Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K deklaratórnym účinkom zápisu zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra

Príspevok analyzuje problematické právne aspekty vyplývajúce z deklaratórnych účinkov zápisu zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra. Podľa názoru autorov ide o dlhodobo pretrvávajúci legislatívny lapsus v Obchodnom zákonníku. Okrem návrhu de lege ferenda sa autori snažia nájsť praktické odporúčania pre konateľov pri riešení právnej dilemy, kedy je potrebné vyplatiť spoločníkom plnenie zo zníženia základného imania.


The article analyses the problematic legal aspects arising out of declaratory effects of registration of the registered capital decrease in LLC with the Commercial Register. The authors consider this as a long-term legislative lapsus in the Commercial Code. In addition to de lege ferenda proposal the authors try to find the recommendations
for executives dealing with legal dilemma when they shall provide the shareholders with payments out of the registered capital decrease.

KRÁĽOVIČ, L. - IVANČO, V.: K deklaratórnym účinkom zápisu zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra; Justičná revue, 73, 2021, č. 12, s. 1459 - 1467.
1 Proces zníženia základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným
Právna úprava zníženia základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným je obsiahnutá primárne vo dvoch paragrafoch Obchodného zákonníka
1)
(§ 146 a § 147 Obchodného zákonníka).
V zmysle § 146 Obchodného zákonníka platí, že o znížení základného imania rozhoduje najvyšší orgán spoločnosti - valné zhromaždenie, pričom zákon ako základnú podmienku prípustnosti zníženia základného imania stanovuje, že hodnota základného imania spoločnosti, ako aj výška vkladu každého spoločníka sa nesmú znížiť pod minimálne zákonné hranice stanovené pre výšku základného imania (minimálne 5 000 eur) a hodnotu vkladu (minimálne 750 eur).
Vzhľadom na to, že zníženie základného imania predstavuje spravidla zároveň aj zníženie celkového vlastného imania spoločnosti a môže tak predstavovať úkon ohrozujúci postavenie veriteľov spoločnosti, Obchodný zákonník v záujme ochrany veriteľov predpisuje v § 147 postup, ktorý musí spoločnosť dodržať pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra. Obchodný zákonník v predmetnom ustanovení § 147upravuje tzv. ohlasovacie konanie. V prvom rade sú konatelia povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení.
2)
Tým veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, je spoločnosť povinná poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť.
3)
Zníženie základného imania zapíše súd do obchodného registra len vtedy, akje preukázané, že zníženie základného imania sa oznámilo predpísaným spôsobom a veriteľom sa poskytlo zabezpečenie (pokiaľ ich pohľadávky neboli uspokojené).
4)
Zjednodušene môžeme štandardný proces zníženia základného imania znázorniť prostredníctvom piatich základných krokov:
1.
rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania,
2.
prvé zverejnenie zníženia základného imania v Obchodnom vestníku spolu s výzvou veriteľom, aby prihlásili svoje pohľadávky,
3.
druhé zverejnenie zníženia základného imania v Obchodnom vestníku spolu s výzvou veriteľom, aby prihlásili svoje pohľadávky,
4.
prihlasovanie pohľadávok veriteľmi a ich uspokojenie alebo zabezpečenie spoločnosťou,
5.
zápis zníženia základného imania do obchodného registra.
Praktickou otázkou však zostáva, kedy môže aj reálne dôjsť k použitiu sumy (prostriedkov), o ktorú sa základné imanie znižuje. Štandardne sa táto suma vyplatí spoločníkom (tzv. efektívne zníženie základného imania), alebo sa použije na úhradu strát, doplnenie rezervného fondu a podobne (tzv. nominálne zníženie základného imania). Najmä pri efektívnom znižovaní základného imania sa však v praxi možno stretnúť s nejasnosťou ohľadom toho, kedy by spoločnosť mala aj reálne vyplatiť príslušné sumy spoločníkom.
2 Otázka vzniku nároku na vyplatenie spoločníkov pri znížení základného imania
Z logiky a účelu ohlasovacieho konania podľa ustanovenia § 147 Obchodného zákonníka, ktorým je nepochybne ochrana veriteľov pri znižovaní základného imania, sa môže javiť ako absurdné, aby spoločnosť mohla vyplatiť spoločníkom akékoľvek peňažné plnenie z titulu zníženia základného imania okamžite po rozhodnutí o znížení základného imania. Ak by spoločnosť mohla/mala vyplatiť spoločníkov okamžite po rozhodnutí o znížení základného imania, ochrana veriteľov v podobe kogentného ohlasovacieho konania a povinnosti dodržania príslušných lehôt podľa § 147 Obchodného zákonníka by bola iba formálna a iluzórna.
Na druhej strane, právne účinky zápisu zníženia základného imania do obchodného registra naznačujú práve taký výklad, podľa ktorého by spoločnosť mohla vyplatiť jednotlivých spoločníkov aj pred ukončením ohlasovacieho konania podľa § 147 Obchodného zákonníka. I keď v minulosti bolo v odbornej literatúre sporné, či má zápis zníženia základného imania do obchodného registra v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným deklaratórny alebo konštitutívny účinok
5)
, aaj v súčasnosti možno nájsť k tejto téme rozdielne názory, za viac obhájiteľnejší považujeme záver o deklaratórnych účinkoch zápisu zníženia základného imania do obchodného registra. Odkazujeme v tomto smere na komentárovú literatúru, v ktorej sa uvádza:
"
Zo znenia ods. 3 vyplýva, že zápis zníženia základného imania do obchodného registra má deklaratórny charakter
."
6)
Domnievame sa, že názory obhajujúce konštitutívne účinky zápisu zníženia základného imania do obchodného registra
7)
sú najmä snahou o korigovanie legislatívnej nedôslednosti/lapsusu zákonodarcu (pozri ďalej) prostredníctvom právneho výkladu. Hoci tieto snahy považujeme za sympatické, podľa nášho názoru je pri súčasnej právnej úprave veľmi problematické obhájiť záver o konštitutívnych účinkoch zápisu zníženia základného imania a takýto výklad predstavuje skôr dotváranie práva. Ak totiž porovnáme aktuálnu právnu úpravu znižovania základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným napr. s právnou úpravou znižovania základného imania akciovej spoločnosti alebo s vývojom českej právnej úpravy (vrátane pozície samotného českého zákonodarcu - pozri ďalej), dospejeme k jednoznačným záverom o deklaratórnom charaktere zápisu zníženia základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.
K záveru o deklaratórnom charaktere zápisu zníženia základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra možno dospieť aj na základe
a c
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).