Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Akcionárske dohody - vybrané aspekty 1. časť

Akcionárske dohody predstavujú v praxi čoraz častejšie využívaný nástroj úpravy vzájomných práv a povinností spoločníkov, ktoré vyplývajú z ich účasti na spoločnosti. Naďalej sú aktuálnou témou, ktorá rezonuje tak v oblasti právnej vedy, ako aj v aplikačnej praxi. Akcionárske dohody majú svoje výhody aj nevýhody. Tieto sú dané ich povahou ako zmluvného nástroja regulácie, ktorý vychádza zo záväzkového práva, no má slúžiť aj na reguláciu vzťahov, ktoré sú typicky korporačného charakteru. Prvá časť príspevku sa zameriava na akcionárske dohody zo všeobecného uhla pohľadu, ako aj na vybrané otázky týkajúce sa kategórií akcionárskych dohôd, úpravy ich obsahu a formy. Druhá časť príspevku sa zameriava na vzájomný vzťah akcionárskych dohôd a základných korporačných dokumentov (spoločenská zmluva, stanovy), ako aj dôsledkov umiestnenia úpravy vybraných otázok týkajúcich sa účasti na spoločnosti do akcionárskej dohody, resp. do spoločenskej zmluvy či stanov.

AKCIONÁRSKE DOHODY - VYBRANÉ ASPEKTY 1. ČASŤ
JUDr.
Viliam
Janáč
Ústav štátu a práva SAV
1. Akcionárske dohody vo všeobecnosti
Akcionárske dohody1) predstavujú významný fenomén v oblasti korporačného, ako aj v oblasti záväzkového práva, o vznik ktorého sa pričinila predovšetkým aplikačná prax. Ako téma a predmet skúmania však v súčasnosti čoraz výraznejšie rezonujú aj v oblasti právnej vedy.
O akcionárskej dohode dokážeme s určitosťou povedať, že ide o zmluvu, ktorá v slovenskom súkromnom práve predstavuje všeobecný dôvod vzniku záväzkového vzťahu a je vyjadrením zásady zmluvnej autonómie.2) Zmluvou sa rozumie dvojstranný alebo viacstranný právny úkon vznikajúci konsenzom.3) Pre vznik perfektnej zmluvy sa bude vyžadovať dodržanie zákonom predpísaného postupu kontraktácie (uskutočnenie návrhu a jeho včasná a bezvýhradná akceptácia). Návrh a jeho akceptácia sú jednostranné právne úkony, pre ktoré platí, že musia spĺňať náležitosti požadované zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a inými právnymi predpismi. Konsenzus je úplné a bezpodmienečné prijatie návrhu. Ak chýba konsenzus pri podstatných pojmových znakoch zmluvy, zmluva nevznikne.4)
Iba samotná fakticita spoločného konania, spoločného postupu alebo existencia spoločného záujmu medzi spoločníkmi nie je v tomto prípade dostatočná na to, aby sme hovorili o uzatvorenej akcionárskej dohode, musí ísť o dohodnuté dojednanie.5) Ako už bolo zmienené, v prípade akcionárskej dohody musí ísť aspoň o dvojstranný právny úkon, ktorý musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti pre platný právny úkon.
Akcionárske dohody predstavujú inominátny typ zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník" alebo "OBZ"), no so špecifickými subjektmi a špecifickým predmetom regulácie právnych vzťahov. Akcionárske dohody možno charakterizovať ako zmluvy, ktoré medzi sebou uzatvárajú všetci alebo len niektorí spoločníci v spoločnosti a ktorých predmetom býva rôznorodá úprava existujúcich alebo vznikajúcich vzťahov titulom účasti v spoločnosti medzi
(i)
týmito spoločníkmi navzájom; medzi
(ii)
spoločníkmi na jednej strane a spoločnosťou a orgánmi spoločnosti na druhej strane; prípadne medzi
(iii)
spoločníkmi a tretími osobami (napr. veriteľmi). A práve otázky súvisiace s účasťou, ktoré bývajú predmetom úpravy, sú rozhodujúce. Úprava týchto otázok umožňuje odlíšenie akcionárskych dohôd od akýchkoľvek iných zmlúv či dohôd uzatváraných v rámci súkromnoprávnych vzťahov. V rámci tohto odlíšenia potom tieto dohody nesú označenie s prívlastkom "akcionárske".
V praxi zaužívané označenie akcionárska dohoda možno chápať v užšom zmysle, keď akcionárska dohoda rieši len vybrané parciálne vzťahy vyplývajúce z účasti spoločníkov na spoločnosti (napr. dohoda o predkupnom práve na obchodný podiel, dohoda o výkone hlasovacích práv). V širšom zmysle slova potom akcionárskou dohodou rozumieme pomerne komplexnú úpravu širokej škály vzťahov od obmedzení nakladania s podielmi, cez rôzne otázky týkajúce sa správy a riadenia spoločnosti, až po riešenie sporov spoločníkov. Pod akcionárskou dohodou možno rozumieť neformálnu dohodu, dokonca aj len
ad hoc
dohodu, až po detailne prepracovanú dohodu regulujúcu fungovanie
joint-venture
podniku.
2. Akcionárske dohody a ich zákonná regulácia
Ako sme už uviedli, akcionárska dohoda je typom zmluvy so špecifickými subjektmi a špecifickým predmetom regulácie právnych vzťahov. Možnosť uzatvárania akcionárskych dohôd je výrazom zmluvnej autonómie spoločníkov ako zmluvných strán. To však neznamená, že spoločníci môžu slobodne uzatvárať akékoľvek akcionárske dohody. Aj zmluvná autonómia má svoje limity. Tieto majú podobu kogentných noriem (tak korporačných, ako aj zmluvných). Akcionárske dohody nesmú byť svojím obsahom alebo účelom v rozpore so zákonom ani nesmie nimi dochádzať k obchádzaniu zákona. Materiálnym korektívom sú dobré mravy, ako aj zásady, na ktorých Obchodný zákonník spočíva.
Z uvedeného prístupu vychádza aj zahraničná prax. Uzatváranie takýchto akcionárskych dohôd býva bežnou súčasťou obchodnej praxe, ktorá je v právnych poriadkoch krajín angloamerického, ako aj kontinentálneho právneho systému všeobecne prijímaná a dlhodobo akceptovaná (a to tak zo strany súdov, ako aj doktrinálne). Napríklad v anglickom práve bola prípustnosť akcionárskych dohôd uznaná už v rozhodnutí Welton v. Saffery z roku 1897.6) V uvedenom prípade išlo o rozhodnutie britskej Snemovne lordov, v ktorom lord Davey vo veci akcionárskych dohôd výslovne uviedol:
"Jednotliví spoločníci môžu, pochopiteľne, zmluvne narábať so svojimi záujmami spôsobom, ktorí uznajú za vhodný. No takéto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či sú uzavreté medzi všetkými alebo iba medzi niektorými spoločníkmi, zakladajú iba osobné záväzkové vzťahy, nezaväzujú spoločnosť, nezaväzujú právnych nástupcov zmluvných strán a ani nových, pristupujúcich spoločníkov."
7)
S právnou úpravou akcionárskych dohôd sa v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov stretávame skôr výnimočne. V rámci kontinentálnej Európy sa s právnou úpravou akcionárskych dohôd stretávame napríklad v Taliansku, kde zákonná úprava aj limituje pri vybraných akcionárskych dohodách ich časovú dĺžku, a to v trvaní najviac piatich rokov.8) Dohody medzi spoločníkmi sú tiež "legislatívne" vymedzené napríklad v článku 36 modelového zákona UNCITRAL o jednoduchej obchodnej spoločnosti z roku 2015 (UNCITRAL Draft model law on a simpliefied business entity. A/CN.9/WG.I/WP.89.). V zahraničí však vo väčšine prípadov platí, že regulácia je ponechaná na aplikáciu všeobecných noriem záväzkového a korporačného práva.
Slovenská zákonná úprava akcionárskych dohôd uskutočnená novelou Obchodného zákonníka (zákon č. 389/2015 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2017, preto v tomto ohľade zostáva skôr výnimkou. Právny rámec, o ktorý bolo možné prípustnosť akcionárskych dohôd oprieť, existoval v slovenskom právnom poriadku, a to aj pred zavedením novej zákonnej úpravy. Tá v prvom rade vznikla v súvislosti so zavedením novej právnej formy - jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len "j. s. a.")9) do právneho poriadku, pričom s výnimkou niektorých vedľajších dojednaní v akcionárskej zmluve uzatváranej akcionármi j. s. a.10) by ju vzhľadom na uvedené bolo možné označiť aj ako nadbytočnú.
2.1 Akcionárske dohody v právnom poriadku SR (právny stav do 31. decembra 2016)
Možnosť regulácie vzájomných vzťahov medzi spoločníkmi s využitím akcionárskych dohôd slovenskému právnemu poriadku nijako neodporovala, a to ani v rámci pôvodného právneho stavu, ktorý existoval do 31. decembra 2016. Naopak, aj v tomto období išlo o právne aprobované konanie, ktoré treba vnímať ako výraz zmluvnej autonómie strán (spoločníkov). V tomto prípade možno vychádzať aj zo základného princípu materiálneho právneho štátu, že
"čo nie je zakázané, je dovolené"
, ktorý sa v plnej miere aplikuje aj v oblasti súkromnoprávnych vzťahov.
Argumenty odôvodňujúce prípustnosť uzatvárania akcionárskych dohôd, resp. argumenty, ktoré nijako nepodporujú záver o zákaze uzatvárania takýchto dohôd v právnom poriadku, nachádzame priamo v Obchodnom zákonníku, ako aj v iných osobitných zákonoch.
Akcionárske dohody vždy predstavovali inominátny (nepomenovaný) typ zmluvy (§ 269 ods. 2 OBZ). Účastníci môžu v praxi uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je v zákone upravená ako pomenovaný zmluvný typ. Prípustnosť uzatvárania inominátnych zmlúv je úplne prirodzená, pretože zákonodarca nikdy nedokáže udržať krok s dynamikou rozvoja sociálnych a ekonomických vzťahov v prostredí trhovej ekonomiky. Ďalším ustanovením Obchodného zákonníka, z ktorého bolo možné odvodiť prípustnosť akcionárskych dohôd, bolo ustanovenie § 261 ods. 6 písm. a) OBZ. Podľa tohto ustanovenia sa záväzkové vzťahy medzi spoločníkmi navzájom, pokiaľ sa tieto týkajú ich účasti na spoločnosti, spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov. Akcionárske dohody vždy predstavovali a aj v súčasnosti predstavujú absolútny obchodný záväzkový vzťah, ktorý obligatórne podli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).