Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účinky vyhlásenia konkurzu a prebiehajúce exekučné konanie

ZSP 42/2018
Účinky vyhlásenia konkurzu a prebiehajúce exekučné konanie
§ 48 a § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
V deň nasledujúci po zverejnení uznesenia konkurzného súdu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku dochádza ex lege k zastaveniu prebiehajúceho exekučného konania, v ktorom bol dlžník (úpadca) v procesnej pozícii povinného a za podmienky, že exekúcia sa viedla na jeho majetok, ktorý podlieha konkurzu.
Rozhodnutie vydané súdom po tom, čo už nastali účinky vyhlásenia konkurzu, zakladá vadu konania v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku; uvedený "postup" súdu sa prieči i základnému právu na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 E Cdo 252/2014
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "exekučný súd") uznesením z 11. decembra 2013 č. k. 62Er 235/2008-168 neschválil rozvrh výťažku z 28. augusta 2013 z dražby nehnuteľností konanej 18. februára 2013, rozdeľovanej podstaty 16 707,18 eur.
Rozhodol tak s odôvodnením, že súdny exekútor nesprávne vyčíslil trovy exekúcie, ktoré majú byť uspokojené v prvom poradí podľa § 157 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku. Vyúčtované hotové výdavky súdneho exekútora nezodpovedali obsahu exekútorského spisu, súdny exekútor do nich zahrnul náklady na poštovné za zaslanie exekučného príkazu a príkazu na začatie exekúcie, avšak v spise sa nenachádza doklad o doručení týchto dokumentov. Povinnému boli tiež doručované viaceré písomnosti súčasne, resp. boli doručované aj písomnosti týkajúce sa iných exekučných konaní, súdny exekútor túto skutočnosť nezohľadnil pri vyúčtovaní hotových výdavkov. Do hotových výdavkov nebolo možné zahrnúť budúce výdavky súdneho exekútora, ktoré ešte nevznikli, pretože sú hypotetickej výšky a nemožno ich uspokojiť v rámci vykonávaného rozvrhu. Výdavky za bankový poplatok, výdavky na papier a toner, ako aj ďalší kancelársky materiál, náklady na internet a telefón neboli súdnym exekútorom preukázané. Náklady spojené s vedením účtovníctva súdneho exekútora nie sú výdavky účelne vynaložené v súvislosti s vedením exekúcie. Z týchto dôvodov súd rozvrh výťažku neschválil.
Súdny exekútor podal proti uvedenému uzneseniu odvolanie
Krajský súd uznesením z 15. apríla 2014, sp. zn. 13CoE 18/2014 napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne (§ 219 ods. 1 OSP).
Poukázal analogicky na ustanovenie § 151 ods. 2 OSP v spojení s ustanovením § 251 ods. 4 OSP, keď pri rozhodovaní o trovách exekúcie súd prizná náhradu trov exekúcie vyplývajúcu zo spisu. Z tohto dôvodu považoval za nedôvodnú námietku súdneho exekútora, že exekučný súd ho mal vyzvať postupom podľa ustanovenia § 43 OSP na doplnenie návrhu a predloženie dôkazov. Podľa obsahu exekučného spisu neboli výdavky zahrnuté súdnym exekútorom do rozvrhu výťažku preukázateľne podložené dokladmi potrebnými pre ich priznanie a preto bolo rozhodnutie exekučného súdu správne.
Súdny exekútor (ďalej tiež "dovolateľ") podal proti tomuto uzneseniu krajského súdu dovolanie. Navrhol, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ako aj exekučného súdu zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.
Namietal, že postupom exekučného súdu mu bola odňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) OSP], a to z dôvodu, že mu v lehote na podanie odvolania nebol vrátený zapožičaný exekučný spis, v dôsledku čoho nemohol efektívne využiť právnu obranu. Namietal nedostatok v odôvodnení rozhodnutia odvolacieho súdu v rozpore s ustanovením § 157 ods. 2 OSP. Dovolanie odôvodnil tiež tým, že súdy vec nesprávne právne posúdili [§ 241 ods. 1 písm. c) OSP]. Vytýkal súdo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).