Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

V tomto príspevku sa zameriame na obmedzenia práv vyžiadaných osôb v predbežnej a vydávacej väzbe v konaní o európskomzatýkacomrozkaze.Porovnáme obmedzenia týchto práv s obmedzeniami práv obvinených osôb pri výkone kolúznej väzby. Preskúmame spoločné a rozdielne črty uvedených väzieb, pričom sa sústredíme na to, či súčasná právna úprava týkajúca sa výkonu väzby zohľadňuje špecifický účel konania o európskom zatýkacom rozkaze z pohľadu odovzdávania osôb zo Slovenskej republiky do iného štátu vo vzťahu k tomu, či osobamá byť vydaná na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranné opatrenie.


In this paper, we will focus on the restrictions on the rights of requested persons in pre-trial and extradition detention proceedings in the European Arrest Warrant proceedings.We will compare the limitations of these rights with the limitations of the rights of accused persons in the exercise of collusive detention.We will examine the common and different features of these detentions, focusing on whether the current legislation on detention takes into account the specific purpose of the European ArrestWarrant procedure fromthe point of view of transferring persons from the Slovak Republic to another state in relation to extradition, to prosecute, serve a custodial sentence, or a protective measure.

KOLLÁROVÁ, B.: Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze;Justičná revue, 73,2021, č.12, s. 1468-1478.
Úvod
Medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie môže dochádzať k prevozu osôb z jedného štátu do iného na účel ich odovzdania či už na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia. Procesný postup, ktorý takúto spoluprácu v trestných veciach umožňuje, bol v rámci Európskej únie upravený rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV
1)
, ktorého transpozícia do slovenského právneho poriadku bola zabezpečená zákonom č. 154/2010 Z.z.Odovzdávaná "osoba nie je vydaná "cez hranice" členských štátov, ale dochádza k jej odovzdaniu v rámci jednotného justičného priestoru EÚ, a to justičnému orgánu členského štátu, ktorý si ju prostredníctvom európskeho zatýkacieho rozkazu vyžiadal."
2)
Ide o špecifické konanie, ktoré vo veľkej miere zasahuje do základných práv a slobôd vyžiadaných osôb a nie len vtom smere, že za určitých zákonom stanovených podmienok môže byť napr. takáto osoba odovzdaná zo Slovenskej republiky do iného členského štátu (aj proti jej vôli), ale predovšetkým pred jej odovzdaním zväčša dochádza k obmedzeniu takejto osoby na osobnej slobode prostredníctvom väzby. K takémuto významnému zásahu do základných práv a slobôd sa pristupuje z dôvodu, že inak by bol buď značne sťažený priebeh konania o európskom zatýkacom rozkaze, alebo by dokonca mohlo dôjsť aj k zmareniu jeho samotného účelu. Vo všeobecnosti však aj v kontexte nášho problému je väzbu nutné považovať za krajné a výnimočné opatrenie (
ultima ratio
). Väzba v tomto konaní však konkrétne predstavuje trestno-procesný inštitút, ktorým je vyžiadaná osoba dočasne pozbavená osobnej slobody s cieľom jej zaistenia na účely konania o európskom zatýkacom rozkaze. Vo výkone predbežnej a vydávacej väzby dochádza k určitým obmedzeniam práv vyžiadaných osôb, ktoré vyplývajú z osobitného charakteru týchto väzieb. Úlohou tohto príspevku bude zistiť práve špecifické črty obmedzení práv vo väzbe v konaní o európskom zatýkacom rozkaze, prípadne ich podobnosť s vybranou vnútroštátnou väzbou. Zameriame sa tiež na to, či tieto obmedzenia sú primerané z hľadiska účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze.
1 Predbežná a vydávacia väzba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
Zákon č. 154/2010 Z.z. pozná dva druhy väzby:
-
predbežnú väzbu, ktorá je upravená v § 15 zákona č. 154/2010 Z.z. a
-
vydávaciu väzbu, ktorá je upravená v § 16 zákona č. 154/2010 Z.z.
Hlavným účelom predbežnej väzby i vydávacej väzby je, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, t.j. aby odovzdanie vyžiadanej osoby nebolo zmarené. Predbežná väzba nemusí vždy nutne predchádzať vydávacej väzbe.
3)
Treba tu však zdôrazniť, že príslušný súd rozhodujúci o týchto dvoch väzbách nie je viazaný dôvodmi väzby podľa § 71 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len "Trestný poriadok").
1.1 Predbežná väzba
Ako sme už predtým spomínali, "účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje."
4)
Skutočnosti, ktoré by mohli zakladať dôvodnú hrozbu pre zmarenie účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, majú pôvod v individuálnosti vyžiadaných osôb, v ich osobných pomeroch a rôznych ďalších okolnostiach, ktoré počas tohto konania vyjdú najavo. Tieto špecifické okolnosti sa zisťujú pri výsluchu vyžiadanej osoby, ktorý predchádza rozhodnutiu o predbežnej väzbe, alebo zo spisového materiálu. Idev podstate o tzv. materiálne podmienky, ktoré treba zohľadniť pri vzatí vyžiadanej osoby do predbežnej väzby. Skúma sa napr. kriminálna minulosť takejto osoby, či sa táto dopúšťala trestnej činnosti na územiach viacerých štátov, alebo či má na území Slovenskej republiky rodinné väzby, prípadne či má takéto väzby práve v zahraničí, alebo či má vôbec na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt, alebo satu zdržuje bez prihlásenia, aké sú jej ekonomické možnosti, to znamená či tu má prácu, prípadne či nemá značné finančné prostriedky, ktoré by jej umožňovali vycestovať do zahraničia. Z judikatúry vyplýva, že "v konaní o európskom zatýkacom rozkaze môže byť jedným zo signifikantov obavy z vyhýbania sa konaniu o európskom zatýkacom rozkaze tiež hrozba vysokým trestom. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že vyžiadaná osoba sa dlhšiu dobu zdržiava v mieste trvalého, resp. prechodného bydliska na území Slovenskej republiky. Práve úkony žiadajúceho štátu smerujúce k vykonaniu európskeho zatýkacieho rozkazu totiž môžu byť "spúšťačom" reakcie vyžiadanej osoby na trestné konanie v inom štáte, aby podnikla kroky, ktorými sa bude snažiť vyhnúť následkom tohto trestného konania-teda vykonaniu európskeho zatýkacieho rozkazu a následnému vydaniu do štátu pôvodu. Na tom nič nemení ani prípadný zdravotný hendikep vyžiadanej osoby. Okolnosti týkajúce sa zdravotného stavu sťažovateľa nie sú spôsobilé odôvodniť jeho prepustenie z väzby, keďže i osobe vo väzbe je v prípade potreby zabezpečovaná a poskytovaná riadna zdravotná starostlivosť."
5)
Predbežná väzba má fakultatívny charakter. Justičný orgán po zadržaní vyžiadanej osoby na základe konkrétneho európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodne, či je nevyhnutné túto osobu držať vo väzbe alebo nie. Pokiaľ aj je osoba vzatá do predbežnej väzby, môže byť kedykoľvek prepustená. V praxi vyžiadaná osoba nemusí byť vzatá do predbežnej väzby, pokiaľ sú voči nej vedené viaceré trestné stíhania na území Slovenskej republiky a je predpoklad, že v dohľadnom čase nebudú skončené, keďže tu prichádza do úvahy odklad výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo akje daný niektorý z obligatórnych dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Pokiaľ aj justičný orgán nevezme osobu do predbežnej väzby, mal by vykonať všetky dostupné opatrenia, aby osobe zabránil v potencionálnom úteku. "Predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby."
6)
1.2 Vydávacia väzba
"Zákon č. 154/2010 Z.z. vyjadruje zákonný účel vydávacej väzby v § 16 ods. 1. Tento účel spočíva v zabezpečení prítomnosti vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky v konaní o európskom zatýkacom rozkaze alebo zabrániť tomu, aby nedošlo k zmareniu tohto konania. Pri rozhodovaní o vydávacej väzbe tak musí súd sledovať len splnenie uvedeného účelu vydávacej väzby a vo vzťahu k tomu účelu skúma predovšetkým to, či sú tu konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali obavu, že zadržaná osoba ujde, alebo sa bude skrývať, prípadne inak mariť konanie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Dôvodom obmedzenia osobnej slobody vydávacou väzbou, ako už bolo uvedené, je teda potreba zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky. Z povahy veci teda vyplýva zásadne útekový charakter vydávacej väzby.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).