Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Actio pro socio s cudzím prvkom

Actio pro socio s cudzím prvkom
Mgr.
Ľubica
Gregová Širicová
odborná asistentka na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva a je externou doktorandkou na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Článok vznikol v rámci riešenia projektu APVV0823-11.
GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ.: 0Actio pro socio s cudzím prvkom. Právny obzor, 97, 2014, č.4, s.361- 376.
Actio pro socio
(derivative action) with foreign element.
The paper deals with the analysis of derivative action (
actio
for socio) with a foreign element. Determination of jurisdiction and the law applicable to the
actio pro socio
is not
a priori
clear. As for jurisdiction, the problem seems to be a distinction between contractual and non-contractual claims, which is a key moment for the assessment of the so called special jurisdiction according to Brussels I Regulation. Regarding the applicable law, it was necessary to distinguish the law applicable for the instrument (derivative action) and for the claim that it is enforced through this instrument. When determining the law applicable to the tool, it was observed that the derivative action causes qualifying problem with regard to possible assessment of the tool as a procedural. It was argued that some aspects of
actio pro socio
will be procedural in nature (court will therefore apply its domestic law, e.g. the costs), other aspects are more likely substantive in nature (the court has to apply the conflict rules, e.g. subject entitled to file
actio pro socio
, possible defendants and pursued claims). In the next step (determination of the applicable law) we argued that the relevant questions are excluded from the scope of the European conflict rules (Regulation Rome I and Rome II). In the absence of unified conflict rules, the European court must resort to the domestic rules. In case the jurisdiction of Slovak courts would be established, it is necessary to analyse the Slovak national conflict rules. The Slovak court will apply the law of the state where the legal person was incorporated (both for the substantive aspects of the
actio pro socio
and for the claim that is enforced through it).
Key words:
actio pro socio
, derivative action, foreign element, private international law, jurisdiction, applicable law
1. Úvod do problému
A
ctio pro socio
predstavuje právny mechanizmus, prostredníctvom ktorého spoločníci uplatňujú v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči svojmu štatutárnemu orgánu alebo inej osobe (napr. spoločníkovi). Podstatou mechanizmu
actio pro socio
je presmerovanie oprávnenia presadzovať zodpovednostné nároky z poškodeného subjektu (obchodnej spoločnosti) na inú osobu (spoločníka), ktorá má tiež záujem na vymožení škody. Ide o právny nástroj, ktorý sa vyskytuje v právnych poriadkoch mnohých štátov. V posledných dvoch desaťročiach je možné pozorovať trend, že viaceré krajiny
actio pro socio
zaviedli alebo význame reformovali, napr. Japonsko (1993), Nový Zéland (1994), Taliansko a Južná Kórea (1998), Austrália (2000), Hong Kong (2005), Nemecko (2005), Veľká Británia (2006), Čína (2006), Taiwan (2010).1) Do právneho poriadku Českej republiky bola
actio pro socio
zaradená v rolu 1996,2) do slovenského práva v roku 2001.3) Jednotlivé štáty pri vytváraní mechanizmu
actio pro socio
čerpajú inšpiráciu najmä z právnej úpravy
derivative action
v USA, pričom táto koncepcia má zas svoj pôvod v anglickom
common law.
4)
V príspevku sa zameriame na otázku, aký vplyv bude mať prítomnosť cudzieho prvku na iniciovanie a priebeh konania o
actio pro socio
.
Pod prítomnosťou cudzieho prvku budeme mať na mysli dve situácie. Prvou bude súdne konanie, kde je nárok presadzovaný v mene cudzej spoločnosti, teda spoločnosti, ktorá nemá "štátnu príslušnosť" (
lex societatis
) štátu konajúceho súdu. Napríklad, pôjde o konanie, kde spoločníci chcú na slovenskom súde žalovať konateľa s bydliskom na Slovensku v mene spoločnosti registrovanej na Cypre. V druhej situácii sa bude cudzí prvok nachádzať na strane žalovaného (štatutárneho orgánu, spoločníka), napríklad, ak obchodná spoločnosť založená podľa slovenského práva chce žalovať svojho konateľa, ktorý je holandským občanom, poprípade má bydlisko v Holandsku. Predpokladáme, že ak by sa cudzí prvok týkal len spoločníka, ktorý uplatňuje nárok v mene spoločnosti, nemalo by to vplyv na uvažovanie o
actio pro socio
. Cudzí prvok by nebol dostatočne podstatný na to, aby spustil právne riešenia v rovine medzinárodného práva súkromného a situácia by sa javila ako vnútroštátna.5) Vychádzame z toho, že stranami právneho vzťahu, ktorý je predmetom konania (nárok na náhradu škody), sú spoločnosť a žalovaný štatutárny orgán (alebo spoločník), nie ten spoločník, ktorý nárok uplatňuje v mene spoločnosti. Napríklad, ak by na slovenskom súde
actio pro socio
podal český spoločník v mene slovenskej spoločnosti voči slovenskému členovi predstavenstva, vzťah k cudziemu (českému) právu by nebol pre vec významný.
Pri úvahe o iniciovaní
actio pro socio
podnieti prítomnosť cudzieho prvku nasledujúce otázky:
1.
Kedy budú mať slovenské súdy právomoc na konanie, v ktorom spoločník chce žalovať prostredníctvom
actio pro socio
?
2.
Bude slovenský súd pri
actio pro socio
postupovať podľa slovenského práva alebo podľa cudzieho práva?
3.
Akým právnym poriadkom sa bude riadiť samotný zodpovednostný vzťah štatutárneho orgánu (spoločníka) voči obchodnej spoločnosti? V príspevku sa zameriame najmä na analýzu druhej otázky. Pri hľadaní odpovedí na prvú a tretiu otázku budeme na špecifický mechanizmus
actio pro socio
aplikovať všeobecné závery o odpovednostných vzťahoch v rámci vnútornej organizácie obchodných spoločností s cudzím prvkom, ku ktorým sme dospeli na inom mieste.6)
2. Základné východiská
Čo sa týka analyzovaných prameňov medzinárodného práva súkromného, v rozsahu pôsobnosti nariadení európskeho práva majú tieto aplikačnú prednosť pred vnútroštátnym právom, a to vrátane zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.7)
Pri prvej položenej otázke (určovanie právomoci pre nárok spoločnosti voči štatutárnemu orgánu alebo spoločníkovi presadzovaný ako
actio pro socio
) bude východiskovým predpisom nariadenie Brusel I,8) v rámci ktorého bude potrebné analyzovať viacero kritérií právomoci. Nariadenie Brusel I bolo revidované a od 10. januára 2015 bude nahradené nariadením Brusel I bis,9) avšak postup riešenia podľa nového nariadenia sa pre nami skúmané vzťahy nemení (budeme preto poukazovať len na nové číslovanie článkov).
Z formulácie druhej a tretej otázky vyplýva, že predpokladáme, že nebude stačiť taký postup, ak určíme rozhodné právo pre podmienky zodpovednosti štatutárneho orgánu (spoločníka) voči obchodnej spoločnosti a podľa tohto práva následne určíme aj podmienky uplatnenia tejto zodpovednosti prostredníctvom
actio pro socio
. Uvažovanie o rozhodnom práve bude rozdelené na dve otázky. Rozlišovať budeme medzi právom rozhodným pre nástroj (
actio pro socio
) a právom rozhodným pre nárok (napr. na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu, na splatenie vkladu proti spoločníkovi...).10) Z hľadiska teórie medzinárodného práva súkromného vidíme v uvedenom postupe paralelu k riešeniu vzťahu predbežnej otázky (rozhodné právo pre
actio pro socio
) a hlavnej otázky (rozhodné právo pre nárok na náhradu škody). Pri aplikácii vecných noriem určeného právneho poriadku je potrebné posúdiť predbežné otázky, ktoré podľa týchto vecných právnych noriem podmieňujú odpoveď na hlavnú otázku (zodpovedanie otázky, či je prípustná
actio pro socio
, podmieňuje ďalší postup súdu pri posudzovaní nároku spoločnosti voči štatutárnemu orgánu/spoločníkovi). Na rozdiel od čiastkových otázok nie je rozhodujúca vôľa tvorcu kolíznych pravidiel o samostatnom kolíznoprávnom riešení určitej otázky (vytvorenie osobitnej kolíznej normy), ale rozhodujúcimi sú podmienky vecných noriem aplikovateľného práva, či obsahujú určitú právnu otázku (predpoklad právnej normy), ktorá je spôsobilá samostatného kolíznoprávneho nadviazania. Prevláda názor, že na riešenie predbežných otázok sa majú v záujme vnútroštátnej konzistencie rozhodovania spravidla použiť kolízne normy
lex fori
(tzv. samostatné nadviazanie).11) Pre
actio pro socio
teda budeme hľadať samostatné riešenie podľa kolíznych predpisov aplikovateľných slovenským súdom.
Východiskom prednostne aplikovateľných európskych kolíznych predpisov je rozlišovanie medzi zmluvnými a mimozmluvnými záväzkami. Zmluvná zodpovednosť spadá do vecného rozsahu nariadenia Rím I.12) Rozhodné právo pre mimozmluvnú zodpovednosť sa určuje podľa nariadenia Rím II.13) V rámci procesu kvalifikácie je potrebné určiť, či daná vec spadá pod nariadenie Rím I alebo Rím II, alebo pod žiadne z nich a následne vybrať relevantné kolízne normy, na ktorých základe bude určené rozhodné právo. Právna veda poznamenáva, že zodpovednosť orgánov voči spoločnosti je jednou z osobitne problematických oblastí kolízneho práva.14)
3. Určovanie právomoci
Ako prvý krok preskúmame vecný rozsah nariadenia Brusel I. Skúmané zodpovednostné vzťahy (medzi spoločnosťou a štatutárnym orgánom/spoločníkom, otázka
actio pro socio
) z vecného rozsahu vylúčené nie sú.15) Ak bude chcieť spoločník v mene obchodnej spoločnosti žalovať osobu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone činnosti v štatutárnom orgáne spoločnosti, bude potrebné v rámci nariadenia Brusel I aplikovať tomu príslušnú normu právomoci. V nariadení sa nenachádza špeciálna úprava právomoci pre skúmané zodpovednostné vzťahy, ani špeciálna úprava právomoci pri žalobách podávaných ako
actio pro socio
. Bude preto potrebné aplikovať všeobecné kritériá právomoci. Aplikačný postup vyžaduje najskôr zistiť, či žalovaný má bydlisko na území niektorého z členských štátov. Osoby s bydliskom na území niektorého z členských štátov je možné žalovať len na základe kritérií uvedených v nariadení (vnútroštátne normy o právomoci sa neaplikujú).16) Na osoby, ktoré majú bydlisko mimo členských štátov, sa vzťahujú vnútroštátne normy o právomoci (u nás zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Avšak i na osoby s bydliskom mimo členských štátov EÚ sa vzťahujú normy nariadenia o výlučnej právomoci a o právomoci založenej dohodou.17) Nami skúmané právne vzťahy pod výlučnú právomoc nespadajú.18) Za podmienok ustanovených v článku 23 Brusel I (resp. v článku 25 Brusel I bis) môžu strany uzatvoriť dohodu o voľbe právomoci. Ak takáto dohoda nebola uzatvorená19) a nedošlo ani k implicitnej voľbe právomoci,20) pristúpime k použitiu všeobecného pravidla podľa čl. 2 ods. 1 Brusel I (resp. čl. 4 ods. 1 Brusel I bis).21) Podľa všeobecného pravidla je v prípadoch, v ktorých je žalovanou osobou osoba s bydliskom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, daná právomoc súdov tohto členského štátu. Právomoc slovenského súdu by teda vznikla, ak by žalovaný štatutárny orgán (alebo žalovaný spoločník) mal bydlisko na Slovensku.22)
Čo ak chce spoločník slovenskej obchodnej spoločnosti podať
actio pro socio
na slovenskom súde a žalovaný štatutárny orgán (žalovaný spoločník) nemá bydlisko v Slovenskej republike, ale má ho v niektorom štáte EÚ? Do úvahy prichádza založenie právomoci na základe článku 5 nariadenia Brusel I, resp. článku 7 nariadenia Brusel I bis (tzv. alternatívna - osobitná právomoc). Na účel aplikácie článku 5 bude potrebné kvalifikovať, či uvedený nárok spoločnosti vzniká na základe zmluvy alebo ide o nárok deliktuálny. Pri žalobe v zmluvnej veci má právomoc okrem súdu v štáte bydliska žalovaného aj súd členského štátu miesta zmluvného
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).