Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

(Ne)Správni ľudia na Najvyššom správnom súde SR?

Autorka sa v príspevku zaoberá budúcim zložením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Predkladá tiež aspekty vhodné na zohľadnenie pri výbere finálneho spôsobu kreovania tohto nového súdu najvyššej inštancie.
The author deals in her article with the future structure of the Supreme Administratíve Court of the Slovak Republic. The author also presents aspects to be taken into account in choosing the final way of creating this new court.
MATEJOVÁ, J.: (Ne)Správni ľudia na Najvyššom správnom súde SR?; Justičná revue, 72, 2020, č. 11, s. 1351 - 1357.

Úvod
Dňa 30. septembra 2020 vláda schválila reformu súdnictva. Návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície počíta aj so vznikom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej v texte aj "NSS SR" alebo "Najvyšší správny súd SR") už od 1. januára 2021. Mal by postavenie ako Najvyššísúd Slovenskej republiky (ďalej v texte aj "NS SR" alebo "Najvyšší súd SR") v oblasti správneho práva a prešli by naň aj kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov, prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Vo vymedzenom rozsahu by mal prebrať aj agendu Ústavného súdu Slovenskej republiky, čo sa týka rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu. Najvyšší správny súd SR by mal sídliť v Bratislave a funkčný by mal byť od 1. augusta 2021.
Správne kolégium Najvyššieho súdu SR vs. Najvyšší správny súd SR
V súčasnosti existuje správne kolégium ako jedno zo štyroch kolégií Najvyššieho súdu SR. Pôsobí v ňom 23 sudcov, 28 asistentov a ďalší administratívni zamestnanci. Na čele kolégia je predseda (v súčasnosti je ním JUDr. Jozef Milučký), ktorý riadi a po odbornej stránke koordinuje činnosť kolégia.
Po novom by na NS SR mali ostať iba tri kolégiá - občianskoprávne, obchodnoprávne a trestnoprávne; dôjde pravdepodobne k zrušeniu alebo rozpusteniu správneho kolégia
1)
a zriadeniu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý by mal mať v hierarchii všeobecných súdov rovnocenné postavenie s Najvyšším súdom SR. Najvyššiemu súdu SR zostane agenda občianskoprávna, obchodnoprávna a trestná, a nový Najvyšší správny súd SR bude nezávislým súdom najvyššej inštancie pre správne súdnictvo. Okrem toho by mal mať už spomenutú disciplinárnu funkciu a prebrať aj časť agendy (volebnej) Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Najvyšší správny súd ako vrcholná inštancia pre správne súdnictvo sa osvedčil v Českej republike, odkiaľ je zrejmá inšpirácia. V ČR funguje Najvyšší správny súd ČR už 17 rokov, jeho začiatky však neboli vôbec jednoduché. Právne bol síce po vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993 zakotvený v čl. 91 ústavy, avšak k jeho skutočnému zriadeniu nedošlo. Zmena nastala až po náleze Ústavného súdu ČR č. 276/2001 Sb. zo dňa 27. mája 2001
2)
, ktorým bola zrušená celá časť piata zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ktorá upravovala správne súdnictvo. Dôvodom zrušenia boli viaceré ústavnoprávne deficity úpravy správneho súdnictva vrátane neexistencie Najvyššieho správneho súdu ČR. Najvyšší správny súd tak v Českej republike fakticky vznikol až účinnosťou zákona č. 150/2002 Sb., soudnií řád správní - dňom 1. januára 2003.
Kreovanie Najvyššieho správneho súdu SR
Vyzerá to tak, že Najvyšší správny súd SR skôr či neskôr v SR naozaj vnikne, to však bude len začiatok. Ako veľmi dôležitú otázku vnímame spôsob jeho kreovania v zmysle budúceho personálneho zloženia.
Podľa návrhu veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý predložila ministerka spravodlivosti SR, by NSS SR nemal vzniknúť automatickým odčlenením správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ale mal by sa uskutočniť
nový výber sudcov najvyššieho správneho súdu
prostredníctvom výberového konania, ktoré budú musieť záujemcovia absolvovať a to vrátane previerok pred súdnou radou.
Na druhej strane je názor podporovaný Súdnou radou SR a tiež sudcami správneho kolégia NS SR, že základom na vytvorenie Najvyššieho správneho súdu SR by mal byť
automatický prechod celého správneho kolégia NS SR
ex lege
aj s celou agendou na NSS SR, a následne treba súd ešte doplniť kvalitnými ľuďmi z externého prostredia.
3)
Aj v medzirezortných pripomienkach NS SR požadoval zakotviť preloženie sudcov správneho kolégia a tiež celého zamestnaneckého aparátu tohto kolégia
4)
na NSS SR bez zvláštneho výberového konania
5)
.
Ani v Českej republike nebola situácia pri vzniku Najvyššieho správneho súdu ČR jednoduchá - aj napriek tomu, že zákon umožňoval všetkým sudcom oboch vrchných súdov, ktorí pôsobili na úseku správneho súdnictva, prejsť na Najvyšší správny sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).