ustanovenú zákonom (§ 71 ods. 2 TP)
.
(...) Najvyššia možná doba trvania väzby ustanovená v § 71 ods. 2 TP predstavovala zákonom ustanovenú maximálnu hranicu trvania väzby v konkrétnej trestnej veci. Je zrejmé, že sťažovateľ vykonával v období od 20. júla 2000 väzbu v trestnej veci vedenej na Okresnom súde D. S. (...) a nadväzne bol (...) vzatý do väzby v inej trestnej veci vedenej na Krajskom súde v T. (...). Išlo teda o väzby v dvoch odlišných konaniach (v dvoch samostatných trestných veciach), ktorých doby trvania nemožno z hľadiska zákonom ustanovenej maximálnej hranice trvania väzby v zmysle § 71 ods. 2 TP kumulatívne sčítať."
3)
Obmedzenie osobnej slob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).