Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci

Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci
Téma tohto príspevku je súčasťou výskumného projektu Ústavu štátu a práva SAV, podporeného zmluvou APVV 0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie".
Prof. JUDr.
Ján
Švidroň
CSc.
riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Príspevok bol pripravený na základe pozvania pre sekciu práva duševného vlastníctva Olomouckých právnických dní, ktoré sa konali na Právnickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci v dňoch 24. a 25.5.2012.
ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovenskočeskej vedeckej spolupráci. Právny obzor, 95, 2012, č.4, s.307 - 312.
Inter-generational look on the Intellectual property law´s development within the mutual Slovak and Czech scientific cooperation.
The article briefly summarizes history of the development of the Intellectual property law within the mutual Slovak and Czech scientific cooperation, especially focusing on the period of transformation after the year 1989. Slovak legal science had stepped into this process since the 1990 fully ready and had properly reflected new European and global challenges of that time (EU, Council of Europe, WIPO, WTO etc.). The author of this article, who was at that time actively involved into this process (by his scientific, pedagogical activities as well as within the framework of active international cooperation), nevertheless after more than twenty years he claims not only positive, but also some negative results of this process. He stresses their importance and offers them as a new challenge especially to the new generation of legal scientists in this field. (Paper prepared for Olomouc Days of Law, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, 24. - 25.5.2012.)
Key words:
intellectual property, copyright law, patent law, competition law, a look back and new challenges
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
predovšetkým chcem vyjadriť svoje poďakovanie za pozvanie na Olomoucké právnické dni a zaradenie v ich programe do sekcie venovanej právu duševného vlastníctva. Sú to práve dve desaťročia, čo pri rozvíjaní tohto odboru úzko spolupracujem vo vedeckej i v pedagogickej rovine v Českej republike najmä s prof. Ivom Telecom. Chcem preto využiť túto príležitosť na skromnú rekapituláciu výsledkov dosiahnutých na tomto poli, ako ich vnímam našimi generačnými očami. Hoci história spolupráce vedy práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike a v Českej republike je už pomerne ucelene spracovaná, naďalej vnímam, že záujemcovia o túto zaujímavú, všadeprítomnú a mimoriadne dynamickú oblasť práva v teórii i v právnej praxi z mladšej generácie sa orientujú skôr na nové aktuálne otázky platného práva ako na právnohistorické aspekty nášho odboru, čo neprekvapuje. Ešte menšiu pozornosť venujú právu duševného vlastníctva školení právni historici. Ale do výskumu aj každej pozitívnoprávnej disciplíny by mala patriť tiež historická metóda so zameraním na danú špecializovanú oblasť. Možno konštatovať, že v oblasti práva duševného vlastníctva, hoci pred rokom 1989 u nás aj pod inými pomenovaniami tohto predmetu, má naozaj hlbokú a bohatú tradíciu, na ktorú nadväzujeme.
Nechcem opakovať historické fakty, ktoré som konkretizoval a sumarizoval inde. Ale práve aj na základe svojich nedávnych "sumarizácií" týkajúcich sa vývoja práva duševného vlastníctva - najskôr v spoločnom česko-slovenskom štáte, od roku 1993 samostatne v Slovenskej republike a v Českej republike, ale naďalej v kontinuite našej vedeckej spolupráce1) - rád by som zvýraznil najmä isté kontrasty. Avšak nemám pod tým na mysli prípadné rozdiely medzi samostatným legislatívnym vývojom v oblasti duševného vlastníctva v našich republikách, čo by bola zatiaľ doména skôr komparácie v rovine pozitívneho práva ako záležitosť právnej histórie. Mám tu na mysli rozdiely z hľadiska mojich očakávaní, ktoré som mal, keď som do tejto oblasti práva pred štvrťstoročím odborne vstupoval, vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom, ktoré konštatujem dnes. Celkom všeobecne môžem povedať, že niektoré m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).