Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dispozičná zásada v správnom súdnictve

10/2014
Dispozičná zásada v správnom súdnictve
Čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 244 ods. 1, § 250l ods. 1 a 2, § 246d, § 250j ods. 2 písm. a) v spojení s § 250l ods. 2, § 250r Občianskeho súdneho poriadku
§ 9 ods. 1 písm. a), § 215 ods. 1 písm. d), § 251 ods. 1 Trestného poriadku
§ 64 ods. 1 písm. d), ods. 3, 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
V konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu a o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu je povinnosťou súdu prihliadať z úradnej povinnosti k takej skutočnosti, významnej z hľadiska hmotného práva, akou je preklúzia, a to aj v prípade, ak žalobca v podanej žalobe a navrhovateľ v opravnom prostriedku túto skutočnosť nenamietal.
V správnom súdnictve realizácia dispozičnej zásady nemôže byť v rozpore s charakterom práv, ktorým je poskytovaná ochrana a so samotným účelom konania, ktorým je spravodlivá ochrana subjektívnych verejných práv.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sž 19/2011
Skutkový stav:
Odporkyňa rozhodnutím z 21. júna 2011 vydanom v správnom konaní uložila navrhovateľke podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, vo výške 10 000 € za porušenie povinnosti ustanovenej § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného k 21. marcu 2009,...
... tým, že 21. marca 2009 o cca 19,00 hod odvysielala v rámci programu Televízne noviny informácie týkajúce sa programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio): "Televízia Markíza pripravila špeciálne volebné štúdio, ktoré začne krátko pred zatvorením volebných miestností. Moderátori vám už povedia viac." "Dobrý večer z nášho volebného štúdia." "Už o necelé tri hodiny sa uzatvoria volebné miestnosti" "No a krátko predtým, ako sa definitívne skončí prvé kolo prezidentských volieb, sa vám prihlásime z nášho prezidentského štúdia, v ktorom uvidíte prvé reakcie." "Prvé výsledky a takisto aj rozhovory s analytikmi či s osobnosťami." "Myslím, že atmosféra tu bude naozaj zaujímavá, privítame osobnosti, ktoré zviditeľnili Slovensko v zahraničí." "Ešte stále môžete voliť. Mimochodom, stihla si to?" "Tak-tak, ale stihla. Čo ty ?" "Ja som už tiež volil, takže z mojej strany všetko pripravené, vidíme sa večer." "Dovidenia", ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách účinného k 21. marcu 2009.
V odôvodnení tohto rozhodnutia odporkyňa uviedla, že v súčasnosti účinná právna úprava prevzala skutkovú podstatu správneho deliktu ustanoveného v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách účinného k 21. marca 2009, pojmy skrytá reklama a skrytá mediálna komunikácia sú obsahovo totožné, a preto v tomto prípade mohla pristúpiť k vyvodeniu zodpovednosti a uloženiu sankcie.
V ďalšom odôvodnení sa odporkyňa zaoberala rozdielom medzi vlastnou propagáciou a skrytou reklamou, pričom dospela k záveru, že vlastná propagácia je osobitnou formou reklamy, vlastnou propagáciou je možné iba prerušiť program, pričom skrytá reklama je integrálnou súčasťou programu. Jediným relevantným kritériom pre vymedzenie rozdielu medzi vlastnou propagáciou a skrytou reklamou bolo to, či daný komunikát resp. súbor informácií bol súčasťou programu alebo nie. Uvedené vymedzenie priamo vyplýva z ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. účinného k 21. marcu 2009.
Uviedla, že navrhovateľka naplnila všetky zákonom požadované kritéria pre to, aby mohlo ísť o definíciu skrytej reklamy.
Navrhovateľkou odvysielaný program obsahoval vizuálnu a verbálnu informáciu o činnosti poskytovateľa televíznej programovej služby, t.j. vysielateľa, ktorým je v danom prípade MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Činnosť vysielateľa predstavovala v predmetnom prípade realizáciu a vysielanie programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) z 21. marca 2009, pričom informácie o programe Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) boli odvysielané v rámci programu Televízne noviny 21. marca 2009 o cca 19,00 hod. Pre posúdenie, či boli tieto informácie súčasťou programu, bolo rozhodujúce, či tieto informácie spolu s ostatnými informáciami odvysielanými v rámci programu Televízne noviny z 21. marca 2009 o cca 19,00 hod. tvorili svojím obsahom, formou a funkciou uzatvorený celok.
Informácie uviedla moderátorka programu Televízne noviny a následne odovzdala slovo moderátorom pripravovaného programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), čiže z hľadiska obsahu tieto informácie jednoznačne tvorili integrálnu súčasť uzavretého celku. Toto potvrdzuje aj skutočnosť, že prvú informáciu o pripravovanom volebnom štúdiu recipientom sprostredkovala moderátorka programu Televízne noviny. Následne odovzdala slovo moderátorom programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), pričom explicitne uviedla, že títo moderátori povedia k danej téme "viac". Následné vyjadrenia týchto moderátorov jednoznačne obsahovo nadväzovali na danú tému, pričom informácie o programe Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) neniesli výrazné diferenčné znaky z hľadiska formy, ktoré by tieto informácie vymedzili ako inú a teda samostatnú zložku programovej služby, zrejme odlíšiteľnú od programu, v ktorom tieto informácie odzneli; počas celej doby sprostredkovania informácií o programe, bol na obrazovke v pravom dolnom rohu viditeľný text "TV NOVINY.sk", ktorý sa striedal s textom "TELEVÍZNE NOVINY", pričom tieto texty sa striedajú počas celého trvania programu Televízne noviny. Odporkyňa poukázala na to, že predmetné informácie mali z hľadiska funkcie zmiešaný charakter. Príspevok poukazoval na skutočnosť, že účastník konania odvysiela program Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), v ktorom bude hodnotiť voľby prezidenta SR a teda tieto informácie mali nepochybne aj informačný a spravodajský charakter. Odvysielané informácie sa z hľadiska funkcie výrazne neodlišovali od ostatných informácií v predmetnom programe, nakoľko okrem iného plnili aj spravodajskú/informačnú funkciu a tvorili spolu s ostatnými informáciami v rámci programu Televízne noviny uzavretý celok. Pokiaľ šlo o reklamný účel odvysielaného príspevku odporkyňa poukazujúc na svoje skoršie rozhodnutia uviedla, že z hľadiska charakteru predmetných informácií, tieto mali nepochybne aj informačný resp. spravodajský charakter. Prelínanie zložky propagačnej s inou zložkou napr. spravodajskou je jedným z imanentných znakov skrytej reklamy. Rozhodujúcim faktorom pre posúdenie prevažujúcej zložky súboru informácií je ich forma a spôsob spracovania. Skutočnosť, či informácie odvysielané o programe Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) boli informáciami o programe vo verejnom záujme v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z., nemala žiaden vplyv na to, či tieto informácie naplnili definíciu skrytej reklamy. Z ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. účinného k 21. marcu 2009 nevyplývajú žiadne osobitné povinnosti alebo úľavy pre skrytú reklamu, ktorá sa týka programu vo verejnom záujme. Informovanie o skutočnosti, že účastník konania bude vysielať špeciálny program, v ktorom prinesie výsledky volieb a ich analýzu je nepochybne informácia s výraznou spravodajskou hodnotou pre verejnosť. Rozhodujúcim faktorom pre posúdenie charakteru týchto informácií ako celku bola podľa odporkyne ich forma a spôsob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).