Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správne súdnictvo

10/2015
Správne súdnictvo
§ 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2, § 33 ods. 3 písm. a), § 65 ods. 7 písm. e) zákona č. 656/2007 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 33, §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 157 ods. 1 a 2, § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní, ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 61/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v Žiline rozsudkom zamietol žalobu žalobcu označenú ako návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, označené v návrhu ako rozhodnutie odporcu z 18. septembra 2013. Touto žalobou žalobca žiadal o zrušenie rozhodnutia žalovaného ako nezákonného ako aj prvostupňového rozhodnutia Krajského inšpektorátu Štátnej energetickej inšpekcie Žilina z 1. júna 2012 a vrátenia veci žalovanému v návrhu označenému ako odporcovi na ďalšie konanie. Krajský súd žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
Žalobca ako advokát podal proti tomuto rozsudku odvolanie, hoci v odvolaní v časti I. uviedol, že mu bol rozsudok krajského súdu doručený ako žalobcovi. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu v zmysle § 221 ods. 1 písm. f) a h) OSP zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, dokazovanie a rozhodovanie.
V podanom odvolaní zopakoval námietky, ktoré uviedol v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu a napokon v podanej žalobe proti rozhodnutiu žalovaného. Opätovne tvrdil, že ako žalobca - navrhovateľ mal so spoločnosťou Š... Invest, s.r.o. uzatvorenú nájomnú zmluvu na nebytové priestory, čo zahŕňa aj priestory parkoviska. Spoločnosť Š... Invest, s.r.o. užívala prenajaté miesta ako nájomca, pričom podľa § 33 ods. 3 zákona o tepelnej energetike porušenú povinnosť má iba vlastník alebo správca nehnuteľnosti a nie ako nájomca, ako nastalo v tomto prípade. Predmetné motorové vozidlo je vo vlastníctve nájomcu - Š... Invest, s.r.o. Nájomca nebol vyzvaný na preparkovanie motorového vozidla. Účastníkom konania mala byť spoločnosť Š..., s.r.o. a nie žalobca - navrhovateľ ako fyzická osoba, t.j. JUDr. L. Š., s trvalým pobytom na ul. Školskej v Č. Ďalej žalobca zopakoval námietku, že spoločnosť MTS, a.s. nevykonávala rekonštrukciu, opravu a údržbu sústav tepelných zariadení, tak ako to spoločnosť MTS, a.s. deklaruje vo svojich vyjadreniach v zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona o tepelnej energetike, ale podľa názoru žalobcu, vykonávala úplne novú montáž teplovodného zariadenia. Namietal, že rozhodnutie správnych orgánov vychádzajú z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a nemajú správnym poriadkom predpísané náležitosti, a preto aby súd, ako nepreskúm
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).