Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poistná zásada vo svetle aktuálnych zmien

Poistná zásada vo svetle aktuálnych zmien
JUDr.
Miloš
Lacko
PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF Trnavskej univerzity, Trnava.
Vážené dámy, vážení páni, účastníci konferencie,
poistná zásada je jedným z najfrekventovanejších a najtypickejších výstavbových prvkov v modeloch sociálnej ochrany jednotlivých krajín s kontinentálnym právnym poriadkom. I napriek tejto skutočnosti jednotiaceho elementárneho výstavbového prvku existujú v jednotlivých (národných) právnych úpravách veľmi rozdielne charakteristické znaky modelov sociálnej ochrany. Rozdiely sú okrem pôsobenia politického a historického faktora v oblasti právnej úpravy sociálneho zabezpečenia zapríčinené rôznym nazeraním na obsah poistnej zásady a v odlišnom systémovom prepojení poistnej zásady na ďalšie prvky organizácie, resp. výstavby toho-ktorého (národného) modelu sociálnej ochrany (výsledkom sú napr. osobitné poistné systémy pre určité skupiny povolaní alebo pre určitý pracovný sektor). Protikladom poistnej zásady s obdobnou výstavbovou frekvenciou v modeloch sociálnej ochrany je zabezpečovací princíp,1) ktorý však nie je úplne vyhranený a tiež obsahuje niektoré prvky poistnej zásady. Obdobne uvedené platí aj v prípade poistnej zásady.
Osobitné postavenie poistnej zásady, jej význam a principiálnu funkcionalitu v modeloch sociálnej ochrany SR podčiarkuje aj poznatok, že veda práva sociálneho zabezpečenia pri klasifikácii systémov/modelov osobitne vyčleňuje a podstatný význam prikladá poisťovaciemu systému popri systéme štátnej podpory a systéme sociálnej pomoci. Slovenský
poisťovací systém
je normatívne upravený v zákone č.461/2003 Z.z., zákone č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č.43/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákone č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Poistná zásada
v užšom zmysle slova
je reprezentovaná poistnou metódou (určujúcou veľkosť a podmienky plnenia odvodovej povinnosti určitého okruhu platiteľov poistného, mechanizmus znižujúci odvodovú povinnosť, resp. za určitých okolností oslobodzujúci od plnenia odvodovej povinnosti),
v širšom zmysle slova
zahŕňa nielen poistnú metódu, ale aj prvky obsiahnuté v dávkových vzťahoch, ktoré sú nositeľmi informácií obsiahnutých v poistných vzťahoch (predovšetkým čakacie podmienky dávkových schém, resp. podmienky zaplatenia poistného za určité sledované obdobie, prípadne krátenie sumy dávky za nezískanie predpísaného obdobia poistenia). Pričom v rámci podrobnejšieho skúmania väzieb medzi poistnou metódou a dávkovými vzťahmi je zreteľná jednak
priama väzba/previazanosť
medzi oboma elementmi, ktorá je typická pre príspevkovo definované poistné systémy, a
väzba nepriama
, ktorá je typická pre dávkovo definované poistné systémy2) (tento typ väzby organizačne - výkonovo reprezentuje aj systém sociálneho poistenia upravený v zákone č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Zároveň je tiež potrebné upozorniť na reláciu poistnej metódy a dávkového vzťahu založenú na miere trvania poistného vzťahu k sume dávkového plnenia a k obdobiu jeho poskytovania, čo už predstavuje problematiku ekvivalencie v danom modeli sociálnej ochrany - poisťovacom modeli.3) Uvedená systémová previazanosť zastrešená sociálnopoisťovacím právnym vzťahom sťažuje odbornejší a abstraktnejší prístup k vymedzeniu poistného princípu v modeloch sociálnej ochrany (
in concreto
v slovenskom poisťovacom systéme).
Poistnú zásadu v právnom zakotvení
nemecká právna veda
definuje ako samostatný právny vzťah, v rámci ktorého sa niekto zaväzuje nahradiť škody, ktoré niekomu hrozia z neistej udalosti za prevzatie tohto rizika (nebezpečenstva) dostáva odplatu určenú podľa všeobecných podmienok.4) Táto definícia zahŕňa všetky podoby poisťovacích právnych vzťahov (ktoré vznikajú v rámci danej poistnej metódy) a má veľmi úzke prepojenie na súkromné poistné vzťahy realizované v rámci poistnej zmluvy. Helmar Bley v učebnici sociálneho práva nepodáva bližšiu analýzu sociálnopoisťovacieho právneho vzťahu, resp. poistnej zásady, upriamuje svoju pozornosť iba na pojem a význam sociálnoprávneho vzťahu z dávkového hľadiska.5)
Česká právna veda
obdobne nevenuje bližšiu pozornosť skúmaniu poistnej zásady alebo sociálnopoisťovacieho právneho vzťahu ako normatívneho vyjadrenia poistnej metódy. Poistnú zásadu vníma, ako už bolo spomenuté, ako antagonizmus k zabezpečovaciemu princípu a charakterizuje ju prostredníctvom práv a povinností subjektov právneho vzťahu založeného na tejto zásade, pričom však zdôrazňuje
vzájomnú podmienenosť (synalagmatickosť) práv a povinností
subjektov takéhoto vzťahu.6)
Poistnú zásadu
slovenská veda
práva sociálneho zabezpečenia nedefinuje, ale objasňuje jej javové znaky v ňou aplikovanou metódou v poisťovacom systéme SR. Právna úprava poisťovacieho systému SR legálne zakotvuje jednotlivé znaky reprezentujúce zvolenú poistnú metódu, ktorá je charakteristická pre dané obdobie vývoja sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov. V súčasnosti medzi takéto
znaky zvolenej (nastavenej) poistnej metódy
patria:
-
vznik (trvanie a zánik) poistenia nezávislé od vôle zúčastnených subjektov,
-
vznik (trvanie a zánik) poistenia nezávislé od splnenia oznamovacej povinnosti,
-
financovanie dávok previazané na mzdu (príjem) poistenca,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).