Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Formy účasti územnej samosprávy a štátnej správy na procesoch zmien obecného názvoslovia

TOMAŠ, L.: Formy účasti územnej samosprávy a štátnej správy na procesoch zmien obecného názvoslovia; Justičná revue, 73, 2021, č. 1, s. 40 - 49.
I ÚVOD
Právna úprava názvu obce má v slovenskom právnom poriadku nezastupitelný význam a tradičné miesto. Žiadna obec nemôže existovať bez názvu, pretože obec vystupuje v právnych vzťahoch pod vlastným názvom. Názov identifikuje obec jednoznačne a nezameniteľným spôsobom.
1)
Aj názov časti obce býva pravidelnou úpravou obecných zriadení, i keď jeho význam z právneho hľadiska nedosahuje stupeň významnosti názvu obce.
Zákon pripúšťa tak zmenu názvu obce, ako aj zmenu názvu časti obce. Systematizácia úpravy zmeny názvu obce alebo jej časti sa v našich podmienkach vyvíjala. Pred rokom 2002 boli tieto otázky upravené v predpisoch o územnom a správnom usporiadaní SR. Ustanovenie § 1a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo do normatívneho textu zaradené novelou vykonanou zákonom č. 453/2001 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2002. Tento postup sa odôvodnil tým, že ide o problematiku vecne patriacu do zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Úprava obecného názvoslovia v zákone NR SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR však bola do istej miery precíznejšia.
Kým totiž marginálna rubrika nad ustanoveniami tohto zákona, upravujúcimi názov obce a jej časti, znela "názov obce a jej častí", úprava zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nadpísaná len "názov obce", obsahuje vecne identickú úpravu. Aj zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení popri názve obce implikuje aj problematiku názvu častí obce.
Úprava zmien obecného názvoslovia implikuje (predvída) účasť personálneho prvku samosprávy obce (obyvateľov obce) na tomto procese. Popritom existujú normatívne upravené aj normatívne neregulované formy účasti štátnej správy v procesoch zmeny obecného názvoslovia.
Uvedené okruhy sú predmetom tohto článku. Nedávame si za cieľ priniesť komplexný deskriptívny pohľad na problematiku názvu obce. V tomto smere možno odkázať na komentárovú literatúru.
2)
Naším cieľom je zamerať sa na právno-teoreticky a právno-aplikačne problémové aspekty foriem účasti štátnej správy a územnej samosprávy na zmenách názvu obce. Cieľom je tieto problémové aspekty preskúmať nielen teoreticky, ale aj vo svetle rozhodovacej praxe súdov, a konfrontovať ich so zahraničnými právnymi úpravami. Na základe výsledkov takto vykonaného právneho výskumu sa v článku (priebežne aj záverom) formulujú návrhy na modifikáciu platnej právno-normatívnej platformy obecného zriadenia
de lege ferenda.
II FORMY ÚČASTI MIESTNYCH KOMUNÍT NA PROCESOCH MODIFIKÁCIÍ OBECNÉHO NÁZVOSLOVIA
V zmysle ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR - účelom základného práva na správu verejných vecí je umožniť občanom aktívnu účasť na tvorbe a realizácii verejnej moci. Ústava SR priznáva toto právo občanom SR ako jedno z ich základných politických práv v demokratickej spoločnosti. Ústavná koncepcia označeného práva predpokladá jeho realizáciu vo dvoch rovinách - ako právo zúčastňovať sa správy vecí verejných priamo, využívaním prvkov priamej demokracie, a tiež ako právo zúčastňovať sa správy vecí verejných slobodnou voľbou svojich zástupcov prostredníctvom volieb.
3)
Opodstatnenosť realizácie územnej samosprávy prostredníctvom využívania foriem priamej demokracie odráža esenciu samosprávy.
4)
Právo obyvateľov obce participovať na správe vecí verejných priamo by sa malo prejavovať aj v procesoch modifikácií obecného názvoslovia, a to tak vo vzťahu k zmene názvu obce, ako i vo vzťahu k zmene názvu časti obce. Význam priamej demokracie v naznačených súvislostiach pripomenul Najvyšší súd SR, keď ohľadom súhlasu obce so zmenou názvu obce vyriekol:
"Zákonodarca tento súhlas považuje za významný a dôležitý, preto ho procesne vložil do rúk priamej demokracie, ktorou sa uplatňuje ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných priamo obyvateľom dotknutej obce. Za týmto účelom je obecné zastupiteľstvo povinné vyhlásiť miestne referendum o zmene názvu obce podľa § 11a ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení."
5)
Dôležitosť reflektovania názoru miestneho obyvateľstva pri menení názvu obce akcentujú tiež viaceré cudzozemské právne úpravy. Možno pritom poukázať na viacero nemeckých obecných zriadení (komunálnych poriadkov). Názov bavorských obcí sa podľa čl. 2 ods. 2 Obecného poriadku pre slobodný štát Bavorsko (Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern) mení nielen po vypočutí obecnej rady, ale aj dotknutých obyvateľov obce.
6)
V spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko právna úprava podmieňuje vypočutím zúčastnených obyvateľov obce nielen zmenu názvu obce, ale aj zmenu názvu časti obce.
7)
Slovenská právna úprava obecného názvoslovia sa skoncentrovala v § 1a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Toto ustanovenie však o formách účasti miestnych komunít na procedúre zmeny názvu (časti) obce neobsahuje nijakú zmienku.
Zákonodarca až o 18 ustanovení ďalej, v § 11a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zakotvil povinnosť obecného zastupiteľstva vyhlásiť
miestne referendum
vo veci
zmeny názvu obce. Bolo by namieste, ak by sa v normatívnom texte previazanosť oboch ustanovení explicitne zvýraznila, aspoň formou vnútorného odkazu.
8)
Na rozdiel od zmeny názvu obce, zmena názvu časti obce sa
normatívne
nepodmieňuje pozitívnym výsledkom miestneho referenda. Zákon nepredpisuje uskutočnenie obligatórneho miestneho referenda o zmene názvu časti obce. V otázke prípadnej zmeny názvu časti obce obecné zastupiteľstvo má možnosť, nie však povinnosť vyhlásiť fakultatívne miestne referendum podľa § 11a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9)
Celoštátna úroveň však predsa len predikuje určité uplatnenie priamej demokracie pri zmene názvu časti obce. V čl. V ods. 5 Metodického pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009 na prípravu a vykonávanie územných zmien sa uvádza: "V návrhu na určenie, zrušenie alebo zmenu názvu sa uvedú dôvody, ktoré viedli k určeniu, zrušeniu alebo zmene názvu časti obce, preukáže sa, že navrhnutý názov je v súlade s ustanoveniami § 1a ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení a priloží sa
zápisnica z prerokovania nového názvu časti obce na verejnom zhromaždení obyvateľov obce alebo časti obce
." Ministerstvo vnútra SR teda, predvídajúc existenciu zápisnice z prerokovania nového názvu časti obce na zhromaždení obyvateľov obce alebo časti obce, predpisuje pre zmenu názvu časti obce uskutočnenie zhromaždenia obyvateľov obce.
Takáto úprava je však absolútne nekoncepčná, nesystémová a formálne aj materiálne nedostatočná.
V dôsledku obsolétnej dikcie je dokonca v rozpore so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tieto úvahy sa odrážajú v konkrétnych nedostatkoch:
1.
zakotvenie potreby uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce implicitnou formou,
2.
zakotvenie potreby uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce v akte, ktorý sa podľa doslovného pomenovania týka zmien územia obce,
3.
zavádzanie odlišného pomenovania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).