Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EU v multilinguálnom prostredí Európskej únie.

Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EU v multilinguálnom prostredí Európskej únie.
Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie verzus Official Journal of the European Union?
Mgr.
Milan
Hodás
štátny radca. Kancelária NR SR, Úsek legislatívy a aproximácie práva, Bratislava.
HODAS, M.: Kumulatívnu citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EU v multilinguálnom prostredí Európskej únie. Právny obzor, 91, 2008, č. 6, s, 521 - 534.
Autor sa v predloženej analýze zaoberá problematikou citácie publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ s akcentom na možnosť a dôsledky tzv, kumulatívnej citácie publikačného zdroja predmetných právnych aktov, t.j. citácie Mimoriadneho vydania Úradného vestníka Európskej únie aj citáciu pôvodného publikačného zdroja.
Špecifický problém legislatívnej techniky po vstupe Slovenskej republiky clo Európskej únie predstavuje poznámka pod čiarou a citácia publikačného zdroja právneho aktu Európskych spoločenstiev (ďalej aj len ako "ES") a Európskej únie (ďalej len ako "EU") vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky. V legislatívnej praxi vznikla otázka, či publikovaním zdroja právneho aktu ES a EU vydaného pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii postačí uvedenie miesta publikácie v tzv. Mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie,1) alebo sa má kumulatívne uviesť miesto publikácie aj v pôvodnom vydaní, t.j. v Official Journal of the European Communities.
Táto zdanlivo nepodstatná otázka má mnohé právnoteoretické konotácie, ako aj mnohé praktické dôsledky. Spôsob uvádzania publikačného zdroja právnych aktov ES a EU nieje iba legislatívno-technickým problémom, ale jeho podstata úzko súvisí s problémom záväznosti právnych aktov ES a EU v kontexte absencie ich uverejnenia v príslušnej jazykovej verzii. Významnú koreláciu s problematikou predstavuje aj požiadavka dostupnosti a informačnej funkcie prameňov práva, resp. právneho jazyka,2) ako aj princíp rovnosti rôznych jazykových verzií prameňov sekundárneho komunitárneho práva.
Komunitárny multilinguizmus a jednotná aplikácia práva
Jazyk ako historicky tradičný státotvorný prvok3) má dodnes vysokú symbolickú hodnotu4) pre štátnu zvrchovanosť. Autenticita a právna záväznosť jazykovej verzie zmluvy je citlivou otázkou medzinárodnej zmluvnej praxe a súvisí so zásadou zvrchovanej rovnosti zmluvných strán.5) Článok 33 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve6) určuje, že ak bola zmluva pôvodne vyhotovená v dvoch alebo viacerých jazykoch, má jej text rovnakú platnosť v každom z týchto jazykov, ak zmluva neustanovuje alebo sa strany nedohodnú, že v prípade rozdielnosti je rozhodujúci určitý text. Keďže je Európska únia tvorená suverénnymi štátmi s rôznymi úradnými jazykmi, prenáša sa táto otázka aj na úroveň koexistencie v rámci európskej integrácie. Na úrovni Európskej únie je však v istom zmysle prekonaná paralela s medzinárodným právom, keďže v rámci Európskej únie má rovnakú autenticitu text v úradnom jazyku každého členského štátu, pričom na porovnanie možno uviesť, že napr. OSN má pri 191 členských štátoch7) len 6 úradných jazykov.8) Princíp rovnosti rôznych jazykových verzií komunitárncho práva má v prípade Európskej únie špecifický charakter odzrkadľujúci okrem politickej rovnosti členských štátov9) aj priamu aplikovateľnosť legislatívy Európskej únie na občanov jej členských štátov a z toho plynúce požiadavky. Princíp autenticity rôznych jazykových verzií komunitárneho práva môžeme nájsť už v prvotnom primárnom komunitárnom práve.10) V súčas nosti platnom primárnom práve je jeho výrazom článok 314 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva11) a článok 53 Zmluvy o Európskej únii,12) v zmysle ktorých majú rôzne jazykové znenia týchto zmlúv rovnakú platnosť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že napriek uznanej rovnakej autenticite a rovnakej platnosti rôznych jazykových verzií primárne komunitárne právo nepozná princíp ligvistickej rovnosti jazykov (ako takých).13) Napriek tomu je princíp rovnakej platnosti rôznych jazykových verzií komunitárneho práva dôsledne premietnutý do sekundárnej legislatívy, čo je významne podmienené požiadavkou jazykovej zrozumiteľnosti právneho predpisu jeho adresátom. Veď z pohľadu právneho štátu ide požiadavka zrozumiteľnosti oveľa ďalej - právny predpis by nemal byť len publikovaný v úradnom jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu bude adresát právnej normy rozumieť, ale mal by byť v tomto jazyku aj zrozumiteľne napísaný.14) Požiadavka zrozumiteľnosti teda evokuje požiadavku prekladov právnych aktov Európskej únie do úradných jazykov členských štátov a s tým súvisiacu požiadavku autenticity, rovnocennosti všetkých jazykových verzií právnych aktov Európskej únie. Potom je len prirodzené, že podľa čl. 5 Nariadenia č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú.v. ES 17, 6.10.1958) v platnom znení sa Úradný vestník Európskej únie uverejňuje vo všetkých úradných jazykoch (v súčasnosti je ich 23).15) Z uvedeného ustanovenia je zrejmá nielen rovnocennosť všetkých jazykových verzií Úradného vestníka Európskej únie, ale per argumentům e ratione íegis už aj rovnosť všetkých (úradných) jazykov."' Rovnakú autenticitu rôznych jazykových verzií komunitárnej legislatívy akcentuje i ustálená judikatura Súdneho dvora ES, napr. rozsudok zo 6. októbra 1982 v právnej veci 283/81 - C/7/7/, bod 18:
"...legislativa Spoločenstva je koncipovaná v niekoľkých jazykoch a jednotlivé jazykové verzie sú rov nako autentické!
16) V kontexte pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii môžeme spomenúť článok 58 Aktu o podmienkach pristúpenia SR k EU - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z.z. (ďalej len "Akt o podmienkach pristúpenia").
Vyššie opísaný komunitárny multilinguizmus je najednej strane v 27-člennej Európskej únii nevyhnutný na splnenie požiadavky zrozumiteľnosti pre adresátov právnych noriem, na strane druhej spôsobuje komplikácie pri výklade právnych noriem obsiahnutých v rozličných jazykoch, keďže vplyvom chýb v preklade17) alebo špecifickými konotáciami lingvistických termínov18) právneho aktu v tom ktorom jazyku dochádza k značnej diverzite pri výklade a následnej aplikácii týchto právnych noriem, čo spôsobuje znižovanie právnej istoty. Jednotný trh a spoločný priestor slobody a bezpečnosti si však vyžadujú jednotný obsah a jednotnú aplikáciu právnych noriem. Je nežiadúce, aby iná jazyková verzia právnej normy menila obsah právnej normy.
Súdny dvor ES sa vo svojej ustálenej judikatuře19) vyrovnal s týmto problémom doktrínou komparácie jednotlivých jazykových verzií právnych aktov ES/EU v procese interpretácie právnych aktov. Ako príklad možno uviesť už spomínaný rozsudok zo 6. októbra 1982 v právnej veci
C-283/81 -Cilfit
, rozsudok z 12. novembra 1969 v právnej veci
C-29/1969
Stauder,
rozsudok z 3. marca 1977 v právnej veci 80/76
North Kerry Milk Products Ltd.
alebo rozsudok z 2. apríla 1998 v právnej veci C-296/95
Tlie Queen proti Commissioners of Customs and Excise,
ex parte
EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham
. V rozsudku z 5. decembra 1967 v právnej veci
C-19/67
Bestuur der Sociále Verzekeringsbank
Súdny dvor ES hovorí, že
potreba jednotného uplatňovania a výkladu komunitárnych nariadení bráni izolovanému zohľadneniu len jedného jazykového znenia, ale v prípade pochybností vyžaduje výklad a aplikáciu vo svetle ostatných jazykových verzií.
Z uvedených skutočností vyplýva, že
citácia publikačného zdroja aj iných jazykových verzií právnych aktov ES/EÚ akcentuje nevyhnutnosť komparatívneho prístupu a umožňuje adresátom právnych noriem obsiahnutých v týchto právnych aktoch jednoduchší prístup ku komparatívnemu výkladu relevantných právnych noriem.
Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ teda napĺňa požiadavky vyplývajúce z
princípu právnej istoty
a informačnej funkcie prameňov práva lepšie ako odkaz výlučne na tzv. Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie.
Kumulatívnu citáciu publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v kontexte princípu právnej istoty odôvodňuje aj
nízka úroveň prekladu
20) právnych aktov ES/EÚ do slovenského jazyka.21) Ako príklad fatálnej prekladovej chyby možno uviesť napr. Interpre tačné oznámenie Komisie o postupoch registrácie motorových vozidiel s pôvodom v inom členskom štáte (2007/C 68/04), kde v bode 3.5.2. písm. c) "vypadol" zápor a veta v slovenčine tak má v porovnaní s inými jazykovými verziami (anglická, nemecká, atď.) opačný význam. Aktuálnosť problému kvality prekladov akcentuje aj rozhodnutie Okresného súdu v Prievidzi zo dňa 1. apríla 2006 vo veci vedenej pod spisovou značkou 7C/126/2005, ktorý aplikujúc nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v platnom znení vyhlásil, že nemá právomoc na konanie vo veci zvýšenia výživného, a to z dôvodu nesprávneho prekladu nariadenia č. 44/2001 uverejneného v Mimoriadnom vydaní U.v. EU kap. 19/zv. 04 (pojem "povinný" bol nesprávne preložený ako "oprávnený").22) Dôkazom nízkej kvality prekladu predmetného nariadenia je aj skutočnosť, že k dotknutému nariadeniu bolo v Úradnom vestníku Európskej únie L 242 z 5. septembra 2006 vydané tzv. korigendum odstraňujúce prekladové chyby.
V tejto súvislosti je potrebné dôrazne poukázať na skutočnosť, že vnútroštátne súdy sú v prípade podozrenia na chybu v preklade právneho aktu povinné použiť už spomenutý porovnávací jazykový výklad. Sú pri tom povinné zachovať zákaz izolácie (výklad s prihliadnutím na znenia ostatných jazykových verzií) a zákaz majorizácie, ktorý je premietnutím rovnosti úradných jazykov (jeden či dva jazyky nemôžu byť prehlasované tým, že väčšina jazykových verzií konštatuje niečo iné).23) Ak by uvedené metódy neviedli k výsledku, musí jazykový výklad uvoľniť cestu iným metódam výkladu práva (najmä systematickému a teleologickému).24) V bode 14. rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 19. apríla 2007 v právnej veci C-63/06 UAB Profisa proti Muitinés departamentasprie Lietuvos Respublikosfinansif. ministerijos sa uvádza:
" V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými zneniami textu Spoločenstva sa má predmetné ustanovenie vykladať v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu, ktorého je súčasťou (rozsudky z 27. októbra 1977, Bouchereau, 30/77, Zb, s. 1999, bod 14; zo 7. decembra 2000, Taliansko/Komisia, C-482/98, Zb. s. 1-10861, bod 49, a z 1. apríla 2004, Borgmann, C-l/02, Zb. s. 1-3219, bod 25). "
Kumulatívna citácia je teda v uvedenom kontexte veľmi dôležitá aj pre aplikačnú prax v oblasti justície, pretože informovaním o mieste publikácie iných jazykových ve
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).