Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vodiaci pes v slovenskej legislatíve: živé zviera ako kompenzačná pomôcka bez primeranej regulácie

Článok
1)
sa v prvej časti zaoberá tým, ako je vodiaci pes definovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky. Predmetom druhej kapitoly je analýza otázky, ako sa zo psa stane kompenzačná pomôcka. Keďže práve pre túto časť právnej úpravy sú špecifické viac právne medzery než právne ustanovenia, v tretej časti sa zameriavame na otázku, ako má osoba s ŤZP postupovať, pokiaľ si kúpila psa, ktorý nie je spôsobilý plniť funkciu kompenzačnej pomôcky.
The first part of the paper introduces a definition of a guide dog in the Slovak legal order. The subject of the second part consists of an analysis of the procedure how the dog becomes a compensatory aid. This part of the legislation is full of legal loopholes. Consequently, the third part focuses on the question of how a person with disability should proceed if he or she has purchased a dog that is not competent to perform the function of compensatory aid.
ČIČKÁNOVÁ, D.: Vodiaci pes v slovenskej legislatíve: živé zviera ako kompenzačná pomôcka bez primeranej regulácie; Justičná revue, 72, 2020, č. 1, s. 61 - 77.

Cieľom článku je predstaviť právne vákuum v legislatíve Slovenskej republiky vo vzťahu k vodiacim psom, ktoré je prekvapivé najmä s ohľadom na dôležitú úlohu vodiacich psov v živote osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ako "osoba s ŤZP") a identifikovať subjekty zodpovedajúce za správanie vodiaceho psa a kvalitu jeho výcviku, a to prostredníctvom odborného článku k právnej úprave a dostupnej súdnej praxi. Článok sa v prvej časti zaoberá tým, ako je vodiaci pes definovaný v právnom poriadku SR. Predmetom druhej kapitoly je analýza otázky, ako sa zo psa stane kompenzačná pomôcka. Keďže práve pre túto časť právnej úpravy sú špecifické viac právne medzery než právne ustanovenia, v tretej časti sa zameriavame na otázku, ako má osoba s ŤZP postupovať, pokiaľ si kúpila psa, ktorý nie je spôsobilý plniť funkciu kompenzačnej pomôcky.
Je potrebné upozorniť, že článok pracuje predovšetkým so zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch (ďalej ako "Zákon o peňažných príspevkoch"), keďže tento ako jediný obsahuje základnú úpravu vodiacich psov. Predmetom článku je však aj právne postavenie vodiacich psov, ktoré si zakúpili osoby s ŤZP bez toho, aby im bol priznaný nárok na peňažný príspevok.
Závery článku sa v celom rozsahu vzťahujú aj na právnu úpravu týkajúcu sa ostatných psov so špeciálnym výcvikom, a teda aj na asistenčné psy najmä pre pohybovo postihnuté osoby
2)
a signálne psy slúžiace sluchovo postihnutým osobám
3)
. Z dôvodu praktických príkladov využívaných v článku a presnejšej ilustrácie legislatívnej problematiky však pracujeme len s pojmom vodiaceho psa.
1 Vodiaci pes ako kompenzačná pomôcka
Vodiaci pes je pes, ktorý sprevádza nevidiace alebo inak vážne zrakovo postihnuté osoby, pričom jeho účelom je dôstojným spôsobom uľahčiť im každodenný život a pohyb v súkromí aj na verejných miestach. Z právneho hľadiska tak naňho možno nahliadať z dvoch hľadísk, a to (1) ako na živé zviera a (2) ako na kompenzačnú pomôcku zvyšujúcu kvalitu života osôb s ŤZP.
Vodiaci pes môže byť ako živé zviera podľa ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako "Občiansky zákonník") predmetom občianskoprávnych vzťahov, a teda aj napr. predmetom kúpnej zmluvy. V nadväzujúcom ustanovení § 119 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré je venované bližšej špecifikácii právneho statusu veci, zákonodarca uviedol, že živé zviera má "
osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie
". Status zvieraťa sa spravuje ustanoveniami o hnuteľných veciach "
len primerane jeho povahe
".
4)
Z hľadiska aplikácie zákona sa tak na vodiaceho psa spravidla primerane aplikujú ustanovenia upravujúce status nezastupiteľnej hnuteľnej veci, konkrétne domáceho zvieraťa.
5)
Rovnako ako v prípade iných ustanovení právneho poriadku je vnímanie pojmu "
primerane
" do veľkej miery subjektívne a jeho v praxi aplikovateľný výklad bude v podstatnom rozsahu závisieť od dostupných súdnych rozhodnutí. Aký konkrétny vplyv má daná primeranosť a deklarovaná osobitosť na status vodiaceho psa (či akéhokoľvek zvieraťa), to v tejto chvíli nie je spoľahlivo vysvetlené; čiastočná analýza predmetnej témy sa však nachádza ďalej v článku v rámci diskusie o zodpovednostnom koncepte za kvalitu vodiaceho psa a o dĺžke záručnej doby.
Priamo pojem "vodiaci pes" je definovaný v Zákone o peňažných príspevkoch. V slovenskom právnom poriadku je subsumovaný pod kategóriu
pomôcky
, konkrétne
psa so špeciálnym výcvikom
,
6)
kam patria aj spomínané asistenčné a signálne psy.
7)
Vodiaci pes je definovaný svojím účelom
, ktorým je umožniť alebo sprostredkovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez vodiaceho psa nemohla vykonávať sama, alebo by bolo vykonávanie týchto činností spojené s nadmernou fyzickou záťažou či trvalo by neúmerne dlho.
8)
Zákon o peňažných príspevkoch vodiaceho psa ďalej hodnotí ako pomôcku, ktorá má slúžiť na podporu "
sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri
zachovaní jej ľudskej dôstojnosti
".
9)
V súlade s uvedeným sú tak kompenzované postihnutia limitujúce možnosti mobility, orientácie, komunikácie, zvýšenej finančnej záťaže a sebaobsluhy.
10)
Konkrétne je úlohou vodiaceho psa - pomôcť osobe s ŤZP "
pri
každodenných činnostiach
, najmä pri
samostatnom pohybe, podávaní predmetov
a
bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore
".
11)
Status vodiaceho psa rozoznáva aj ďalší právny predpis, a to zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej ako "Zákon o podmienkach držania psov"), ktorý označuje vodiaceho psa ako
zvláštneho psa
.
12)
Konkrétnejšie podmienky na získanie tohto označenia však nedefinuje.
Kým v Českej republike sú základné požiadavky na vodiaceho psa, ale aj na osobu s ŤZP, ktorá ním má byť sprevádzaná, ustanovené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 388/2011 Sb., a to v rozsahu schopností vodiaceho psa, jeho poslušnosti, ovládateľnosti a správania, schopností potrebných k vodeniu osoby so zrakovým postihnutím, aj v rozsahu vyhľadávacích schopností, schopností pri cestovaní v dopravných prostriedkoch aj v mieste bydliska, slovenská legislatíva definíciu alebo charakteristiku vodiaceho psa nešpecifikuje vôbec. Nie je určené, či by malo ísť o pokojného psa, aké úlohy by mal byť spôsobilý plniť, ba ani to, ako často by s ním mala osoba s ŤZP trénovať, aby svoju funkciu kompenzačnej pomôcky nestratil. Podľa dostupných ustanovení slovenského právneho poriadku môže ísť o akéhokoľvek psa, ktorý na daný účel absolvoval špeciálny výcvik. Z tohto dôvodu je potrebné zamerať sa v ďalšom kroku na predmetný výcvik, jeho obsah a osoby oprávnené ho realizovať, ktoré by mohli byť garanciou kvality vodiaceho psa.
2 Podmienky výcviku vodiaceho psa
Informácie o výcviku vodiaceho psa nájdeme len v Zákone o peňažných príspevkoch, a to vo vzťahu k poskytovaniu peňažného príspevku na kúpu pomôcky a peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky, ktorou je, v súlade s už uvedeným, aj vodiaci pes.
Zákon o peňažných príspevkoch konštituuje podmienku, podľa ktorej pes, na ktorého získa osoba s ŤZP príslušný príspevok, musí absolvovať
špeciálny výcvik
, bez ktorého nemôže získať status "vodiaceho psa". Špeciálny výcvik
môže vykonať len odborne spôsobilá osoba
, t.j. osoba:
a)
ktorej predmetom činnosti je
výcvik psov so špeciálnym výcvikom
a
b)
ktorá je
členom
medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy, alebo jej bola udelená
akreditácia
medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy.
13)
Z uvedených podmienok špeciálneho výcviku psov vyplývajú nasledujúce otázky.
a)
Kto je odborne spôsobilá osoba?
b)
Aké podmienky sú potrebné na získanie predmetu činnosti "výcviku psov so špeciálnym výcvikom"?
c)
Aké podmienky musí spĺňať medzinárodná organizácia združujúca výcvikové školy, aby bola SR akceptovaná ako garant kvality výcvikových škôl?
d)
Ako sa môže stať osoba členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo od nej získať akreditáciu?
e)
Ako sa preukazuje priebeh a výsledok špeciálneho výcviku?
Ad a) Kto je odborne spôsobilá osoba?
Odborne spôsobilá osoba nemá predpísanú formu, môže ísť teda o fyzickú osobu alebo akúkoľvek právnickú osobu, ktorej platný právny poriadok SR priznáva právnu subjektivitu.
Ad b) Aké podmienky sú potrebné na získanie predmetu činnosti "výcviku psov so špeciálnym výcvikom"?
V súlade s už uvedeným je možné, aby odborne spôsobilá osoba bola fyzická osoba alebo právnická osoba, a to zvyčajne obchodná spoločnosť alebo občianske združenie. V rámci týchto obvyklých prípadov tak možno hovoriť o predmete činnosti/podnikania (podnikateľské subjekty) alebo o cieli činnosti (občianske združenie).
Predmet činnosti "výcviku psov so špeciálnym výcvikom" neexistuje.
V prípade potreby získania živnostenského oprávnenia na výkon činnosti výcviku psov so špeciálnym výcvikom musí odborne spôsobilá osoba splniť len všeobecné požiadavky na zápis do Živnostenského alebo Obchodného registra SR a ako predmet činnosti uviesť dve voľné živnosti, a to (1) kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a (2) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.
Ak odborne spôsobilá osoba vo forme občianskeho združenia s vodiacimi psami nepodniká na účel dosiahnutia zisku, ale tieto predáva osobám s ŤZP len za hodnotu zodpovedajúcu nákladom alebo svoju činnosť dotuje z darov, postačuje jej uviesť ako svoj cieľ kynologické činnosti. Na zápis tohto cieľa rovnako ako v predchádzajúcom prípade nie je potrebné splniť žiadne podmienky alebo testy či certifikáciu, ale len štandardné podmienky na založenie bežného občianskeho združenia.
Ad c): Aké podmienky musí spĺňať medzinárodná organizácia združujúca výcvikové školy, aby bola SR akceptovaná ako garant kvality výcvikových škôl?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).