Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vznesenie námietky premlčania a dobré mravy

1/2015
Vznesenie námietky premlčania a dobré mravy
§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 100 Občianskeho zákonníka
§ 107 Občianskeho zákonníka
Dobrým mravom zásadne neodporuje, ak niekto namieta premlčanie práva uplatňovaného voči nemu, lebo inštitút premlčania je inštitútom zákonným a teda použiteľným vo vzťahu k akémukoľvek právu, ktoré sa zo zákona premlčuje.
Ak žalobca nevhodnou voľbou prostriedku ochrany svojich práv z objektívneho hľadiska vlastným zavinením vytvoril podmienky pre neskoršie úspešné vznesenie námietky premlčania práva žalovaným, uplatnenie námietky premlčania nie je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 41/2012
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou z 30. januára 1995 pôvodne domáhal určenia, že kúpna zmluva z 3. mája 1993 uzavretá medzi žalobcom ako kupujúcim a žalovaným (ďalej len "kúpna zmluva"), predmetom ktorej bol predaj nehnuteľnosti - bývalého Automotoklubu v katastrálnom území H. (ďalej len "nehnuteľnosť"), je v časti určenia kúpnej ceny vo výške 6 100 001 Sk neplatná.
Okresný súd po pripustení zmeny žaloby rozsudkom z 18. júna 2008 určil, že kúpna zmluva je neplatná v časti kúpnej ceny prevyšujúcej 3 722 408,77 Sk.
Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca preukázal naliehavý právny záujem na určení relatívnej neplatnosti kúpnej zmluvy v časti kúpnej ceny [§ 80 písm. c) OSP], keďže jeho postavenie by bolo bez tohto určenia neisté. Podľa názoru súdu rozhodujúca bola dohoda strán o kúpnej cene vo výške určenej podľa znaleckého posudku Ing. A. Š.; stanovenie kúpnej ceny vo výške 6 100 001 Sk v kúpnej zmluve na základe chybného znaleckého posudku zo 4. augusta 1992 vypracovaného menovaným znalcom považoval súd podľa § 40a Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") za relatívne neplatný právny úkon v časti nad sumu 3 772 408,77 Sk (vychádzajúc z opravného znaleckého posudku z 25. februára 1994) pre rozpor so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách.
Krajský súd na odvolanie žalovaného rozsudkom z 26. januára 2009 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietol.
Odvolací súd na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel k záveru, že nie je preukázaný naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení, pretože nie je ohrozené jeho právo a právne postavenie žalobcu sa nestalo neistým; prípadným určením neplatnosti kúpnej zmluvy v časti kúpnej ceny sa jeho právne postavenie nezmení. Za významné v tejto súvislosti nepovažoval tvrdenie žalobcu, že nehnuteľnosť je evidovaná v majetku spoločnosti žalobcu. Z uvedených dôvodov odvolací súd žalobu zamietol.
Najvyšší súd SR na dovolanie žalobcu uznesením zo 7. októbra 2009 napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.
Rozhodol tak po zistení, že konanie je postihnuté vadou v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), pretože odvolací súd svoje rozhodnutie v porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa založil na nečakaných, prekvapivých právnych záveroch o nedostatku naliehavého právneho záujmu na určení požadovanom žalobou, ku ktorým sa žalobca nemohol vyjadriť a prípadne predložiť dôkazy v odvolacom konaní, v dôsledku čoho bolo žalobcovi odňaté právo namietať správnosť (novo zaujatého) právneho názoru na inštančne vyššom súde.
Krajský súd po vrátení veci uznesením z 22. decembra 2009 rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.
Rozhodnutie odôvodnil nedostatočným preukázaním danosti naliehavého právneho záujmu žalobcu na určení čiastočnej neplatnosti kúpnej zmluvy v časti kúpnej ceny prevyšujúcej 3 722 408,77 Sk (78 921,60 €).
Žalobca podaním z 24. februára 2010 navrhol pripustenie zmeny žaloby, ktorým žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 78 921,60 € s príslušenstvom.
Zmenu žaloby súd prvého stupňa pripustil uznesením na pojednávaní 5. mája 2010.
Okresný súd rozsudkom z 12. júla 2010 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 78 921,60 € spolu s 9% ú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).