Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neuvedenie konkrétnej formy zavinenia v rozsudkoch a trestných rozkazoch po uznaní viny páchateľa za spáchanie trestného činu s alternatívnou formou zavinenia a porušenie princípu právnej istoty

V Trestnom zákone existujú trestné činy, ktoré možno spáchať úmyselne aj z nedbanlivosti (alternatívna forma zavinenia). V praxi sa možno stretnúť so súdnymi rozhodnutiami, v ktorých vôbec nie je konkretizovaná forma zavinenia páchateľa, prípadne súdy nesprávne uvádzajú existenciu alternatívnej formy zavinenia.

There are criminal offenses in the Criminal Code that can be committed intentionally also through negligence (alternative formof guilt). In practice, it is possible to meet with court decisions in which the form of fault of the perpetrator is not specified at all, or the courts incorrectly state the existence of an alternative form of fault.

ROSINSKÝ, K.: Neuvedenie konkrétnej formy zavinenia v rozsudkoch a trestných rozkazoch po uznaní viny páchateľa za spáchanie trestného činu s alternatívnou formou zavinenia a porušenie princípu právnej istoty; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 472 – 483.

Kľúčové slová: forma zavinenia páchateľa, výrok rozsudku.

Key words: form of fault of the offender, statement of judgement.

Právne predpisy/legislation: Zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon.


Trestný zákon upravuje úmyselnú a nedbanlivostnú formu zavinenia v ustanoveniach § 15 a § 16.
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
Všeobecným pravidlom je, že pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti (§ 17 Trestného zákona).
Zákonodarca pri niektorých trestných činoch pripúšťa obidve formy zavinenia a vyjadruje to slovami - čo aj z nedbanlivosti, alebo - hoci aj z nedbanlivosti. Teda páchateľ môže trestný čin spáchať buď úmyselne, alebo z nedbanlivosti.
Ide napríklad o zanedbanie povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákonaje to najčastejšie sa vyskytujúci trestný čin s alternatívnym zavinením (
kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného
), ohrozovanie pohlavnou chorobou podľa § 167 ods. 1 Trestného zákona(
kto iného vydá, čoajz nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy
), ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami podľa § 170 ods. 1 Trestného zákona[
kto, čo ajz nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že a) neoprávnene zaobchádza s liekmi, liečivami alebo so zdravotníckymi pomôckami, alebo b) vykonáva klinické skúšanie liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
], ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 Trestného zákona[
kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu, b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život, c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke
], poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky podľa § 248a ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamia tkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu
), nedovolenú výrobu a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov podľa § 298 ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo aj z nedbanlivosti, bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, ponúka, vymení, upraví, použije, dá na prepravu, uloží, odstráni alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný rádioaktívny materiál alebo vysoko-rizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu
), neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
), neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd podľa § 302a ods. 1 Trestného zákona[
kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla, a) a spôsobí tak väčšiu škodu, alebo b) opakovane
], neoprávnenú výrobu a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu podľa § 304a ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo ajz nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu alebo inak neoprávnene použije látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu
), porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 1 Trestného zákona[
kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop, b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie, c) poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh
], podľa § 305 ods. 3 Trestného zákona[
kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár, b) drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov
], šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín podľa § 307 ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat
), podľa § 308 ods. 1 Trestného zákona(
kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín
), šírenie poplašnej správy podľa § 362 Trestného zákona(
kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu
), opilstvo podľa § 363 ods. 1 Trestného zákona(
kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu
) a ďalšie.
Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že v Trestnom zákone existuje viacero skutkových podstát trestných činov, ktoré môžu byť spáchané ako úmyselnou, tak aj nedbanlivostnou formou zavinenia.
V prípade trestných činov podľa § 298,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).