Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvody dovolania

44/2014
Dôvody dovolania
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak odvolací súd nerozhodne o celom predmete odvolania, hoci odvolaním žalobcu bol napadnutý aj úrok z omeškania, ktorý sa viaže k uplatnenej a odvolacím súdom priznanej istine, takýmto postupom došlo účastníkovi konania postupom súdu k odňatiu možnosti konať pred súdom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 23/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom z 30. júna 2008, č. k. 10Cbi 84/2003-107 v znení opravného uznesenia z 20. augusta 2008, č. k. 10 Cbi 84/2003-129 určil, že zmluva o postúpení pohľadávok, uzavretej medzi úpadcom a žalovaným 15. decembra 2000, predmetom ktorej je časť pohľadávky dlžníka ŽSR, GR, B. v sume 4 030 000 Sk, je voči konkurzným veriteľom neúčinná. Konanie v časti o zaplatenie 4 030 000 Sk do konkurznej podstaty zastavil a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 9 244 Sk náhrady trov konania.
Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný a úpadca uzavreli 15. decembra 2000 zmluvu o postúpení pohľadávky v sume 4 030 000 Sk dlžníka ŽSR, GR, B, za odplatu 4 030 000 Sk, ktorá bola zaplatená. Právnym titulom postúpenej pohľadávky je zmluva o dielo na skúškach prototypu rušňa , uzavretej 11. decembra 1997 medzi ŽSR B. a akciovou spoločnosťou M. M, a.s., M. Odmena za realizované a odovzdané dielo bola dohodnutá v sume 54 000 000 Sk. Termín ukončenia prác bol dohodnutý na jún 1999. Dielo malo byť odovzdané písomným protokolom, podpisom ktorého sa objednávateľ stal vlastníkom diela. Zhotoviteľ diela v čase pred zhotovením a odovzdaním diela postúpil časť dohodnutých zálohových platieb v čl. 7 platobné podmienky zmluvy o dielo bod 7.3., splatných 31. marca 1999 zo sumy 10 000 000 Sk sumu zálohovej platby v sume 4 030 000 Sk. Na pojednávaní 28. novembra 2007 zobral žalobca žalobu v časti o zaplatenie 4 030 000 Sk späť, preto súd v tejto časti konanie zastavil. Vo zvyšku súd žalobu posúdil podľa § 15 zákona o konkurze a vyrovnaní. Z pripojeného konkurzného spisu vedeného pod sp. zn. 8 K 275/01 súd zistil, že došlo k odkúpeniu pohľadávky za cenu rovnajúcu sa jej plnej výške a v tejto časti bola žalovanému zaplatená. Súd mal tým za preukázané, že žalovaný mal z predmetného právneho úkonu prospech. Za preukázané mal splnenie aj druhej podmienky a to úmysel dlžníka ukrátiť konkurzného veriteľa. V čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky nebol žalobca schopný plniť svoje záväzky. Záväzok bol dohodnutý v plnej výške postúpenej pohľadávky a žalovaný ako jediný spoločník úpadcu mal z právneho úkonu prospech.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací na odvolani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).