Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uspokojovanie pohľadávok spriaznených osôb v konkurznom konaní

V rámci konkurzného konania dochádza k postupnému uspokojovaniu riadne prihlásených pohľadávok. Tieto pohľadávky sú uspokojované podľa skupiny, do ktorej patria. Do skupiny nezabezpečených pohľadávok zaraďujeme aj tzv. podriadené pohľadávky, ktoré sú, okrem iného, spojené aj so spriaznenými osobami. Uvedená zákonná subordinácia pohľadávok spriaznených veriteľov však môže narážať na princíp rovnosti účastníkov konkurzného konania.1)
In bankruptcy proceedings, duly registered creditor's claims are gradually satisfied. These claims are settled by the group to which they belong. The group of unsecured claims also include the so-called subordinated claims, which are inter alia related to related parties. However, that legal subordination of related creditors' claims may run counter to the principle of equality of creditors in insolvency proceedings.
DOLNÝ, J.: Uspokojovanie pohľadávok spriaznených osôb v konkurznom konaní; Justičná revue, 72, 2020, č. 3, s. 361 - 369.

Úvod
V prípade úpadku obchodnej spoločnosti nebude mať táto spoločnosť s veľkou pravdepodobnosťou dostatok majetku na to, aby mohla uspokojiť všetkých svojich veriteľov. Ak by sa medzi veriteľov dostala informácia o tom, že dlžník pravdepodobne nebude mať dostatok majetku k uspokojeniu všetkých svojich veriteľov, má každý veriteľ motiváciu postupovať čo najrýchlejšie na účel uspokojenia svojho individuálneho nároku, a to aj v situácii, ak by bolo zjavné, že väčšie uspokojenie veriteľov by bolo dosiahnuté spoločným postupom.
2)
Z uvedeného dôvodu konkurzné právo berie veriteľom právo individuálneho vymáhania svojich pohľadávok a nahrádza ho kolektívnym vymáhaním týchto pohľadávok veriteľov voči dlžníkovi.
3)
Konkurzné konanie býva označované ako tzv. kolektívne konanie, v ktorom dochádza k súbehu veriteľov.
4)
Takýmto spôsobom dochádza k spravodlivejšiemu prerozdeleniu majetku medzi veriteľov, ako aj k zníženiu nákladov, ktoré by vznikali pri individuálnom vymáhaní pohľadávok veriteľov. Ako uvádza Ústavný súd SR
5)
(ďalej aj "Ústavný súd"), aby sa zabezpečila rovnaká ústavná ochrana všetkých rovnorodých pohľadávok voči insolventnému dlžníkovi, musí každý veriteľ akceptovať "nedobytnosť" časti svojej pohľadávky. Len tak totiž možno zabezpečiť rovnakú ochranu všetkých pohľadávok. Uvedené možno doplniť, že uspokojovanie jednotlivých pohľadávok a teda aj nedobytnosť časti pohľadávok v rámci konkurzného konania bude závislé predovšetkým od druhu pohľadávky a s tým spojených osobitných práv.
1 Účel konkurzného konania a princíp rovnakého zaobchádzania s veriteľmi
Ako Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí uvádza: "hlavným účelom konkurzného konania by malo byť zachovanie princípu
pari passu
pri uspokojovaní veriteľov, a z tohto dôvodu uhradenie pohľadávky jedného alebo niektorých z veriteľov v plnej výške fakticky znevýhodňuje ostatných veriteľov, ktorým nie sú pohľadávky uspokojené vôbec.
6)
" Pomerné uspokojenie veriteľov
7)
z výťažku získaného zo speňaženia majetku je predovšetkým odôvodnené spravodlivým uspokojením všetkých veriteľov a nie iba individuálne zvolených veriteľov. Je potrebné dodať, že takéto pomerné uspokojovanie
pari passu
8)
veriteľov má byť čo najvyššie. Ako uvádza M. Ďurica, explicitne to zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "ZKR") vyjadruje v ustanoveniach, ktoré správcovi, súdu a veriteľskému výboru prikazujú postupovať tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok.
9)
Uvedený účel konkurzného konania môže byť naplnený iba pri rovnom postavení veriteľov v konkurznom konaní.
ZKR explicitne stanovuje, že veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku dlžníka rovnaké postavenie a že zvýhodňovanie veriteľov je neprípustné. Veritelia majú napr. rovnaké právne postavenie v možnosti uplatniť si pohľadávku v konkurznom konaní, rovnakú možnosť domáhať sa určenia popretej pohľadávky, rovnakú možnosť uspokojenia medzi pohľadávkami určitého druhu a pod.
10)
Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o právach a povinnostiach ktorých rozhoduje civilný súd.
11)
Z uvedeného vyplýva, že súd by mal účastníkom zabezpečiť rovnaké možnosti na uplatnenie ich hmotnoprávnych aj procesnoprávnych práv. Táto rovnosť práv účastníkov v konkurznom konaní naráža na rozdelenie pohľadávok v konkurznom konaní a teda na priznanie práv účastníkom podľa druhu
12)
uplatnených pohľadávok. To znamená, že napr. veriteľ zabezpečenej pohľadávky nebude mať totožné práva ako veriteľ pohľadávky nezabezpečenej. Tu je však potrebné dodať, že veritelia s rovnakými právami sú veritelia, ktorí majú pohľadávky rovnakého druhu z pohľadu ich uspokojovania.
13)
Princíp
pari passu
tak musí byť dodržiavaný v rámci každého druhu uplatnených pohľadávok. Avšak vymedzenie jednotlivých druhov pohľadávok v ZKR v súčasnej dobe môže narážať aj na princíp
pari passi
.
2 Koncept spriaznených osôb
Ako už bolo uvedené, uplatňovanie práv veriteľov rovnakým spôsobom je diferencované v závislosti od druhu pohľadávky. Osobitnou podmnožinou nezabezpečených pohľadávok sú aj spriaznené pohľadávky, ktoré bezprostredne súvisia s vymedzením tzv. spriaznených osôb v ustan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).