Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obeť trestného činu a procesný aspekt ochrany práva na súkromie

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "Ústavný súd") na neverejnom zasadnutí senátu 29. októbra 2019 predbežne prerokoval sťažnosť sťažovateľky vo veci namietaného porušenia základného práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "Ústava"), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), práva na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra (ďalej len "okresné riaditeľstvo Policajného zboru") v konaní vedenom pod ČVS: ORP-389/1-VYS-NR-2015 a Okresnej prokuratúry Nitra (ďalej len "okresná prokuratúra") v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Pv 157/15/4403 a prijal ju na ďalšie konanie.
Sťažovateľka podala 16. marca 2015 na svojho bývalého manžela trestné oznámenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný zákon"), následne 18. marca 2015 bolo proti bývalému manželovi sťažovateľky (ďalej len "obvinený") vznesené obvinenie pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Do 3. septembra 2019, t.j. do dňa spísania ústavnej sťažnosti, sa trestná vec stále nachádzala v štádiu prípravného konania.
Sťažovateľka podrobne opísala celý priebeh vyšetrovania a poukázala na viacero období nečinnosti a nesústredenosti vo vedení vyšetrovania príslušným vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom, čo sa odzrkadlilo v častom rušení rozhodnutí vyšetrovateľa, ako aj okresného prokurátora, a malo za následok celkové prieťahy v konaní. Ku dňu spísania ústavnej sťažnosti vyšetrovanie trvalo 4 roky a 6 mesiacov. Sťažovateľka poukázala na to, že v zmysle § 209 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný poriadok") malo byť vyšetrovanie ukončené do štyroch mesiacov a dĺžka prípravného konania mnohonásobne prevýšila zákonom predpokladanú dĺžku trvania tohto úseku trestného konania.
Sťažovateľka z dôvodu tohto postupu orgánov činných v trestnom konanínamieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru, "keďže si v trestnom (adhéznom) konaní uplatnila nárok na náhradu škody (náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia)". Ďalej namieta aj porušenie "práva na účinné vyšetrenie trestného činu, ktoré vyplýva z pozitívneho záväzku štátu pri ochrane porušených práv". Má taký názor, že došlo aj k zásahu do jej práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy a čl. 8 ods. 1 Dohovoru, a to konaním jej bývalého manžela, namiereným proti sťažovateľke. Navyše uvádza: "Absenciou účinného vyšetrovania došlo súčasne aj k porušeniu práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.".
Ústavný súd na neverejnom zasadnutí senátu 26. mája 2020 vo veci rozhodol nálezom
I. ÚS 431/2019
takto.
1.
Základné právo sťažovateľky na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, právo na rešpektovanie jej súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra v konaní vedenom pod ČVS: ORP-389/1-VYS-NR-2015 a Okresnej prokuratúry Nitra v konanívedenom pod sp. zn.1 Pv 157/15/4403 porušené boli.
2.
Sťažovateľke priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 500 € (slovom dvetisícpäťstoeur), ktoré je Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nitra povinné vyplatiť jej v sume 2 000 € (slovom dvetisíc eur) a Okresná prokuratúra Nitra v sume 500 € (slovom päťsto eur) do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
3.
Sťažovateľke priznáva náhradu trov právneho zastúpenia, ktorú sú povinné zaplatiť spoločne a nerozdielne Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nitra a Okresná prokuratúra Nitra na účet jej právneho zástupcu, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
4.
Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti nevyhovuje.
Ústavný súd svoje rozhodnutie odôvodnil takto.
Z chronológie úkonov okresného riaditeľstva Policajného zboru a okresnej prokuratúry, ktoré Ústavný súd zistil z relevantných spisov, možno ustáliť, že od poškodenou podaného trestného oznámenia dňa 16. marca 2015 až do konca júla 2015 konali príslušné orgány plynule, bez prieťahov, druhá polovica roka 2015 je už poznačená nečinnosťou, pretože v septembri 2015 bol vykonaný len výsluch dvoch svedkov. V decembri 2015 dozorujúci prokurátor určil lehotu na ukončenie prípravného konania do 30. januára 2016, ktorá však dodržaná nebola. V roku 2016 bolo spolu vykonaných šesť úkonov, pričom nešlo o časovo náročné úkony, teda v tomto období príslušné orgány nekonali plynule. V novembri 2016 okresný prokurátor rozhodol o postúpení veci podľa § 214 ods. 1 Trestného poriadku, ktoré však bolo uznesením Krajskej prokuratúry v Nitre v januári 2017 zrušené, vyšetrovateľovi boli dané pokyny na doplnenie vyšetrovania. V roku 2017 sa okrem výsluchu znalca, ktorý sa konal v marci 2017, realizovalo len znalecké skúmanie duševného stavu poškodenej (sťažovateľky), zmätočné uznesenie vyšetrovateľa o pribratí znalca
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).