Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného

Komplikovanosť vzťahu medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva spôsobuje, že sa rozširujú dezinterpretácie v otázkach súladu slovenskej právnej úpravy spolupracujúceho obvineného s medzinárodným právom (v európskom regióne) a právom EÚ. V predkladanom článku sa pokúšajú autori tieto otázky objasniť, a to aj prostredníctvom rozboru aktuálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Adamčo proti Slovenskej republike.1)
The complexity of the relationship between international law, EU law and national law causes misinterpretations in the area of compliance of the Slovak legislation of the cooperating accused with international law (in the European region) and EU law. In this article, the authors attempt to clarify these issues, including through an analysis of the current decision of the European Court of Human Rights in the Adamčo v. Slovakia case.
ČENTÉŠ, J. - BELEŠ, A.: Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného; Justičná revue, 72, 2020, č. 3, s. 379 - 388.

I Úvod
V ostatnom období, v súvislosti aj s rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP"), v slovenskej verejnosti zarezonovala téma spolupracujúceho obvineného v trestnom konaní. Pozornosť sa upriamovala na právnu úpravu, jej aplikáciu a poskytovanie výhod takejto osobe. K uvedenej téme zaujímame naše stanovisko.
II Podstata inštitútu spolupracujúceho obvineného
Zákonodarcovia vo väčšine krajín, prirodzene, hľadajú cesty smerujúce k posilneniu efektívneho odhaľovania závažnej trestnej činnosti, najmä organizovanej kriminality, páchanej zločineckými skupinami sofistikovane a utajeným spôsobom. Týmito cestami sú predovšetkým prostriedky na zjednodušenie zisťovania a usvedčovania jej páchateľov, a to aj prostredníctvom motivovania osoby podozrivej alebo obvinenej vypovedať ako svedok. Cesty a prostriedky môžu byť z pohľadu tradičného chápania trestného procesu nadštandardné, avšak musia zachovávať podstatu základných práv a slobôd v trestnom konaní, najmä práva na spravodlivý proces. Ústavný súd Českej republiky k rozšíreniu spolupracujúceho obvineného v právnych úpravách uviedol: "
V mnoha zahraničních trestněprávních předpisech je tento institut dnes obsažen a je pokládán za sice mimořádný, nicméně legitimní prostředek potírání závažné kriminality. Právní zakotvení institutu spolupracujícího obviněného (pod takovými názvy jako Kronzeuge, informant defendant, świadek koronny, pentito, testimone di giustizia, immunity witness, accomplice witness, supergrass a pod.) nalezneme např. na Slovensku (zakotven novelou trestního zákona a trestního řádu zákonem č. 457/2003 Z.z.), v Německu (§ 46b StGB), v Polsku [art. 2 ustawy o świadku koronnym z dnia 25. czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 738)], v Itálii (La legge 13 febbraio 2001 n. 45) a v řadě dalších zemí. Aplikaci tohoto institutu a jeho zakotvení do právních systémů členských zemí doporučují i dokumenty Rady Evropy [Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice].
"
2)
Inštitút spolupracujúceho obvineného teda v súčasnosti nie je singulárnym javom jedného právneho poriadku
3)
.
Spolupracujúci obvinený je trestno-procesný inštitút pochádzajúci pôvodne z angloamerického právneho prostredia, avšak v súčasnosti je integrálnou súčasťou trestného práva procesného mnohých tradične kontinentálnych právnych poriadkov - napr. slovenského, českého, rakúskeho
4)
a ďalších. Jednotlivé právne poriadky sa však od seba odlišujú podstatnými aspektmi spolupracujúceho obvineného, najmä rozsahom povinností spolupracujúceho obvineného, rozsahom a významom výhod poskytovaných spolupracujúcemu obvinenému a ďalšími.
Podstatou inštitútu je spolupráca štátu s páchateľom "vo vyššom záujme". Osoba poskytuje orgánom činným v trestnom konaní informácie, ktoré by inak nezískali, príp. poskytuje svedectvo, ktoré je prinajmenšom vo významnej miere rozhodujúcim dôkazom (preto sa spolupracujúci obvinený nazýva aj korunným svedkom
5)
alebo tzv. pentitom), ktorého absencia by mohla prípadne znamenať dôkaznú núdzu. Za poskytnutie informácií môže dostať spolupracujúca osoba výhodu - za vlastnú trestnú činnosť miernejší trest alebo úplnú beztrestnosť v podobe zastavenia trestného stíhania. Priznanie postavenia spolupracujúceho obvineného je tak jedným zo zákonných spôsobov, akými môže páchateľ trestného činu "vylepšiť" svoje postavenie po spáchaní trestného činu.
6)
Vzhľadom na možnosť nestíhania obvineného ide o prejav zásady oportunity, ktorá sa vzhľadom na charakter spolupráce orgánov činných v trestnom konaní označuje
7)
aj ako extenzívna alebo pragmatická. Zatiaľ čo jedným z účelov klasickej oportunity môže byť nestíhanie páchateľov a odbremenenie trestnej justície, účelom expanzívnej oportunity je, naopak, stíhanie páchateľov prostredníctvom nestíhania alebo miernejšieho postihu jedného páchateľa (spolupracujúceho obvineného).
8)
Právna úprava spolupracujúceho obvineného je vzhľadom na poskytované výhody za spoluprácu obsiahnutá v nasledujúcich ustanoveniach Trestného poriadku
9)
(ďalej len "TP") a Trestného zákona
10)
(ďalej len "TZ"): dočasné odloženie vznesenia obvinenia podľa § 205 TP, fakultatívne zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 3 TP, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podľa § 218 a § 219 TP, fakultatívne prerušenie trestného stíhania podľa § 228 ods. 3 TP, resp. mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 písm. e) TZ.
Trestnoprocesný inštitút spolupracujúceho obvineného/korunného svedka je teda charakteristický nasledujúcimi znakmi:
a)
štát uzatvára s páchateľom trestného činu dohodu o spolupráci,
b)
aplikácia je možná pri stanovenom okruhu trestných činov, ktoré sú charakteristické svojou spoločenskou závažnosťou, resp. môže byť stanovený okruh trestných činov spolupracujúceho obvineného, pri ktorých dostane "odmenu",
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).