Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Viacčinný súbeh deliktov

ZSP 30/2017
Viacčinný súbeh deliktov
§ 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 212, § 250ja ods. 2 druhá veta, § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
Zbiehajúce sa delikty sú postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a súhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 11/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného z 28. septembra 2012, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Poprad zo 17. júla 2012, ktorým bola žalobcovi ako prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku uložená pokuta podľa § 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v z. n. p. vo výške 7 000 eur za porušenie osobitných predpisov v oblasti organizovania trhu.
Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že z obsahu administratívneho spisu zistil, že u žalobcu bola 25. júna 2010 vykonaná kontrola, zameraná na dodržiavanie právnych predpisov Európskej Únie, týkajúcich sa kvality predávaného ovocia a zeleniny. Pri tejto kontrole bolo zistené, že žalobca uvádza na trh aj produkty, ktoré nespĺňajú ani minimálne požiadavky na kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny. O nedostatkoch, ktoré boli zistené pri uvedenej kontrole boli spísané záznamy, ktorých súčasťou sú nálezy o nezhode. Voči žalobcovi bolo začaté správne konanie vo veci nedodržiavania požiadaviek pri skladovaní a manipulácii s potravinami, o čom bol žalobca upovedomený listom 21. júla 2010.
Podľa názoru krajského súdu z napadnutého rozhodnutia žalovaného vyplýva, že žalovaný sa síce explicitne nezaoberal vyhodnotením závažnosti každého jednotlivého porušenia zákona tým, že by určil výšku sankcie, avšak toto urobil na záver rozhodnutia, keď uložil úhrnnú sankciu za porušenie § 10a ods. 1 zákona č. 491/2001 Z.z. Správny orgán prvého stupňa pri určovaní výšky pokuty vychádzal z kritérií, určených uvedeným zákonom a v jeho rozhodnutí je každé kritérium dostatočne a náležite odôvodnené. Výška pokuty podľa názoru krajského súdu zodpovedá zisteným nedostatkom vzhľadom na veľký počet porušení, rozdelených podľa jednotlivých komodít. Výrobky sektora ovo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).