Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vážne mienený odpor ženy a stav beznádejnosti odporu

39/2015
Vážne mienený odpor ženy a stav beznádejnosti odporu
§ 199 Trestného zákona
Na vážne mienený odpor ženy voči súloži v zmysle § 199 Trestného zákona možno usúdiť najmä z takého jej fyzického konania alebo emocionálneho prejavu, ktorými napadnutá žena nepochybným spôsobom prejavuje, že jej nesúhlas s pohlavným stykom je vážne mienený, a že sa snaží zabrániť konaniu útočníka.
Existenciu vážne mieneného odporu však nemožno vylúčiť v tých prípadoch, keď k jeho náležitému prejavu nedôjde len v dôsledku napr. emočného šoku, afektu strachu a pod., alebo preto, že útočník neumožnil, alebo zabránil napadnutej žene odpor prejaviť, resp. vytvoril stav beznádejnosti odporu.
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
, sp. zn.
1 To 150/2008
.
Skutkový stav:
Krajský súd na verejnom zasadnutí uvedeným uznesením podľa § 319 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odvolanie okresného prokurátora, podané proti rozsudku Okresného súdu v M., sp. zn. 2 T 6/2008, ako nedôvodné zamietol.
Z odôvodnenia:
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný V. B. podľa § 285 písm. b) TP oslobodený spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry v M., sp. zn. 2 Pv 25/2008 z 8. novembra 2006 pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ")., ktorého sa mal dopustiť tak, že 6. januára 2008 okolo 21.30 h. v mieste trvalého bydliska, v M. - P., štvrť Č. č., v byte č. x, prišiel do obývačky, kde po rozvode prespáva jeho bývalá manželka, poškodená Z. B., s úmyslom vykonať pohlavný styk, čo však ona odmietla a povedala mu, že s ním nechce nič mať, na čo si obžalovaný ľahol k poškodenej a snažil sa ju znehybniť tak, že ju chytil rukami okolo ramien, pričom sa jej snažil roztiahnuť nohy, keď sa mu to nepodarilo odišiel z obývačky. Po zhruba desiatich minútach sa vrátil a pokúšal sa opakovane vykonať súlož, čo sa mu však tiež nepodarilo. Uvedené konanie zopakoval niekoľkokrát až do 24.00 h., keď svoje násilné konanie zintenzívnil a aj napriek bráneniu sa poškodenej sa mu podarilo chytiť poškodenú zozadu okolo ramien, následne ju pootočiť bokom k sebe, prisadnúť jej pravú nohu a roztiahnuť nohy, vyložiť si jej ľavú nohu na svoje rameno a vykonať na poškodenej násilím proti jej vôli súlož.
Svoje rozhodnutie okresný súd odôvodnil v podstate tak, že zo všetkých skutkových okolností, nemožno vyvodiť, že by obžalovaný mal prekonať vážne mienený odpor poškodenej, alebo, že by poškodená podľahla jeho konaniu po zistení beznádejnosti jej odporu. V danom prípade nebolo bez pochybností preukázané, že k pohlavnému styku s poškodenou došlo po jej násilnom donútení obžalovaným.
Prokurátor podal proti rozsudku okresného súdu riadne a včas odvolanie. Navrhol, aby krajský súd z dôvodu uvedeného v § 321 ods. 1 písm. b) TP napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.
Podľa jeho názoru súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil vo veci vykonané dôkazy a nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Nesprávne bola vyhodnotená výpoveď svedkyne poškodenej Z. B., ktorú on považuje za dôveryhodnú, logickú a podporenú aj ďalšími dôkazmi (lekárske správy, sekundárne aj výpoveď maloletého svedka M. B.). Je evidentné, že obžalovaný s poškodenou žili v disharmonickom spolužití, preto aj z tohto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).