Online časopis

Možno stíhať na Slovensku zločin agresie?

V štúdii autor vymedzuje, čo je to zločin agresie, poukazuje na niektoré nedostatky zverejneného slovenského prekladu Rímskeho štatútu a analyzuje právny základ pre vedenie trestného stíhania. Keďže skutková podstata zločinu agresie v slovenskom Trestnom zákone absentuje, skúma možnosti preklenutia tejto medzery výkladovými postupmi: priamou aplikáciou Rímskeho štatútu či obyčajového práva. Dospieva k záveru, že prípadné vedenie trestného stíhania v podmienkach súčasného slovenského trestného systému predstavuje problém.
In this study author describes what the crime of aggression is, he points some defects of the Rome Statute's Slovakpublished translation and he analyses the legal basis for criminal prosecution. As the definition of the crime of aggression is absent in the Slovak Criminal Code, he thinks about ways how to bridge this lacuna with interpretation; with direct application ofthe Rome Statute orofthe custo-mary law. He concludes that eventual criminal prosecution is indeed a problem in the current Slovak criminal system.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.