Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pristúpenie k záväzku

29/2012
Pristúpenie k záväzku
§ 533 Občianskeho zákonníka
§ 511 Občianskeho zákonníka
V prípade pristúpenia k záväzku v zmysle § 533 Občianskeho zákonníka ide o pristúpenie ďalšieho dlžníka do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, a to na strane pôvodného dlžníka; nový dlžník je veriteľovi zaviazaný spoločne a nerozdielne s pôvodným dlžníkom. V plnom rozsahu tu treba aplikovať ustanovenie § 511 Občianskeho zákonníka o pasívnej solidarite, vrátane práva na následný postih medzi pôvodným a novým dlžníkom.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 133/2010
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom 23. júna 2009 zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala zaplatenia 11 229,15 € (338 288,70 Sk) s 8,5% úrokom z omeškania ročne od 27. novembra 2007 do zaplatenia titulom bezdôvodného obohatenia.
V odôvodnení uviedol, že po rozvode manželstva účastníkov (manželstvo právoplatne rozvedené 3. jú­la 1991), odporca 25. novembra 1991 uzavrel so Slovenskou sporiteľňou, a.s. úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 179 000 Kčs. Ručenie za úver prevzali ručiteľky A. V. a T. P. Keďže odporca úver nesplácal, rozsudkom Okresného súdu B. z 20. septembra 2000 sp. zn. 22 Cb 198/1999 boli odporca a ručiteľky zaviazaní spoločne a nerozdielne zaplatiť Slovenskej sporiteľni, a.s. 128 250 Sk s 28% úrokom od 17. augusta 1993 do zaplatenia a trovy konania 5 128 Sk. Uvedený rozsudok nenadobudol právoplatnosť, lebo bol odvolacím súdom zrušený a následne pre späťvzatie návrhu bolo konanie uznesením Okresného súdu B. z 21. januára 2008 zastavené. V konaní bolo preukázané, že navrhovateľka uhradila Slovenskej sporiteľni, a.s. 8. júna 1999 istinu 128 250 Sk v dvoch platbách po 64 125 Sk, čím bola zaplatená istina pohľadávky, ktorú mala Slovenská sporiteľňa, a.s. voči odporcovi a ktorá bola predmetom konania na Okresnom súde B. II sp. zn. 22 Cb 198/1999. Navrhovateľka 12. decembra 2005 uzavrela so Slovenskou konsolidačnou, a.s. (právnou nástupkyňou Slovenskej sporiteľne, a.s.) zmluvu o pristúpení k záväzku odporcu podľa § 533 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), ktorou sa zaviazala spoločne a nerozdielne s odporcom splniť peňažný záväzok dlžníka (odporcu) - a to nedoplatok úrokov vo výške 203 056,70 Sk. Potvrdením Slovenskej konsolidačnej, a.s. z 20. januára 2007 bolo preukázané, že navrhovateľka uvedený záväzok splnila a bolo aj preukázané, že uhradila aj sumu 5 182 Sk z titulu trov súdneho konania Okresného súdu B. sp. zn. 22 Cb 198/1999. Okrem toho 28. novembra 2007 zaplatila sporiteľni 1 800 Sk ako poplatok za vyhľadanie dokladov z Centrálneho archívu. Celkovo navrhovateľka uhradila za odporcu Slovenskej sporiteľni, a.s. a Slovenskej konsolidačnej, a.s. 338 288,70 Sk. Súd prvého stupňa zamietnutie žaloby odôvodnil jednak premlčaním uplatneného nároku ak ide o sumu 128 250 Sk a jednak nedostatkom pasívnej legitimácie odporcu. Námietku premlčania vznesenú odporcom považoval za dôvodnú, keď mal preukázané, že navrhovateľka uhradila Slovenskej sporiteľni, a.s. uvedenú sumu 8. júna 1999. Dvojročná premlčacia doba v zmysle § 107 ods. 1 OZ uplynula 8. júna 2001, návrh na súd bol podaný 27. novembra 2007, teda po uplynutí premlčacej doby. Keďže navrhovateľa plnila Slovenskej sporiteľni, a.s. bez právneho dôvodu, súd považoval za dôvodnú aj námietku odporcu o nedostatku jeho pasívnej legitimácie. Navrhovateľka v zmluve uzavretej so Slovenskou konsolidačnou, a.s. 12. decembra 2005 pristúpila k záväzku odporcu a sama sa zaviazala dlh (nedoplatok úrokov vo výške 203 056 Sk popri dlžníkovi uhradiť), t.j. sama mala zákonnú povinnosť banke plniť. Podľa názoru súdu v danom prípade preto neboli splnené predpoklady vzniku bezdôvodného obohatenia na strane odporcu v zmysle § 451 ods. 1 a § 454 OZ, z ktorého dôvodu návrh zamietol.
Okresný súd uznesením zo 17. júla 2009 rozhodol o trovách konania tak, že úspešnému odporcovi náhradu trov konania nepriznal a uznesením z 23. júna 2009 odporcovi uložil poriadkovú pokutu vo výške 200 € za neospravedlnenú neúčasť na pojednávaní, ktorú je povinný zaplatiť na účet Štátnej pokladnice.
Krajský súd
na odvolanie oboch účastníkov rozsudkom z 10. marca 2010 rozsudok súdu prvého stupňa
1a/
v napadnutej zamietajúcej časti zmenil tak, že odporcovi uložil povinnosť v lehote 3 dní zaplatiť navrhovateľke 3 370,12 € s 8,5% s úrokom z omeškania ročne od 8. júna 2008 až do zaplatenia,
1b/
potvrdil vo zvyšnej zamietajúcej časti,
2/
zmenil uznesenie okresného súdu zo 17. júla 2009 tak, že žiadnemu z účastní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).