Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Základné právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces. Prípustnosť dovolania

2/2012
Základné právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces
Prípustnosť dovolania
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Ak je právo na dovolanie zakotvené v právnom poriadku, požíva ústavnú ochranu. Preto podmienku pripustenia dovolania podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku treba vykladať tak, aby bola naplnená jednak ústavou stanovená povinnosť najvyššieho súdu poskytnúť jednotlivcovi (dovolateľovi) ochranu jeho základnému právu, a jednak aj účel daného typu súdneho konania.
Právne posúdenie veci sa týka nielen noriem hmotného práva, ale aj noriem procesného práva.
Nález
Ústavného súdu
I. ÚS 186/08
Z odôvodnenia:
1.
Ústavnému súdu SR
(ďalej len "ústavný súd") bola 24. apríla 2008 doručená sťažnosť Ing. V. S. (ďalej len "sťažovateľ"), doplnená podaním zo 16. mája 2008, ktorou sa domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") sp. zn. 3 Cdo 220/2007 zo 14. februára 2008 a rozsudku Krajského súdu v B . B. (ďalej len "krajský súd") sp. zn. 15 Co 41/2007 z 27. júna 2007 s tvrdením, že nimi boli porušené jeho základné práva garantované čl. 46 ods. 1 a čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy SR (ďalej aj "ústava"), ako aj práva garantované čl. 6 ods. 1 a čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") a právo podľa čl. 17 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej aj "listina").
2. Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti namietané porušenie svojich základných práv videl v niekoľkých aspektoch. Zásah do práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces videl hlavne v reštriktívnom poňatí prípustnosti a dôvodnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a zamieňaní si týchto pojmov v odôvodnení uznesenia najvyššieho súdu a zásah do práva na slobodu prejavu a šírenia informácií videl v meritórnom rozhodnutí krajského súdu, ktorý mu uložil povinnosť ospravedlniť sa žalobkyni za niečo, čo on považoval za hodnoverné so skutočnosťou, a teda právne dovolené. Uviedol, že cieľom jeho kritiky nebolo poškodiť žalujúce učiteľky, ale oznámiť isté informácie a myšlienky týkajúce sa výchovno-vzdelávacích procesov na Gymnáziu J. Chalúpku v B., teda otázky verejného záujmu a tlakom verejného mienenia primäť učiteľov tento nesporný fakt zmeniť.
3. Sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd vydal tento nález:
a)
Uznesením Najvyššieho súdu SR v Bratislave sp. zn. 3 Cdo 220/2007 zo 14.2.2008, došlo k porušeniu základných ľudských práv a slobôd sťažovateľa, ako aj v konaní ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzalo vyplývajúcich z čl. 46 ods. 1 a čl. 26 ods. 1, 2, 4 Ústavy SR, v náväznosti na čl. 6 ods. 1 a čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj čl. 17 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.
b)
Ústavný súd SR zrušuje uznesenie Najvyššieho súdu SR v Bratislave sp. zn. 3 Cdo 220/2007 zo 14.2.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 27.6.2007 sp. zn. 15 Co 41/2007 a vec vracia Krajskému súdu v B. B. na ďalšie konanie.
c)
Najvyšší súd SR v Bratislave je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania.
4. Ústavný súd uznesením z 22. mája 2008 sťažnosť prijal na ďalšie konanie a na návrh sťažovateľa odložil vykonateľnosť napadnutých rozhodnutí až do rozhodnutia vo veci samej.
5. Na výzvu sa k ústavnej sťažnosti vyjadril predseda najvyššieho súdu, ktorý uviedol, že
"nie je oprávnený zasahovať do rozhodnutia senátu najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje nezávisle a nestranne, avšak ak má vysloviť svoj názor, tak sa domnieva, že najvyšší súd v ktorejkoľvek veci, ktorú je oprávnený posudzovať v dovolaní, by sa nemal sám zbavovať možnosti preskúmať ju z hľadiska, či jeho právny názor skôr vyslovený v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí, ktorým bola vec vrátená súdu prvého stupňa na nové prejednanie, bol v napadnutom rozhodnutí rešpektovaný".
Podľa jeho názoru aj nariadenie dokazovania v určitom smere dôležité pre vyriešenie právnej otázky je relevantné na posúdenie, či nižšie postavený súd rešpektoval názor najvyššieho súdu, či zameranie dokazovania bolo naozaj také, aby sa vyriešila dôležitá právna otázka. Pri takomto postupe by preto nemal najvyšší súd skúmať iba formálnu stránku prípustnosti dovolania, ale zaoberať sa vecou meritórne, či napadnuté rozhodnutie je vecne správne, a tak posúdiť dôvodnosť dovolania v intenciách § 238 ods. 2 v spojení s § 242 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ej "OSP"). Ponechával preto na úvahu ústavnému súdu, či z tohto hľadiska nedošlo k porušeniu sťažovateľom označených základných práv tak, ako ich uviedol v sťažnosti, keď najvyšší súd jeho dovolanie odmietol.
Predseda krajského súdu v stručnom vyjadrení navrhoval sťažnosť zamietnuť, lebo napadnutými rozhodnutiami nedošlo k namietanému porušeniu označených základných práv. Obidvaja predsedovia všeobecných súdov netrvali na ústnom pojednávaní.
6. Ústavný súd si vyžiadal namietané rozhodnutia všeobecných súdov a relevantný spis, z ktorých zistil tieto skutočnosti:
7.
Okresný súd B.
(ďalej len "okresný súd") rozsudkom z 23. júna 2003 č. k. 1 C 29/2001-225, uložil sťažovateľovi povinnosť zdržať sa v budúcnosti verejných tvrdení, že žalobkyne 1, 2 a 3 sú zodpovedné za smrť jeho syna Michala.
Ďalej ho zaviazal v lehote 15 dní zaslať žalobkyniam a riaditeľovi Gymnázia J. Chalúpku v B., PhDr. M. G. písomné ospravedlnenie tohto znenia:
"Dňa 4.9.2000 som v budove gymnázia rozdáv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).