Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Indosácia zmenky. Námietky proti pohľadávke. Dôkazná povinnosť

15/2014
Indosácia zmenky
Námietky proti pohľadávke
Dôkazná povinnosť
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový zákon
§ 529 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 120 ods. 1 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
Indosácia zmenky (prevedenie zmenky podpisom na jej rubopise) má po uplynutí lehoty na protest účinky postúpenia pohľadávky a všetky kauzálne námietky (námietky nedlhu) zostávajú zachované.
Pri spornosti podpisov avalistov na zmenke má majiteľ zmenky (žalobca) dôkaznú povinnosť preukazovať pravosť podpisov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 M Obdo V 6/2012
Skutkový stav:
Súd prvého stupňa
rozsudkom z 27.júna 2008, č. k.: 10 Cb 4/2006-172 zrušil zmenkový platobný rozkaz, konanie voči žalovanému J., a.s. J. L. zastavil a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovaným trovy konania na účet zástupcu ako aj trovy štátu.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalovaný J, a.s., bol z obchodného registra vymazaný, preto konanie zastavil a v časti, ktorou zrušil zmenkový platobný rozkaz uviedol, že za dôvodnú uznal kauzálnu námietku žalovaných o nedlhu. Podrobne rozpísal konkrétne platby poukázané na úhradu kauzálneho záväzku medzi zmenečníkom a prvým majiteľom zmenky.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací na odvolanie žalobkyne preskúmal napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné. Uznesením z 30. januára 2009, č. k. 5 Obo 115/2008- 191 zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Odvolací súd vytkol súdu prvého stupňa, že vec nesprávne právne posúdil, lebo sa nezaoberal prípustnosťou námietky nedlhu podľa ustanovenia § 17 zákona zmenkového a šekového.
Krajský súd v K. potom ako mu bola vec vrátená so záväzným právnym názorom odvolacieho súdu, rozsudkom z 30. júna 2010, č. k. 10 Cb 4/2006-217 ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz a žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania 6 649,70 eur.
Rozhodol tak s odôvodnením, že kauzálna námietka je v zmysle § 17 zákona zmenkového a šekového pre žalovaných neprípustná, lebo predmetná zmenka bola na žalobkyňu prevedená riadnym indosamentom a v zmysle § 17 zákona č. 191/1950 Zb. nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo predošlým majiteľom, iba ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Námietke žalovaných, že zmenku nepodpísali taktiež nevyhovel s odôvodnením, že ide o nepreukázané a účelové tvrdenie.
Najvyšší súd SR na odvolanie žalovaných preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a rozsudkom z 28. septembra 2011, č. k. 4 Obo 80/2010-268 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Žalovaným v prvom, treťom a štvrtom rade uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni trovy odvolacieho konania v sume 500,14 eur a žalovanému v druhom rade uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 500,14 eur náhrady trov odvolacieho konania.
V odôvodnení rozhodnutia sa v celom rozsahu stotožnil so závermi súdu prvého stupňa, že námietky žalovaných, týkajúce sa podpísania zmenky, nie sú opodstatnené a sú účelové. Žalovaní neuniesli dôkazné bremeno, že podpisy avalistov uvedené na zmenke nie sú ich podpismi. Ďalej uviedol, že žalovaní v prvom až štvrtom rade prevzali ručenie za splnenie zmenkového záväz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).