Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie správneho rozhodnutia

18/2012
Doručovanie správneho rozhodnutia
Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Čl. 1 ods. 2 prvá veta, čl. 7 ods. 5 Ústavy SR
§ 22 ods. 1 písm. g), k), § 51 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
§ 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
§ 10 ods. 2, § 250j ods. 2 písm. e), § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Doručovanie rozhodnutia o postihu za priestupok za splnenia podmienok ustanovených v ustanovení § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je riadne a zákonné doručenie správneho rozhodnutia.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 88/2010
.
Skutkový stav:
Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie žalovaného z 26. júna 2009 podľa § 250j ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd dospel k záveru, že pri doručovaní bola pri postupe správneho orgánu zistená taká vada, ktorá má vplyv na zákonnosť rozhodnutia. O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 250k ods. 1 OSP a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.
Žalovaný podal proti rozsudku krajského súdu odvolanie a žiadal, aby odvolací súd zrušil prvostupňový rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Namietal, že krajský súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci.
V odvolaní uviedol najmä nasledovné skutočnosti:
"Zo spisového materiálu týkajúceho sa danej veci je zrejmé, že rozhodnutie o priestupku z 9. februára 2009 bolo J. K. prvýkrát zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, ako doporučená zásielka adresovaná do vlastných rúk. Uvedená zásielka bola odovzdaná na poštovú prepravu 10. februára 2009, o čom svedčí prezenčná pečiatka pošty. Zásielka bola po neúspešnom pokuse o doručenie 11. februára 2009 a opakované doručenie 12. februára 2009, uložená na pošte. J. K. si predmetnú zásielku na pošte v odbernej lehote nevyzdvihol, a tak pošta 3. marca 2009 uvedenú zásielku vrátila odosielateľovi - ODI v S. OR PZ v H. s poznámkou "..zásielku neprevzal v odbernej lehote."
ODI v S. OR PZ v H., ako aj KDI KR PZ v P. vychádzali pri doručovaní z názoru podporeného aj stanoviskom Odboru dopravnej polície Prezídia PZ v B., že v prípadoch, keď páchateľ priestupku neprevezme rozhodnutie o priestupku, ktorým mu bola okrem iného uložená aj sankcia zákazu činnosti, spočívajúca v zákaze viesť motorové vozidlo na ústnom pojednávaní o priestupku, prípadne mu rozhodnutie nebolo doručené a správny orgán využije doručenie rozhodnutia podľa § 24 ods. 2 zákona o správnom konaní (tzv. fikciu doručenia), takéto doručenie písomnosti nemožno považovať za riadne doručenie písomnosti pre prípadný trestno-právny postih páchateľa predmetného priestupku. Vedenie motorového vozidla takouto osobou by bolo možné opätovne posúdiť len ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, z dôvodu absencie subjektívnej stránky konania.
KR PZ v P. zároveň uvádza že v danom prípade nebola k možnosti využitia fikcie doručenia splnená ani podmienka uvedená v ustanovení § 24 ods. 2 zákona o správnom konaní, a síce či sa adresát, ktorému sa má písomnosť určená do vlastných rúk doručiť, v čase doručovania zdržiaval v mieste bydliska. KR PZ v P. zastáva názor, že bez dostatočného preverenia uvedenej okolnosti by mohol adresát v ďalšom konaní predložiť dôkazy o tom, že sa v čase doručovania uvedenej písomnosti v mieste bydliska nezdržiaval, čo by mohlo mať v ďalšom konaní za následok zrušenie predmetného rozhodnutia správneho orgánu súdom.
V danom prípade J. K. nebol prítomný na ústnom pojednávaní o priestupku a prvostupňový správny orgán nemal vedomosť o tom, resp. nemal hodnoverným spôsobom preukázané či sa menovaný v čase doručovania poštovej zásielky poštovým doručovateľom zdržiaval v mieste bydliska. Preto ODI v S. OR PZ v H. potom, čo J. K. predmetnú zásielku adresovanú do vlastných rúk, zasielanú prostredníctvom Slovenskej pošty v odbernej lehote neprevzal, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že aj predvolanie na ústne pojednávanie a všetky ostatné písomnosti v danej veci boli menovanému doručené až prostredníctvom hliadky PZ, nevyužil fikciu doručenia a vedúci ODI v S. OR PZ v H. 5. marca 2009 požiadal OO PZ S. o priame doručenie predmetnej zásielky - rozhodnutia J. K. Zo záznamu OO PZ S. z 20. marca 2009, spísaného k doručeniu zásielky menovanému vyplýva, že previerkou v mieste trvalého bydliska J. K. bolo zistené, že menovaný sa v mieste trvalého bydliska nezdržiava. Bolo zistené jeho telefónne číslo, kde menovaný ani po viacnásobnom telefonickom upovedomení si zásielku do 20. marca 2009 neprevzal. Z uvedeného dôvodu bola zásielka vrátená na ODI v S. OR PZ v H.
Následne 27. marca 2009 vedúci ODI v S. OR PZ v H. opakovane požiadal OO PZ v S. o priame doručenie zásielky J. K. Zo záznamu OO PZ v S. k doručeniu predmetnej zásielky menovanému zo 16. apríla 2009, je zrejmé, že príslušníkmi OO PZ v S. bol vykonaný viacnásobný pokus o doručenie zásielky určenej do vlastných rúk - pre J. K. Menovaný bol 4. apríla 2009 pri čerpacej stanici A. v S. hliadkou OO PZ S. upovedomený, aby sa dostavil na ODI v S. na prevzatie zásielky, keďže ho nebolo a nie je možné zastihnúť v mieste trvalého bydliska. Z uvedeného záznamu je rovnako zrejmé, že počas hliadkovej služby zo 14. apríla 2009 na 15. apríl 2009, bolo v čase okolo 02.00 hod. hliadkou OO PZ v S. vykonané osobné doručenie zásielky J. K., keďže hliadka zistila, že menovaný sa nachádza v reštaurácii P. J. K. bol v S. pred reštauráciu Pivnica pri odchode z nej vyzvaný, aby na mieste podpísal doručenku a zásielku prevzal. Na mieste bol v zmysle platnej právnej úpravy poučený, že ak zásielku odmietne prevziať, a doručenku podpísať, bude sa zásielka dňom odmietnutia prevzatia považovať za doručenú. J. K. na výzvu nereagoval, hliadke PZ sa pozdravil a z miesta odišiel. Z uvedeného dôvodu bola neprevzatá - odmietnutá zásielka, spolu so záznamom spísaným k jej doručeniu zaslaná späť na ODI v S. OR PZ v H.
Prvostupňový správny orgán vzhľadom na uvedené skutočnosti považoval v zmysle ustanovenia § 24 ods. 3 zákona o správnom konaní rozhodnutie o priestupku z 9. februára 2009 za doručené 15. apríla 2009. Vzhľadom na to, že J. K. voči uvedenému rozhodnutiu nepodal v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote odvolanie, rozhodnutie o priestupku nadobudlo 30. apríla 2009 právoplatnosť, čo prvostupňový správny orgán na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).