Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku

Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání společnosti na podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Uzavřením smlouvy o tiché společnosti nevznikne obchodní společnost, ani se tím tichý společník nestane podnikatelem, neprovádí se zápis do obchodního rejstříku; vznikne smluvní vztah mezi stranami smlouvy.
The Treaty on the quiet company, silent partner undertakes to deposit, which will be involved throughout the duration of the company on business entrepreneurs, and the entrepreneur undertakes to pay a silent companion to share in the profit. The conslusion of the silent partnership agreement does not create a company, does not the silent partner become an entrepreneur, no entry in the Commercial Register; a contractual relations ship betwen the parties to the contract arises.
MAREK, K.: K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku; Justičná revue, 72, 2020, č. 1, s. 83 - 87.

Tichá společnost je právní vztah účastníků, z nichž jeden, označovaný jako tichý společník, se podílí vkladem na podnikání podnikatele - druhého účastníka. Z účasti mu vzniká právo na podíl na zisku.
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku navrhla za ustanovení o společnosti civilního práva ustanovení o tiché společnosti. Tím se sledovalo to, že dojde (vyjma zvláštního případu pracovní smlouvy) k úplnému zařazení všech smluvních typů do kodexu. Důvodová zpráva uvedla: "
Vzhledem k tomu, že tichým společníkem může být jakákoli osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem, není ........ důvod vyčleňovat tento smluvní typ mimo občanský zákoník, ....... jde o obdobnou situaci jako v případech smluv o pojištění, bankovních smluv apod.
".
Občanskoprávní úprava vychází přitom zásadně z dřívější právní úpravy obchodněprávní.
Označení Tichá společnost je přitom odůvodněno pojmenováním v jiných evropských jazycích.
Tichou společnost upravuje ustanovení § 2747 - § 2755 občanského zákoníku. Ustanovení § 3028 občanského zákoníku určuje, že se tímto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti, tj. od 1.1.2014.
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
To zásadně znamená, že smlouvy uzavřené do 31.12.2013 se budou řídit obchodním zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1.1.2014 se řídí zákoníkem občanským.
Občanskoprávní úprava je zásadně dispozitivní. Ustanovení § 1 odst. 2 totiž určuje: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Toho je možno vhodně využít a koncipovat konkrétní smluvní vztah odchylně od zákona tak, aby naplnila vůli obou smluvních stran. Upravit lze pak i otázky zákonem neřešené.
Ujednání v konkrétní smlouvě budou mít přednost před dispozitivním řešením zákonným. Aby šlo o smlouvu podle citované právní úpravy, musí odpovídat základnímu ustanovení.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).