Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie. Rozsudok. Iná vada v dovolacom konaní

5/2014
Uznesenie
Rozsudok
Iná vada v dovolacom konaní
§ 167 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 152 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 156 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 241 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku
Odvolací súd pri rozhodovaní o príslušenstve pohľadávky musí rozhodnúť rozsudkom a nie uznesením na neverejnom zasadnutí. Odvolanie smerovalo proti výroku žalobného nároku, ktorý tvorí predmet konania.
Takéto porušenie procesných predpisov je neplatným právnym úkonom a v dovolacom konaní ide o tzv. inú vadu konania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 29/2009
Skutkový stav:
Žalobca žalobou sa domáhal proti žalovanému cestou súdu prvého stupňa zaplatenia istiny 503 914 Sk s príslušenstvom titulom naplnenia podmienok zániku účasti žalobcu na podnikaní z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti žalovaného, v zmysle uzavretej zmluvy o tichom spoločenstve (čl. IX zmluvy).
Žalovaný bol podľa § 680 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ") povinný do 30 dní po zániku zmluvy vrátiť žalobcovi ako tichému spoločníkovi vklad zvýšený o podiel na výsledku podnikania. Súd po vykonanom dokazovaní z predloženej účtovnej závierky za kalendárny rok 2002, odborného vyjadrenia DÚ L. M. mal za preukázané, že zisk žalovaného bol 375 355 Sk, 40% zo zisku je suma 150 142 Sk, daň z príjmu (37 535,50 Sk), podiel žalobcu na zisku po zdanení je suma 112 606,50 Sk. S odkazom na § 676 ods. 1 OBZ, dôvodným je preto uplatnený nárok vo výške 382 606,50 Sk ako súčet nároku na vrátenie vkladu vo výške 270 000 Sk + podiel na zisku 112 606,50 Sk.
Súd prvého stupňa rozsudkom č. k. 15 Cb/299/2002-320 z 13. septembra 2007 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 382 606,50 Sk. Vo zvyšku žalobu zamietol.
Prvostupňový súd zamietol aj žalobcom požadovaný 17,6% úrok z omeškania ročne, pretože žalobca neposkytol skutkové tvrdenia ani dôkazy pre určený dátum omeškania žalovaného a pre výšku uplatneného príslušenstva. Pre uplatnený úrok z omeškania ročne žalobca neuniesol dôkazné bremeno. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a to podľa pomeru úspechu účastníkov konania.
Odvolací súd odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v časti príslušenstva zmenil podľa § 220 OSP tak, že žalobcovi priznal úrok z omeškania 9,25% ročne zo sumy 382 606,50 Sk od 1. júla 200
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).