Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestanie za marihuanu bude miernejšie

Autor článku približuje odbornej verejnosti ostatnú novelu Trestného zákona, týkajúcu sa „marihuany“. Poukazuje najmä na možné výkladovo-aplikačné problémy, ku ktorým inak zaujíma vlastný názor. Predmetný článok by mohol byť podnetom pre ďalšiu odborno-právnu diskusiu.

The author of the article introduces the professional public to the other amendment to the Criminal Code concerning “marijuana”. He points out in particular possible problems of interpretation and application, on which he otherwise takes his own opinion. This article could be a stimulus for further professional legal discussion.

SAMAŠ, O.: Trestanie za marihuanu bude miernejšie; Justičná revue, 74, 2022, č. 5, s. 627 – 632.

Kľúčové slová: trestná sadzba, súd, sťažnosť.

Key words: Penalty rate, The court, Complaint.

Právny predpis/legislation: Zákon č. 105/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.


Zákonom č. 105/2022 Z.z. zo dňa 16. marca 2022 (vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 5.4.2022), ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2022, došlo k zmene a k doplneniu Trestného zákona (zák. č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov) vo dvoch smeroch.
1) Zavedenie nového hmotnoprávneho inštitútu - podmienečné upustenie od potrestania - § 40a.
2) Úprava (zníženie) sadzieb trestu odňatia slobody pri drogových trestných činoch týkajúcich sa rastliny rodu konopa.
V tomto článku sa budeme zaoberať len zmenami uvedenými pod bodom 2, pričom si kladieme za cieľ len stručne upozorniť na zmeny vykonané v príslušných ustanoveniach Trestného zákona (ďalej aj "Tr. zák."). Súčasne však chceme upriamiť pozornosť na prechodné ustanovenie tejto novely zákona § 438j, z pohľadu tam uvedených povinností pre súdy Slovenskej republiky.
I.
Zmeny v trestných sadzbách odňatia slobody vyplývajú z nasledovného prehľadu:
trestný čin (konopa) pôvodná sadzba odňatia slobody účinná do 30. 4. 2022 nová sadzba odňatia slobody účinná od 1. 5. 2022
§ 171 ods. 1  až na 3 roky  až na 1 rok
§ 171 ods. 2  až na 5 rokov  až na 2 roky

§ 172 ods. 1

(len prechovávanie)

 3 roky až 10 rokov  3 roky až 7 rokov

§ 172 ods. 2

(predchádzajúce odsúdenie)

 10 rokov až 15 rokov 5 rokov až 10 rokov
§ 173 ods. 1  1 rok až 5 rokov  až na 5 rokov
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že došlo k
zníženiu
sadzieb trestu odňatia slobody pri trestných činoch podľa § 171 a § 172 Tr. zák. Dôležité je upozorniť, že zníženie sadzieb trestu odňatia slobody sa pri trestných činoch podľa § 171 a § 172týka
výlučne
omamných a psychotropných látok z rastliny rodu
konopa
.
K zníženiu niektorých trestných sadzieb trestu odňatia slobody je potrebné uviesť, že toto zníženie sa až na jeden prípad nedotklo trestných činov z pohľadu ich druhu (§ 9, § 10, § 11 Tr. zák.)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).