Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Listinný dôkaz pri ukladaní súhrnného trestu (ZSP 7/209)

§ 269 Trestného poriadku
§ 37 písm. m) a § 42 Trestného zákona

I. Pri ukladaní súhrnného trestu nestačí na hlavnom pojednávaní postupom podľa § 269 Trestného poriadku prečítať len odpis z registra trestov, resp. rozhodnutie o predchádzajúcom odsúdení obžalovaného. Súd musí prečítať súvisiaci podstatný obsah trestného spisu, vo vzťahu ku ktorému ukladá súhrnný trest, a tak sa oboznámiť so všetkými okolnosťami, ktoré majú byť podkladom pre posúdenie prerokovávaného prípadu, vrátane uloženia súhrnného trestu. Len z odpisu registra trestov, resp. skoršieho rozsudku nemôže súd objektívne zistiť, či sa napr. na predchádzajúce odsúdenie vzťahuje, resp. nevzťahuje fikcia neodsúdenia, keďže táto okolnosť ešte nemusí byť zaevidovaná v odpise registra trestov.

II. Postup uvedený v bode I. sa primerane vzťahuje aj na konanie v dohode o vine a treste a preto sa musia prokurátor a obvinený – a ak má obvinený obhajcu, aj obhajca – už v predsúdnom konaní o dohode o vine a treste oboznámiť s podstatným obsahom predchádzajúceho spisu vo vzťahu ku ktorému sa má uložiť súhrnný trest. Trestný spis o relevantnom skoršom trestnom stíhaní obvineného má byť preto zadovážený a predložený súdu spolu s obžalobou alebo návrhom na schválenie dohody o vine a treste.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 To 59/2010.

 

Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uznesením z 22. júna 2010 uvedenej spisovej značky podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") sťažnosti obvineného V. M. a okresného prokurátora, podané proti uzneseniu Okresného súdu L. M. z 31. marca 2010, sp. zn. 2 T 32/2010, zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Okresný súd napadnutým uznesením, postupom podľa § 331 ods. 1 písm. b) TP, odmietol návrh dohody o vine a treste uzavretej medzi obvineným V. M. a Okresnou prokuratúrou v L. M. Okresný súd takto postupoval z dôvodu jej zrejmej neprimeranosti vo výroku o treste. Dohodnutý trest odňatia slobody podľa okresného súdu nezodpovedá zásadám ukladania trestov určených Trestným zákonom.
V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že: "Obvinený V. M. je v prerokovávanej veci stíhaný za zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, 2 písm. c) Trestného zákona (ďalej aj "TZ"). Obvinený spáchal tento skutok skôr, ako bol vyhlásený rozsudok Okresného súdu L. M., sp. zn. 2 T 7/2010 z 2. februára 2010, právoplatný 2. februára 2010, ktorým bol obvinený odsúdený za spolupáchateľstvo k zločinu vydierania podľa § 20 k § 189 ods. 1 TZ, za spolupáchateľstvo k zločinu lúpeže podľa § 20 k § 188 ods. 1, 2 písm. c) TZ a za spolupáchateľstvo k zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 20 k § 183 ods. 1, 2 písm. a), b) TZ, na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov a 8 mesiacov, na výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Obvinený teda spolu so zbiehajúcimi trestnými činmi t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).