Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správne uváženie

40/2016
Správne uváženie
§ 205 ods. 2 písm. b), d), f), § 250ja ods. 3 druhá veta, § 219 ods. 1 a 2, § 250i ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 32 ods. 1, § 34 ods. 1 a 2, § 35 ods. 1, § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 4, § 32 ods. 1, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Správne súdnictvo predstavuje právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená alebo dotknutá na svojich právach alebo oprávnených záujmoch, dovolala správneho súdu, ako nezákonného orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 172/2015
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a) OSP rozhodnutie žalovaného z 30. novembra 2012 v spojení s rozhodnutím Mestskej časti B. - D. z 5. marca 2012 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.
Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný potvrdil a v nepatrnej časti zmenil odvolaním žalobcu napadnuté územné rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti B. - D. z 5. marca 2012 o umiestení stavby "Pod záhradami - polyfunkčný komplex B. - D.", na pozemku k. ú. D., pre navrhovateľa ATS ......, a.s. (ďalej aj "účastník konania"). Zároveň krajský súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 70 eur titulom náhrady súdneho poplatku ako aj trovy právneho zastúpenia 828,55 eur na účet právnej zástupkyne, do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Účastník konania podal 14. augusta 2008 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu polyfunkčného komplexu. Dňom podania návrhu sa začalo konanie o umiestnenie stavby. Dňa 11. septembra 2008 bol účastník vyzvaný na doplnenie podkladov. Keďže tieto neboli doplnené, rozhodnutím zo 14. apríla 2009 zastavil konanie. > Účastník sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal a > žalovaný v predmetnej veci rozhodnutím z 5. augusta 2009 rozhodol o zrušení prvostupňového správneho rozhodnutia a vec vrátil správnemu orgánu na nové prerokovanie.
Keďže vo veci prebiehali dve súbežné konania, nariadil správny orgán na 14. októbra 2009 ústne pojednávanie. Žalobca ako aj účastník boli vyzvaní na doplnenie návrhov do 30. novembra 2009, najmä o doplnenie záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Navrhovateľ umiestňovanej stavby v stanovenom termíne nepredložil požadovaný doklad, preto rozhodnutím zo 7. decembra 2009 žalovaný zamietol návrh na umiestnenie tejto stavby. O odvolaní navrhovateľa rozhodol žalovaný tak, že vec vrátil rozhodnutím zo 6. apríla 2010 na nové prerokovanie s tým, že stavebný úrad nedostatočne posúdil novú skutkovú okolnosť, ktorou bola plánovaná výstavba na susednom pozemku.
Stavebný úrad oznámil 10. mája 2010 začatie územného konania a nariadil ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním 28. mája 2010.
Žalobca na ústnom pojednávaní vzniesol námietky. Stavebný úrad prerušil konania na získavanie vlastných nových podkladov pre rozhodnutie vo veci. Keďže vo veci bolo vydaných viacero stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, úrad požiadal o nové stanovisko Úrad verejného zdravotníctva, ktorý uviedol, že vzájomná poloha budov, ktoré sú k sebe otočené hlavnými priečeliami, je zo svetlotechnického hľadiska neprijateľná. Na základe tohto stanoviska vydal stavebný úrad rozhodnutie zo 17. decembra 2010, ktorým konanie zastavil.
Navrhovateľ podal vo veci odvolanie a > žalovaný rozhodnutím zo 4. mája 2011 rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie.
Stavebný úrad nariadil opätovne na 12. augusta 2011 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.
Žalobca požiadal, aby bolo prehodnotené stanovisko magistrátu z 22. januára 2009 k umiestneniu stavby, keďže podľa neho nie je v súlade s platným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej aj "ÚPHM BA"). Keďže žalobca podal námietky proti záväznému stanovisku, stavebný úrad listom z 22. augusta 2011 požiadal dotknutý orgán o zaslanie stanoviska a zároveň konanie prerušil podľa § 140b stavebného zákona. Z nového stanoviska z 29. novembra 2011 je zrejmé, že predtým vydané stanoviská sa viazali na samostatné stavby bez toho, aby sa posudzovali vo vzájomnej súvislosti, preto stavebný úrad musí posúdiť obe predložené dokumentácie vo vzájomných súvislostiach a bez zosúladenia záväzných stanovísk nemôže vo veci rozhodnúť. Dňa 1. marca 2012 bolo nové ústne pojednávanie, na ktorom bol účastník oboznámený s tým, že žalobca podal 29. decembra 2011 nový návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie administratívnej stavby. Žalobca vzniesol námietky, ktoré stavebný úrad v celom rozsahu zamietol.
Stavebný úrad pri skúmaní stavby polyfunkčného komplexu vychádzal z platného ÚPHM BA a opieral sa o Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy z 29. novembra 2012 vydané k investičnému zámeru a zistil, že stavba je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové, ktoré bude zastavané stavbou, ktorá je v súlade s funkčným využitím územia. Požiadavka koordinácie stavieb sa podľa stavebného úradu stala neopodstatnenou, pretože návrh zo 4. júna 2008 na umiestnenie administratívnej budovy bol zamietnutý právoplatným rozhodnutím a nový návrh z 29. novembra 2011 bol nekompletný, a teda nie je možné ich vzájomne koordinovať. Stavebný úrad prihliadal aj na to, že vlastník pozemkov, na ktorých by mala stáť administratívna budova, tento pozemok riadne neudržiava, a tá svojim stavom ohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí a vykazuje hygienické a požiarne závady.
Stavebný úrad ďalej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).