Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trovy konania. Dôvody pre podanie dovolania

48/2015
Trovy konania
Dôvody pre podanie dovolania
§ 138 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 Občianskeho súdneho poriadku
V konaní o návrhu žalovaného o oslobodenie od súdneho poplatku v obchodnoprávnom spore, nie je možné v dovolacom konaní aplikovať trestnoprávny dovolací dôvod.
V predmetnom konaní súd priamo aplikuje Občiansky súdny poriadok a má postavenie orgánu oprávneného vykonávať poplatkový úkon.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obdo 41/2013
Skutkový stav:
Žalobca žalobou doručenou súdu prvého stupňa 2. októbra 2012, sa domáhal voči žalovanému v prvom a druhom rade zaplatenia sumy 56 134,70 eur s príslušenstvom titulom neuhradenia faktúr.
Súd prvého stupňa vydal platobný rozkaz č. k. 29 Rob 164/2012-135, proti ktorému podal žalovaný v prvom rade odpor. Žalovaný v prvom rade bol vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za podaný odpor. Dňa 19. apríla doručil súdu tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa po preskúmaní majetkových pomerov žalovaného v prvom rade ustálil, že žalovaný v prvom rade nevlastní nehnuteľný majetok, je oprávnený užívať motorové vozidlo značky Citroen Berlingo a má vlastné imanie vo výške 6 638,80 eur. Správca dane eviduje u žalovaného v prvom rade nedoplatok k 21. máju 2013 vo výške 7 273,38 eur, v poslednom účtovnom období vykázal stratu 2 725,96 eur a jeho záväzky predstavujú asi 17 000 eur. Prvostupňový súd dospel k názoru, že majetkové pomery žalovaného v prvom rade neodôvodňujú jeho oslobodenie od súdnych poplatkov, keďže tento nie je úplne nemajetný.
Okresný súd Z. uznesením z 31. mája 2013, č. k.:17 Cb 6/2013-196 žalovanému nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov.
Žalovaný v prvom rade podal proti tomuto uzneseniu odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský súd v B. B. ako odvolací súd tak, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil a zároveň opravil výrok súdu prvého stupňa tak, že za žalovaného uviedol žalovaného v prvom rade, čo vyplynulo z obsahu spisu ako aj odôvodnenia napadnutého uznesenia(§ 164 OSP).
Odvolací súd po preskúmaní veci zistil, že súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní vychádzal z § 138 ods. 1 OSP, podrobne sa zaoberal majetkovou situáciou žalovaného v prvom rade. Žalovaný v prvom rade nepreukázal takú nepriazeň majetkových pomerov, pre ktorú od neho nemožno zaplatenie súdneho poplatk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).