Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vznik škody

10/2016
Vznik škody
§ 100 Občianskeho zákonníka
§ 442 Občianskeho zákonníka
Škoda vzniká dlžníkovi vtedy, keď svojmu veriteľovi dlžnú čiastku zaplatil; sama skutočnosť, že veriteľ má voči dlžníkovi nejakú pohľadávku, aj keby bola priznaná rozhodnutím súdu, nie je škodou.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 467/2013
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom: a) zastavil konanie o návrhu navrhovateľa v časti istiny 92,33 eur s príslušenstvom, b) odporkyni u l o ž i l povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 071,83 eur s 9% úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 14. septembra 2010 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 412,31 eur, c) vo zvyšnej časti príslušenstva návrh zamietol.
V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa návrhom doručeným 23. augusta 2011 domáhal, aby mu odporkyňa nahradila škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom Okresného súdu B., ktorý na neprávoplatnom rozsudku z 22. januára 2004 vyznačil právoplatnosť. Navrhovateľ v presvedčení, že tento rozsudok je vykonateľný exekučný titul, podal návrh na vykonanie exekúcie, v priebehu exekučného konania ale vyšlo najavo, že rozsudok nie je vykonateľný a exekučné konanie bolo preto zastavené. V príčinnej súvislosti s nesprávnym úradným postupom Okresného súdu B. vznikla navrhovateľovi škoda, ktorá pozostáva z jeho výdavkov na úhradu trov exekúcie povinnému vo výške 431,62 eur a súdnemu exekútorovi vo výške 281,12 eur; navrhovateľ svojmu právnemu zástupcovi zaplatil aj za zastupovanie v exekučnom konaní odmenu 359,09 eur. Navrhovateľ vzal návrh čiastočne späť (v časti, ktorou sa pôvodne domáhal náhrady nákladov spojených s prípravou žiadosti o prerokovanie nároku na náhradu škody s odporkyňou), preto súd konanie v časti o zaplatenie 92,23 eur zastavil. Vo zvyšku však považoval návrh za dôvodný. Vzhľadom na odporkyňou vznesenú námietku premlčania konštatoval, že premlčacia doba na uplatnenie práva na súde začala navrhovateľovi plynúť 8. marca 2010, kedy bola škoda reálne vyčísliteľná (navrhovateľ vtedy vyplatil uvedené sumy). Navrhovateľ uplatnil svoje právo na náhradu škody na súde pred uplynutím premlčacej doby. Súd prvého stupňa mu okrem dôvodne požadovanej náhrady priznal aj úroky z omeškania (§ 517 ods. 2 OZ); o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 OSP.
Odporkyňa podala proti výroku uvedeného rozsudku, ktorým sa návrhu vyhovelo, odvolanie.
Krajský súd ako súd odvolací rozsudok súdu prvého stupňa v odvolaním napadnutom výroku zmenil (§ 220 OSP) tak, že navrhovateľov návrh, aby odporkyni bola uložená povinnosť zaplatiť mu 1 071,83 eur spolu s 9% úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 14. septembra 2010, zamietol.
Odvolací súd sa stotožnil s názorom, že postup Okresného súdu B. založil zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom v zmysle zákona č. 58/1969 Zb. [ktorý prvostupňový súd so zreteľom na § 27 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z.") správne aplikoval]. Odvolací súd poukázal na jednoznačné zistenie, že na rozsudku tohto súdu bolo v rozpore s právnym stavom vyznačené, že nadobudol právoplatnosť 14. februára 2004 a vykonateľnosť 17. februára 2004. Navrhovateľ na podklade tohto (v skutočnosti neprávoplatného) rozsudku podal 26. februára 2004 návrh na vykonanie exekúcie. V exekučnom konaní ale vyšlo najavo, že uvedený rozsudok bol zrušený, preto okresný súd uznesením z 27. júna 2008 exekúciu zastavil [§ 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku] a oprávneného (navrhovateľa) zaviazal na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).