Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazné prostriedky. Ustanovenie znalca. Zmluva o dielo

27/2015
Dôkazné prostriedky
Ustanovenie znalca
Zmluva o dielo
§ 125, § 127 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 536 Obchodného zákonníka
Pri znaleckom dokazovaní o cene diela zo zmluvy o dielo, znalec nie je oprávnený vypočítať cenu spôsobom, ktorý uzná za vyhovujúci.
Pri výpočte znalec musí rešpektovať dohodu účastníkov obsiahnutú v platnej zmluve.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obo 11/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v T. rozsudkom z 8. apríla 2005 uložil žalovaným v prvom a druhom rade povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 3 160 260,10 Sk (104 901,42 eur) so 17,6% úrokom z omeškania od 24. februára 2000 až do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne zo sumy 3 130 260,10 Sk od 24. februára 2000 do zaplatenia a na trovách konania 308 015 Sk.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací vec v časti, ktorou sa žalobe vyhovelo, preskúmal a rozhodol rozsudkom zo 14. júna 2007, č. k. 6 Obo 306/2005- 616 tak, že rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil.
Navyšší súd SR ako súd dovolací, uznesením z 28. januára 2010, č. k. 1 M Obdo V 11/2008- 712 rozsudok odvolacieho súdu v spojení s rozsudkom súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa a nové konanie.
Dovolací súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že z obsahu spisu sa zatiaľ nedá zistiť, či sa účastníci v zmluve o dielo z 12. marca 1996 (ďalej len "zmluva") skutočne dohodli na cene 5 298 435 Sk (cena uvedená na fotokópii na č. l. 129 a nasl. a rukou napísaná) a dohodu o nej aj potvrdili podpisom zmluvy. V spise nie je založený originál zmluvy, súdy nezisťovali, aké znenie zmluvy účastníci podpísali) najmä či bola v podpísanej zmluve uvedená konkrétna cena), prečo majú založené fotokópie rôzne znenie, prípadne, ktoré znenie je autentické. Ďalej uviedol, že v zmluve je nejasný zmysel vety, v ktorej sa uvádza, že: " Cenové ponuky budú vyhotovené tak, že práce a montážne práce budú ocenené podľa zoznamu orientačných cien.." Podľa dovolacieho súdu, ak podľa predchádzajúcich ustanovení cena bola stanovená na základe cenovej ponuky a podľa poslednej vety čl. III/1 je cenová ponuka neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, znamená to, že cenová ponuka, ktorá bola podkladom pre stanovenie ceny, existovala a bola odsúhlasená už v čase uzavretia zmluvy. Nie je jasné, aké ďalšie práce sa majú po uzavretí zmluvy v budúcnosti oceňovať a aké ponuky sa majú vyhotovovať, ani ako to prípadne ovplyvní už dohodnutú cenu diela.
Podľa dovolacieho súdu o pevne stanovenú cenu diela by išlo aj vtedy, ak by konkrétna suma nebola priamo v zmluve uvedená. Za predpokladu, že v čase podpisu bola vypracovaná cenová ponuka a pred podpisom zmluvy bola k dispozícii aj pre objednávateľa, bola pevná cena v zmluve dohodnutá s odkazom na cenovú ponuku, ak z nej cena skutočne vyplýva. Z obsahu spisu však nie je možný priebeh uzatvárania zmluvy, čo mali účastníci k dispozícii, príp. kde je originál. Ďalej uviedol, že súčet cien na dokladoch v obale, označených ako príloha k Zmluve o dielo 127-95/001 predstavuje sumu uvedenú ako cena diela na žalovanými predloženej fotokópii zmluvy a to 5,298.435 Sk bez 6% DPH. Pri splnení týchto predpokladov by bol objednávateľ povinný takúto dohodnutú cenu zaplatiť a nie je dôvod znalecky skúmať, či je takáto cenová ponuka v súlade s cenníkom.
Tieto výhrady sa nevzťahujú na dielo dodané na základe dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k zmluve o dielo. V uvedených dodatkoch je celkom jednoznačne uvedený ich predmet a dohodnutá cena a to v dodatku č. 1 - 4 270 494,70 Sk a 2 732 675,30 Sk, v dodatku č. - 3 445 260 Sk a 13 923 874 Sk. Ide nepochybne o pevne dohodnutú cenu diela, ktorú sú žalovaní povinní zaplatiť, takže bez ohľadu na to bude skutkový záver o spôsobe určenia ceny diela v pôvodnej zmluve o dielo, nebude to mať vplyv na cenu dohodnutú v dodatkoch a nebude treba ich znalecké posúdenie.
Dovolací súd konštatoval, že znalecké dokazovanie o cene diela bolo predčasné a znalecké posudky znalcov Ing. Ch. a Ing. V. hodnotil ako nedostatočné.
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom uložil žalovaným v prvom a druhom rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 104 901,42 eur so 17,6% úrokom z omeškania od 24. februára 2000 až do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne zo sumy 104 901,42 eur od 24. februára 2000 až do zaplatenia a 18 053,92 eur, z toho 13.703,52 eur náhrada trov konania právneho zastúpenia.
Rozhodol tak s odôvodnením, že v novom konaní opäť vypočul účastníkov konania, ďalej vypočul svedkov Ľ. F. a Ing. P. K. a vykonal dokazovanie znaleckou spoločnosťou C., spol. s r. o. Súd poukázal na výpoveď svedkyne Ľ. F., ktorá uviedla, že na základe objednávky žalobcu vypracovala cenové ponuky diela, nepamätá si už, z akého dôvodu išlo o viac čiastkových rozpočtov, o dohodách medzi zmluvnými stranami nebola informovaná. Nebola na ňu vznesená požiadavka týkajúca sa konkrétnej ceny diela, sama zvažovala, či sa všetky práce dajú oceniť podľa cenníka ODIS, alebo treba vykonať individuálnu kalkuláciu, taktiež podľa cenníka ODIS. Cena materiálu jej bola oznámená, túto zahrnula do cenovej ponuky bez úprav, nakoľko do rozpočtov sa cena dáva bez obstarávacích nákladov a DPH. Z výpovede svedka Ing. P. K. vyplýva, že ako riaditeľ žalovaného v druhom rade pô
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).