Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže permanentný konflikt?

Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže permanentný konflikt?
Mgr.
Barbora
Králičková
Protimonopolný úrad SR, externá doktorandka na Inštitúte práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
K.RÁLIČKOVÁ, B.: Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? Právny obzor, 91, 2008, č. Ď, s. 508 - 520.
Analýza vzájomného vzťahu autorského práva a hospodárskej súťaže a otázok súvisiacich so všeobecnou aplikáciou oboch systémov ochrany. Príspevok sa zaoberá vzájomným vzťahom súťažného a autorského práva predovšetkým z hľadiska možného narušenia súťaže na trhu prostredníctvom dohôd obmedzujúcich súťaž, ako aj zneužívania dominantného postavenia, s dôrazom na oblasť komunitárncho práva.
Úvod
Vzťah systému práv duševného vlastníctva, ktorého súčasťou sú aj autorské práva, a základných princípov fungovania hospodárskej súťaže sa na prvý pohľad vyznačuje permanentným konfliktom. Príčinou je zdanlivo rozdielna povaha cieľov, ktoré oba systémy ochrany sledujú. Cieľom súťažného práva, tak ako je zakotvený v zákone č. 136/2001 Z.z.,1) ako aj v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (v ďalšom texte skrátene ZES), je riadne fungovanie trhu, ochrana súťaže viacerých podnikateľov na trhu, ktorý sa dosahuje minimalizáciou určitých výlučných práv. Práva duševného vlastníctva sú zásadne práva výlučné a nositelia tohto zákonného monopolu väčšinou slobodne rozhodujú o tom, či ich využitie povolia tretím osobám. Toto priznanie výlučnej povahy právam na nehmotné statky však za určitých okolností môže viesť u ich majiteľa k vzniku monopolnej trhovej moci. Napriek týmto zdanlivo odlišným cieľom však vzťah oboch systémov ochrany nemožno považovať za protichodný, ale naopak, navzájom sa dopĺňajú a v určitom smere možno hovoriť o ich vzájomnej podmienenosti.2) Oba systémy právnej ochrany totiž sledujú, aj keď každý inými prostriedkami, v istom prieniku aj rovnaký cieľ, ktorým je podpora inovácie, ekonomického rastu, súťaživosti a v dôsledku toho zlepšenie blahobytu konečného spotrebiteľa. Napriek tomu, že konečný cieľ systému ochrany práv k výsledkom tvorivej duševnej činnosti a systému ochrany pred zneužitím trhovej moci je v tomto zmysle spoločný a oba sa tak navzájom dopĺňajú, nemožno vylúčiť ani ich vzájomný stret. Ten nastane v situácii, ak sa výlučné právo, teda zákonom priznaný a chránený monopol na konkrétny predmet duševného vlastníctva, zmení na monopol trhový. Majiteľ predmetu duševného vlastníctva sa tak stane trhovým monopo listom s dominantným postavením a zároveň tak získa schopnosť, ktorá je typická pre každého nositeľa uvedeného postavenia, a to - vyjadrené v ekonomickej skratke - "poskytovať menej a požadovať viac". Podľa názoru Európskej komisie samotná možnosť byť veľký nieje hriech."3)
Výlučne trhový monopol alebo dominancia však nie sú samy osebe protiprávne. Uvedený stret nastane až vtedy, ak majiteľ predmetu duševného vlastníctva túto schopnosť zneužije a zdanlivo pod zámienku legitímneho využívania výsledkov svojej inovačnej činnosti pristúpi ku konaniu, ktoré bude v rozpore so záujmami, na ochranu ktorých je zamerané protimonopolné právo. Toto právo tak začne plniť svoju regulačnú funkciu a povedie k odňatiu toho, čo systém ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti udeľuje.
Uvedený konflikt medzi oboma úpravami je ešte výraznejší v oblasti komunitárneho práva. V nej je totiž potrebné prekonávať nielen problém medzi výlučnosťou práva duševného vlastníctva a odstraňovaním výlučnosti v záujme voľnej hospodárskej súťaže, ale aj konflikt medzi cieľom prekonávať hranice členských štátov EU pri predaji tovarov či poskytovaní služieb najednej strane a územnej odlišnosti národných úprav práva duševného vlastníctva, v ktorom platí princíp teritoriality. V zmysle článku 14 ZES sa medzi členskými štátmi EU vytvára vnútorný trh, čiže priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu. Práva na predmety duševného vlastníctva však v sebe obsahujú exkluzivitu, ktorá môže predstavovať pre oblasť voľného pohybu tovarov, služieb a kapitálu určité nebezpečenstvo spočívajúce v monopole ich majiteľa udeliť územne obmedzený súhlas na využívanie predmetov týchto práv. V dôsledku toho sa právo duševného vlastníctva potenciálne môže stať prostriedkom obmedzovania súťaže, ako aj prostriedkom na parceláciu trhu.4)
Všeobecné podmienky aplikácie súťažného práva a autorského práva
Z hľadiska všeobecných podmienok, na základe splnenia ktorých dochádza k uplatneniu komunitárncho súťažného práva aj v systéme práv duševného vlastníctva, v jeho rámci osobitne na autorské práva, komunitárne súťažné právo sa všeobecne aplikuje v tom prípade, ak je obchod medzi členskými štátmi
citeľne ovplyvnený konaním podnikateľov lokalizovaných v Spoločenstve.
V tejto súvislosti je potrebné ujasniť si najmä pojmy podnik, relevantný trh, vplyv na intrakomunitárny obchod, ako aj vymedzenie protisúťažného konania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
1. Podnik
Na účely komunitárncho právaje podnik charakterizovaný ako subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť a na trhu sa správa autonómne. Uvedené podmienky spĺňa a za podnik tak môže byť považovaný napríklad výrobca zvukových záznamov,5) spoloč nosti prenášajúce signál po drôte,6) autorské ochranné organizácie,7) dokonca aj výkonný umelec (operný spevák).8)
Uvedené rozhodnutia možno aplikovať aj na ostatných nositeľov práv na predmety duševného vlastníctva. Osobitným problémom a otázkou však ostáva, či možno za podnikateľa považovať aj autora. V minulosti prevažoval názor, že autor v zásade nieje podnikateľom -
" autor sa nepovažuje za podnikateľa, ak využíva svoje diela; predpokladá sa istý stupeň technickej a komerčnej organizácie, ktorá v zásade u autorov neexistuje. "
9) ESD sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti k uvedenej problematike nevyjadril, no naznačil, že vyššie citovaná téza by sa s prihliadnutím na určité okolnosti nemusela aplikovať -
" výlučné práva udelené literárnemu a umeleckému vlastníctvu sú podobne ako ostatné práva k priemyselnému a obchodnému vlastníctvu svojou povahou také práva, ktoré ovplyvňujú obchod s tovarmi a službami a taktiež súťažné vzťahy v rámci Spoločenstva. Preto podliehajú požiadavkám ZES.10) " Autorské právo a práva príbuzné autorským právam spadajú pod pôsobnosť ZES, predovšetkým vďaka svojim účinkom na intrakontinentálnom obchode s tovarmi a službami. "
11) Uvedená otázka však doposiaľ nie je jednoznačne zodpovedaná. A najmä pri autorskom práve treba viac ako pri iných právach na duševné vlastníctvo (najmä oproti priemyselným právam) dbať aj na jeho osobnostnú zložku (droit moral).
2. Relevantné trhy
Definovanie relevantných trhov12) tvorí základ prieskumu fungovania hospodárskej súťaže aj z hľadiska obchodu a služieb zahŕňajúcich práva na predmety duševného vlastníctva. Vecný relevantný trh možno deliť na trh základný a trh odvodený. Odvodený trh tvoria napr. prístroje a ich náhradné dicly,13) prístroje a spotrebný materiál, ktoré sú pred dielom spracovania,14) prístroje na balenie nápojov a krabicové balenia15) alebo v oblasti software napr. diskové operačné systémy (DOS) a softwarové aplikácie.16) Uvedené užšie vymedzenie relevantných trhov umožňuje súdu dospieť k zisteniu protisúťažného konania, a tak súd zabezpečuje, že
" v prípade absencie všeobecne záväzných noriem a pravidiel môže akýkoľvek výrobca, ak ide o komunitárne súťažné právo, slobodne vyrábať výrobky určené na užívanie v zariadeniach vyrábaných tretími osobami, ibaže by tým porušoval patent alebo iné priemyselné či duševné vlastnícke právo"
(rozhodnutie T-30/89 Hilti vs Komisia, porovnaj rozhodnutie T-3/91 Tetra Pack vs Komisia).
Podobne aj v oblasti obchodu a služieb sa napr. rozlišuje hlavný trh programov televízneho vysielania jednotlivých vysielateľov vrátane ich autorskoprávně chránených názvov, a vedľajší trh - súhrnné publikovanie týchto názvov treťou osobou,17) či trh zvukových a obrazových záznamov a komentárov konských dostihov a trh zákaziek na konské dostihy, ktorý tieto záznamy a komentáre využíva."18)
3. Vplyv no intrakomunitárny obchod
Pokiaľ ide o obsah uvedeného pojmu, v oblasti duševného vlastníctva bolo predmetom úvah, či sa uvedený pojem vzťahuje len na obchod s tovarom, alebo či pokrýva aj sféru služieb. ESD dospel k záveru, že
"nie je dôvod obmedzovať výklad iba na výmenu tovarov a neaplikovat'ju na poskytovanie služieb. "
19) Tova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).