Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Požičiavanie peňazí P2P prostredníctvom platforiem - základné pojmy a koncepčné zaradenie

Populárna forma požičiavania peňazí cez on-line nástroje umožňujúce rýchle a pohodlné hľadanie si zmluvných partnerov nemá, podľa aktuálne prezentovaných názorov, v aktuálnej právnej úprave (únijnej či národnej) jednoznačné vymedzenie. Je tak daný priestor pre úvahy o potrebe vytvorenia precíznejšej právnej úpravy, ktorá by nastúpený trend pomohla lepšie právne uchopiť, prípadne dokonca osobitného "ďalšieho" režimu. Na tento účel je potrebné vymedzenie základných pojmov, celkovej koncepcie skúmanej otázky, postavenia platformy a jej úloh. Cieľom príspevku je nastoliť niektoré parciálne otázky a objasniť spôsob ich riešenia.
Money lending via online platforms is a popular form of contracting which enables fast and comfortable finding contractual partners, however this form does not have a clear definition in the current legislation (union or national). It creates the possibility to think about better - more precise legal rules that would better govern arising trend, alternatively even to create extra regime. Therefore, it is necessary to define key concepts, overall framework of the subject matter, platform status and its role. The aim of this article is to raise some partial questions and to clarify how to solve them.
MÉSZÁROS, P.: Požičiavanie peňazí P2P prostredníctvom platforiem - základné pojmy a koncepčné zaradenie; Justičná revue, 72, 2020, č. 4, s. 498 - 507.
 
 
1 Koncepčné zaradenie
Požičiavanie peňazí1)  prostredníctvom platforiem je zaraďované medzi tzv.
Fintech
2)
služby (definované ako
"inovácia finančných služieb umožnená technologickým pokrokom, ktorá môže smerovať k novým obchodným modelom, aplikáciám, procesom alebo produktom, s podstatným vplyvom na poskytovanie finančných služieb"
), ktoré okrem poskytovania pôžičiek zahŕňajú tiež tieto oblasti: platby (platobné systémy), vysporiadanie pohľadávok (
clearing
) a likvidácia pohľadávok (
settlement
), správa vkladov, poistenie, investičný manažment, podpora trhu.
3)
Podľa iných zdrojov
4)
sem patria tiež ďalšie oblasti, ako: digitálne meny, správa majetku, vytváranie technológií a podporných procesov (
infrastructures
).
Súhrnne tak možno uviesť, že pod pojem
Fintech
spadajú všetky aktivity na finančnom trhu, ktoré sa realizujú za
asistencie
iného subjektu a v on-line priestore.
Fintechu
sa pripisuje narušovanie súčasného finančného systému:
Bankový systém je na rozhraní podstatnej zmeny, keď regulácia a technológie podstatne pretvárajú existujúci obchodný model.
5)
Pri spojení vymedzenia
Fintechu
ako nami chápaného
smerovania budúcnosti vo finančných službách v on-line prostredí
s kritickými hlasmi na adresu súčasného obchodného modelu,
ktorý sa musí zmeniť
, aby zodpovedal súčasným technologickým trendom, je na mieste zaoberanie sa právnou rovinou vzťahov vznikajúcich v rámci
Fintechu
, a na účely tohto príspevku parciálne v rovine pôžičiek poskytovaných prostredníctvom platforiem.
Fintech možno jednoducho vnímať ako napr. crowdfundingové platformy, obchodovanie s kryptomenami, aplikácie pre mobilné platby (iné než jednotlivé aplikácie výlučne poskytujúce služby jedného subjektu - napr. banky), aplikácie na investovanie (nie v rámci jedného produktu jedného subjektu, ale umožňujúce variabilitu) a mnohé ďalšie.
2 Základné znaky P2P
2.1 Vymedzenie P2P - kto/čo je "P"
Forma "alternatívneho"
6)
trhu požičiavania peňazí cez platformy predstavuje (zrejme) šedú, no populárnu
7)
oblasť toku finančných prostriedkov a nakladania s nimi.
Pôžičky P2P, poskytované prostredníctvom platforiem, sú definované
8)
aj ako
"priama alternatíva k bankovým pôžičkám s tým rozdielom, že miesto požičania si od jedného zdroja
(subjektu)
,spoločnosti si môžu požičať priamo od desiatok a niekedy až stoviek samostatných subjektov, ktoré sú pripravené pôžičku poskytnúť. Poskytovatelia často uvádzajú výšku úroku, za ktorú sú ochotní pôžičku poskytnúť. Požičiavajúci si následne príjmu ponuku s najnižším úrokom. On-line platformy sa využívajú na účel spojenia medzi poskytovateľom s požičiavajúcimi."
S uvedenou definíciou možno súhlasiť, no s určitými výhradami: ako vhodné sa nejaví obmedzovanie požičiavajúcich na
spoločnosti
, keďže tým dochádza k nedôvodnej (možno až nesprávnej) reštrikcii na konkrétny subjekt. Rovnako je tu úloha platforiem obmedzená na
spájanie
subjektov majúcich snahu kontrahovať, čo nie je s ohľadom na existujúcu prax dostačujúce vymedzenie úloh platformy.
Pri využití skôr opisnej, než právnickej terminológie sa ako akceptovateľnejšia ponúka nasledovná definícia:
ľudia a inštitúcie využívajú P2P platformy na požičiavanie peňazí priamo spotrebiteľom a spoločnostiam na účel získania odplaty zo splácania úrokov a navrátenia poskytnutého kapitálu
9)
.
Vymedzenie neobmedzujúce subjekty (z pohľadu toho, či má ísť len o
spoločnosti
) v rámci P2P požičiavania je preto preferované. Pri definovaní
"P"
tak možno uzavrieť, že
"P"
je akýkoľvek subjekt bez ohľadu na jeho právnu povahu, dôležité je primárne hmotnoprávne postavenie
"P"
ako (z pohľadu slovenského právneho poriadku netradične)
investora (poskytovateľa
a
príjemcu pôžičky/žiadateľa)
10)
, či jednoducho veriteľa a dlžníka.
Peer to peer (P2P)
ako pôvodne technologický prvok označujúci zdieľanie súborov alebo iných zdrojov medzi počítačmi prepojenými prostredníctvom siete miesto jednotného centrálneho serveru,
11)
sa už udomácnil aj v právnej (finančnej) terminológii, pričom ním možno rozumieť
v spojitosti s požičiavaním peňazí použitie špecializovaných webových stránok, ktoré spájajú vhodných individuálnych poskytovateľov a príjemcov pôžičky.
12)
2.2 Vymedzenie P2P - kde (on-line ako výslovne v názve absentujúci, no reálne prítomný prvok) a kto/čo je "2"
Odlišujúcim faktorom pre P2P pôžičky je spôsob, akým sa
k sebe
zmluvné strany hľadanej zmluvy o pôžičke dostanú, t.j. miesto ich
stretnutia
. V tejto rovine ide o
kyberpriestor virtuálne
on-line miesto na webe, hoci to priamo nie je v spojení P2P vyjadrené. a tak sa vyžaduje doplnenie spojenia o napr.
on-line
,
platforma
..., aby bol zrejmý presný kontext použitia P2P spojenia.
P2P požičiavanie môže byť definované ako použitie elektronických platforiem, ktoré spájajú poskytovateľa/investora s požičiavateľom/žiadateľom na účel poskytnutia nezabezpečených pôžičiek, vrátane spotrebiteľských úverov a tiež poskytovania pôžičiek zabezpečených nehnuteľnosťami. Uvedené činnosti sú poskytované zvyčajne zo strany subjektov, ktoré vstupujú na trh ako nové a majú nastavené v podstatnej miere prevažujúce digitálne procesy vrátane technologickej podpory pre analýzu úverov a platobných služieb
13)
.
"2"
ako slovne rovnako znejúca náhrada anglickej spojky
"to"
je to (už v slovenskom význame), resp. čo spája
P
s ďalším
P
, t.j. platforma alebo správnejšie subjekt
stojaci za
platformou.
Platformou všeobecne rozumieme určitý podklad, na ktorom niečo stojí/sa niečo uskutočňuje/z čoho niečo vychádza, prípadne nejaké zoskupenie
14)
.
V rovine skúmanej oblasti je vhodné s platformou uvádzať spojenie
digitálna
, čím sa presnejšie vyjadrí jej kontextové ukotvenie.
Ako podporné vymedzenie možno (zohľadniac ostatné súvislosti) použiť
crowdfundingovú platformu,
definovanú ako
verejne dostupný, internetový elektronický informačný systém spravovaný alebo ovládaný poskytovateľom crowdfundingových služieb
15)
, z čo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).