Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdny exekútor a bezdôvodné obohatenie

41/2014
Súdny exekútor a bezdôvodné obohatenie
§ 451 Občianskeho zákonníka
§ 2, § 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
§ 33 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Vzhľadom na povahu vzťahu vznikajúceho medzi oprávneným ako účastníkom exekučného konania a súdnym exekútorom vykonávajúcim exekučnú činnosť nemôže dôjsť na strane súdneho exekútora k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že súdny exekútor po zastavení exekučného konania oprávnenému nevyúčtoval, ani nevrátil preddavky na odmenu a náhradu jeho hotových výdavkov, ktoré oprávnený zaplatil, hoci ho oprávnený na ich vrátenie vyzval.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 M Cdo 4/2011
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu z dôvodu vznesenej námietky premlčania žalovaným, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 318 814 Sk so 6% ročným úrokom z omeškania od 20. augusta 2000 do zaplatenia titulom vydania bezdôvodného obohatenia. Žalobcovi zároveň uložil povinnosť zaplatiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu náhradu trov konania vo výške 48 923 Sk.
Súd mal za preukázané, že žalovaný ako súdny exekútor v exekučnom konaní vedenom na okresnom súde pod sp. zn. xxx, po zastavení exekúcie uznesením z 22. júla 2005, nevrátil žalobcovi ako oprávnenému sumu 318 814 Sk predstavujúcu rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na odmenu a náhradu hotových výdavkov exekútora vo výške 322 750 Sk a priznanou výškou trov exekúcie 3 936 Sk. Právny vzťah medzi účastníkmi právne posúdil podľa § 451 ods. 1a 2 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") ako bezdôvodné obohatenie. Uzavrel, že 1. augusta 2005, kedy uznesenie o zastavení exekúcie a trovách exekúcie z 22. júla 2005 bolo doručené žalobcovi, začala plynúť subjektívna dvojročná premlčacia doba na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 1 OZ), ktorá uplynula 1. augusta 2007. Keďže žaloba bola podaná na súd až 3. augusta 2007, nemohol súd priznať žalobcovi uplatnené právo vzhľadom na dôvodne vznesenú námietku premlčania žalovaným.
Krajský súd na odvolanie žalobcu rozsudok prvostupňového súdu ako vecne správny potvrdil. Žalobcu zaviazal na náhradu trov odvolacieho konania žalovanému v sume 439,65 €. Stotožnil sa s právnym názorom súdu prvého stupňa, že v danej veci ide o bezdôvodné obohatenie žalovaného podľa § 451 ods. 1 a 2 OZ a nárok žalobcu, je vzhľadom na žalovaným vznesenú námietku premlčania, premlčaný.
Generálny prokurátor SR podal proti tomuto rozsudku krajského súdu v spojení s rozsudkom okresného súdu na základe podnetu žalobcu mimoriadne dovolanie. Žiadal zrušiť oba rozsudky súdov nižších stupňov a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.
Namietal nesprávne právne posúdenie veci [§ 243f ods. 1 písm. c) OSP]. Mal za to, že súdy nesprávne aplikovali § 451 ods.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).