Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vymedzenie skutku v tzv. skutkovej vete výroku rozsudku

ZSP 49/2020
§ 163 ods. 1 písm. c), ods. 3 Trestného poriadku
§ 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku
Skutok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, musí byť v tzv. skutkovej vete rozsudku vymedzený v zmysle § 163 ods. 1, písm. c), ods. 3 Trestného poriadku aj tak, aby zodpovedal znakom skutkovej podstaty príslušného trestného činu. Ak to tak nie je a skutok je vo výroku rozsudku ustálený tak, že žiadne konkrétne zistenie nenapĺňa znaky alebo ani jeden z alternatívnych znakov objektívnej stránky trestného činu a obsahuje prípadne len citáciu právnej vety, ide o dovolací dôvod v zmysle § 371 ods. 1, písm. i) Trestného poriadku, t.j. o nesprávne právne posúdenie zisteného skutku.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Tdo V 22/2010
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR v päťčlennom senáte citovaným rozsudkom z 9. decembra 2010 vyslovil, že uznesením Najvyššieho súdu SR z 20. októbra 2009, sp. zn. 4 To 13/2008 a konaním, ktoré mu predchádzalo, z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1, písm. i) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") bol porušený zákon v ustanovení § 238 ods. 1 a 3 a § 185 ods. 2 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") účinného do 1. januára 2006, v neprospech obvineného J. Č. Zrušil toto uznesenie a zrušil aj rozsudok Krajského súdu v B. B. z 9. mája 2007, sp. zn. 5 T 1/04 v celom rozsahu, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nenadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Krajskému súdu v B. B. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 9. mája 2007, sp. zn. 5 T 1/04, obvineného J. Č. uznal za vinného z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 a 3 TZ účinného do 1. januára 2006 a v bode 2) z trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. b) TZ účinného do 1. januára 2006, na tom skutkovom základe, že...
 
1) ... 2. mája 2003 asi o 05.15 hod. neoprávnene vnikol do bytu č. 24 v B. B. na Tulskej ulici, v ktorom v tom čase bývali M. K. a I. K., kde v obývacej izbe najskôr začal vytýkať svojej bývalej blízkej priateľke M. K. dokedy ho bude trápiť, pričom na ňu mieril nezistenou krátkou strelnou zbraňou a následne zámerne zbraň namieril na jej sestru I. K. a z bezprostrednej blízkosti z nej vystrelil tak, že vystreleným projektilom ju zasiahol do oblasti čela a po páde poškodenej I. K. na podlahu ju nožom s dĺžkou čepele najmenej 9 cm bodol jedenkrát do chrbta, čím jej spôsobil povrchové strelné poranenie v čelovej oblasti hlavy a život ohrozujúce bodné poranenie hrudníka, prenikajúce do pohrudničnej dutiny, zasahujúce pľúca, spojené s prerezaním medzirebrovej tepny a vnútrohrudných nástenných žíl a následným šokom z vykrvácania, ktoré by bez poskytnutia rýchlej intenzívnej lekárskej pomoci vrátane opakovaných operačných zákrokov viedlo k smrti poškodenej,
2) od presne nezisteného dňa do 2. mája 2003 v mieste svojho prechodného bydliska v byte č. 71 na Pieninskej ulici v B. B., v izbe slúžiacej ako sklad, bez povolenia hromadil strelivo a to 67 ks streľby schopných nábojov s okrajovým zápalom českej výroby, kalibru 22 Short, pričom 50 ks nábojov mal položených na poličke a 17 ks vo vrecku vesty zn. Ranger.
Za tieto trestné činy mu krajský súd uložil podľa § 219 ods. 1 TZ s použitím § 35 ods. 1 TZ. účinného do 1. januára 2006 úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 13 (trinásť) rokov, zaradil obvineného na výkon trestu odňatia slobody do III. (tretej) nápravnovýchovnej skupiny (§ 39a ods. 2 písm. c) TZ), uložil obvinenému aj trest prepadnutia veci - 67 ks nábojov, kalibru 22 Short a vyslovil, že ich vlastníkom sa stáva štát (§ 55 ods. 1 písm. a), ods. 6 TZ) a uložil obvinenému aj ochranný dohľad na dobu dvoch rokov s podmienkami uvedenými v § 77 ods. 1 TZ (§ 76 ods. 1 a § 78 ods. 1 TZ účinného od 1. januára 2006). Obvinenému bola ďalej uložená povinnosť nahradiť poškodeným I. K., Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni škodu, ktorú im trestným činom spôsobil (§ 228 ods. 1 TP).
Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 20. októbra 2009, kedy Najvyšší súd SR ako súd odvolací, uznesením sp. zn. 4 To 13/2008, odvolanie obvineného J. Č. podľa § 256 TP účinného do 1. januára 2006, zamietol. Uznesenie odvolacieho súdu bolo obvinenému J. Č. doručené 22. januára 2010 a jeho obhajcovi 18. januára 2010.
Krajský súd v B. B. predložil 10. septembra 2010 Najvyššiemu súdu SR dovolanie, ktoré podal obvinený J. Č. na krajskom súde 20. júla 2010, proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR z 20. októbra 2009, sp. zn. 4 To 13/2008, z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. i) a písm. g) TP.
Svoju sťažnosť odôvodnil vo vzťahu k výroku o vine z pokusu trestného činu v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).