Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyhľadávanie obrázkov na internete z pohľadu autorského práva

Vyhľadávanie obrázkov na internete z pohľadu autorského práva
JUDr.
Renáta
Bačárová
LL.M.
Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice.
BAČÁROVÁ, R.: Vyhľadávanie obrázkov na internete z pohľadu autorského práva. Právny obzor, 93, č.4, s.369 - 379.
Článok rozoberá problematiku vyhľadávania obrázkov na internete a porovnáva možnosti autorskoprávnej ochrany výsledkov vyhľadávania (tzv. Thumbnails), najmä ako databáza a počítačový program. Ďalej sa článok venuje vyhľadávaniu z pohľadu možných zásahov do práva na ochranu osobnosti, autorského osobnostného a majetkového práva. Posledná časť porovnáva európsku koncepciu zákonných licencií s americkou koncepciou Fair use.
Úvod
V súčasnej dobe si náš život bez internetu nevieme predstaviť a dnes už hádam nikto nepochybuje o vete: "Všetko je na webe". Problém však môže nastať s tým, kde relevantné informácie hľadať. Možností je veľa, len si vybrať. V tomto smere sú neodmysliteľným pomocníkom rôzne vyhľadávače.1)
Skôr než pristúpime k analýze vyhľadávania z pohľadu autorského práva, je potrebné si aspoň v krátkosti priblížiť, ako vyhľadávanie funguje. Vyhľadávanie na internete sa uskutočňuje viacerými spôsobmi, podľa čoho rozdeľujeme vyhľadávače na fulltextové a katalógové, prípadne kombinované, ak webový vyhľadávač kumuluje znaky fulltextového a katalógového vyhľadávania.2) Pri vyhľadávaní dochádza v podstate k vykonávaniu rešerší informácií nájdených na internete alebo v zozname vyhľadávača.3)
Fulltextový vyhľadávač
získava informácie s využitím počítačových programov tzv. robotov,4) ktoré v pravidelných intervaloch automaticky prehľadávajú obsah na internete. Nájdený obsah, umiestnený na webových stránkach, sťahujú a indexujú (t.j. spracúvajú a ukladajú nájdené súbory), pričom index vyhľadávača je v podstate zoznamom nájdených webových stránok. Pri indexácii sa vykonáva analýza získaného obsahu, uskutočňuje sa jeho kategorizácia a roztriedenie podľa kľúčových slov. Webová stránka sa objaví v zozname stránok nájdených vyhľadávačom len vtedy, ak je indexovaná.5) Poradie stránky vo výsledkoch vyhľadávania ovplyvňuje aj tzv. "PageRank"6) stránky, ktorý určuje význam stránky a podľa toho jej priraďuje dôležitosť vo výsledkoch vyhľadávania.7) Hádam najznámejším a najrozšírenejším fulltextovým vyhľadávačom vo svete je Google, ako ďalší príklad možno uviesť Altavista alebo relatívne nový vyhľadávač od Microsoftu nazvaný Bing.8)
Internetové katalógy
sú v podstate usporiadanou zbierku odkazov na webové stránky, pričom jednotlivé témy sú v katalógu zoradené do rôznych kategórií. Na rozdiel od vyhľadávačov sa webové stránky dostávajú do katalógov zväčša až po vyplnení registračného formulára. Medzi známe slovenské katalógové vyhľadávače patrí napríklad Zoznam, Centrum, Atlas, Surf, Best, Pozri a iné,9) pričom tieto vyhľadávače pracujú najmä na báze katalógového alebo kombinovaného vyhľadávania.10)
Pri klasickom vyhľadávaní textov sa ako výsledok vyhľadávania zobrazí zväčša úryvok webovej stránky, čo spravidla nepredstavuje zásah do autorského práva. Inak tomu bude pri obrázkovom vyhľadávaní, kedy po zadaní konkrétneho výrazu vo vyhľadávači sa zobrazí webová stránka s ukážkami zmenšených a komprimovaných obrázkov (tzv. Thumbnails), ktoré môžu požívať ochranu v zmysle autorského zákona.
V nasledujúcom texte upriamime našu pozornosť na internetové vyhľadávanie obrázkov, ktorému sa v odbornej literatúre venuje pozornosť už pomerne dlho. Jedným z posledných rozhodnutí, o ktorom sa v súčasnosti najviac diskutuje, je rozhodnutie nemeckého spolkového súdu týkajúce sa náhľadov obrázkov ako výsledkov fulltextového vyhľadávania.11)
1. Ochrana výsledkov vyhľadávania ako autorské dielo
Pre priznanie ochrany podľa autorského zákona (zákon č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov; ďalej aj "AZ" alebo "autorský zákon") je nevyhnutné kumulatívne naplnenie všetkých definičných znakov diela uvedených v § 7 ods. 1. Musí teda ísť o výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby a zároveň musí dielo patriť do tvorivej kategórie literárnych, prípadne iných umeleckých či vedeckých diel. Po splnení uvedených náležitostí a potom, čo bolo dielo vyjadrené v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe, môžeme hovoriť o vzniku autorského práva na dielo.
Pri úvahách o možnej ochrane výsledkov vyhľadávania je potrebné brať do úvahy dve skutočnosti. V prvom rade, každý z nájdených obrázkov môže (ale nemusí) sám osebe spĺňať predpoklady pre priznanie autorskoprávnej ochrany a zároveň aj výsledná ponuka, ktorá sa zobrazí ako výsledok vyhľadania, môže byť osobitným predmetom autorského práva.
Z demonštratívneho výpočtu diel uvedených v § 7 ods. 1 pís. a) až j) AZ môžeme pri ochrane výsledkov vyhľadávania v zásade uvažovať o počítačovom programe, diele výtvarného umenia,12) fotografickom diele, architektonickom diele, diele úžitkového umenia, kartografickom diele a súbornom diele - databáze.13)
Pri úvahách o poskytnutí ochrany výsledkom vyhľadávania je potrebné brať zreteľ na to, či dielo nie je z autorskoprávnej ochrany vylúčené, teda či nejde napr. o text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, slovenskú technickú normu, atď.14)
1.1 Autorskoprávna ochrana jednotlivých výsledkov vyhľadávania
Už vyššie bolo naznačené, že výsledok vyhľadávania bude najčastejšie chránený ako
dielo výtvarného umenia, fotografické dielo, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia a kartografické dielo
. Vzhľadom na to, že neexistujú žiadne špeciálne alebo dodatkové predpoklady pre priznanie ochrany diel používaných na internete, stačí, ak budú naplnené všeobecné znaky v zmysle § 7 ods. 1 AZ. Je pritom irelevantné, či dielo bude použité v elektronickej alebo neelektronickej podobe. Po zadaní určitého hesla, napríklad fotografia, sa tak môžu vo vyhľadávači objaviť umelecké, autorskoprávne chránené fotografické diela, ale aj rutinné zábery osôb a predmetov, ktorým bude chýbať akákoľvek tvorivá duševná činnosť.
1.2 Autorskoprávna ochrana súhrnného výsledku vyhľadávania
O ochrane celkového výsledku vyhľadávania možno uvažovať najmä v súvislosti s databázou a počítačovým programom.15)
1.2.1 Výsledok vyhľadávania ako databáza
Databázu definuje autorský zákon v § 5 ods. 4 ako súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa však nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami. V autorskom zákone sa priznáva databázam dvojaká ochrana. Na jednej strane sú v § 7 ods. 2 AZ chránené ako
súborné diela,
ak sú súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora (najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza). Hoci súhrnný výsledok vyhľadávania napĺňa prvý definičný znak, a síce, že ide o súbor nezávislých diel (napríklad vyššie spomínaných umeleckých fotografií) alebo iných prvkov (autorskoprávne nechránené rutinné zábery), absentuje naplnenie druhého znaku, ktorým je prítomnosť tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby pri výbere a usporiadaní obsahu databázy. Ako bolo v úvode spomenuté, činnosť vyhľadávačov je založená na viac-menej rutinnej práci počítačových programov tzv. robotov, takže výsledok vyhľadávania nie je výtvorom fyzickej osoby, ktorá ako jediná je schopná tvorivej invencie.
Na druhej strane autorský zákon priznáva ochranu aj databázam, ktoré nemusia spadať do kategórie súborných diel, no vykazujú kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu.16) S ci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).