Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Porušenie predkupného práva

44/2015
Porušenie predkupného práva
§ 40a Občianskeho zákonníka
§ 140 Občianskeho zákonníka
§ 602 až § 606 Občianskeho zákonníka
Pri zmluvnom predkupnom práve (§ 602 až § 606 Občianskeho zákonníka) ide o právo spojené iba s osobou oprávneného, pri zákonnom predkupnom práve podielových spoluvlastníkov (§ 140 Občianskeho zákonníka) ide o vecné právo, ktoré je späté so spoluvlastníckym podielom. Ak po právnom úkone porušujúcom predkupné právo podielového spoluvlastníka ten spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, stáva sa nadobúdateľ prevedeného podielu ex lege nielen podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci, ale zároveň aj osobou oprávnenou (a tiež povinnou) z predkupného práva viazaného na spoluvlastnícky podiel; pritom nie je právne významné, či prevodca v čase, keď bol ešte podielovým spoluvlastníkom, svoje oprávnenia vyplývajúce z porušenia predkupného práva uplatnil alebo neuplatnil.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 239/2012
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa v konaní domáhala určenia neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorú uzatvorili 21. septembra 2010 žalovaná v treťom rade ako predávajúca a žalovaní prvom a druhom rade ako kupujúci ohľadne prevodu spoluvlastníckeho podielu 2/12 nehnuteľností v katastrálnom území S. (ďalej len "kúpna zmluva").
Žalobkyňa tvrdila, že na základe darovacej zmluvy uzatvorenej 15. februára 2011 bezodplatne nadobudla od F. M. (podielového spoluvlastníka uvedených nehnuteľností) jemu patriaci spoluvlastnícky podiel 4/12 (ďalej len "darovacia zmluva") a ako jeho právna nástupníčka sa neplatnosti kúpnej zmluvy domáha podľa § 40a v spojení s § 140 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") z dôvodu, že žalovaná v treťom rade pred uzatvorením kúpnej zmluvy neponúkla svoj spoluvlastnícky podiel 2/12 najskôr F. M.
Žalovaní sa bránili tým, že v danom prípade išlo o prevod spoluvlastníckeho podielu medzi blízkymi osobami, preto žalovaná v treťom rade nebola povinná ponúknuť ostatným spoluvlastníkom predávaný spoluvlastnícky podiel.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).