Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žalobné body

48/2012
Žalobné body
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 35 ods. 1 písm. d), § 110h zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a sústave územných finančných orgánov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246 ods. 1 prvá veta, § 244 ods. 1 a 2, § 247 ods. 1, 2, 3, § 157 ods. 2, § 250ja ods. 3 druhá veta a § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten o koho práva v konaní ide.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
8 Sžf 42/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v K.
(ďalej aj "krajský súd") podľa ustanovenia § 250j ods. l Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného z 25. februára 2011, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane - daňového úradu Košice IV, zo 14. decembra 2010 a ktorým správca dane uložil žalobcovi podľa § 35 ods. 1 písm. d) zákona č. 511/1992 Zb. pokutu vo výške 37 722,20 euro za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2006.
Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia citujúc ustanovenie § 35 ods. 1 písm. d) a § 110h zákona č. 511/1992 Zb. skonštatoval, že rozhodnutie žalovaného je v súlade so zákonom a preto žalobu zamietol.
Prvostupňový súd uviedol, že žalobná námietka týkajúca sa neaplikovania § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. správcom dane je nedôvodná, keďže ju nemožno aplikovať na prípady uvedené v § 35 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. Taktiež uviedol, že z Nálezu Ústavného súdu SR č. III. ÚS 283/2010 z 27. októbra 2010 nevyplýva záver, aby pri dodaní tovaru nachádzajúceho sa v colnom sklade vo viazanom režime bola daná právomoc posudzovať dodanie tovaru z hľadiska uplatnenia dane z pridanej hodnoty a že dôvodom zrušenia rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Sžf/91/2008 z 29. októbra 2009 boli procesné pochybenia súdu.
O trovách konania rozhodol krajský súd podľa § 250k ods. l OSP tak, že neúspešnému žalobcovi ich náhradu nepriznal.
Žalobca
podal proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote odvolanie z dôvodu, že rozhodnutie krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci na základe ktorého dospel k nesprávnemu skutkovému zisteniu.
Podľa žalobcu z Nálezu Ústavného súdu SR, č. III. ÚS 283/2010 z 27. októbra 2010 vyplýva záver, že tento považoval postupy a rozhodnutia daňových orgánov za neopodstatnené, ktoré treba v ďalšom konaní zrušiť a tento Nález ÚS SR je takou novou skutočnosťou, ktorá má generálny vplyv na celé daňové konanie, teda postupy a rozhodnutia daňových orgánov. Podľa žalobcu rozhodnutia správcu dane ako aj žal
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).