Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hodnotenie dôkazov. Prípustnosť dovolania

5/2016
Hodnotenie dôkazov
Prípustnosť dovolania
§ 132 a nasl., § 213, § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak sa odvolací súd chce odchýliť od skutkových zistení súdu prvého stupňa, musí dokazovanie opakovať v potrebnom rozsahu, prípadne musí doplniť dokazovanie v podstatnej rozhodujúcej časti. Pri porušení tohto postupu znemožní účastníkovi konania realizáciu tých jeho procesných práv, ktoré mu zákon priznáva za účelom ochrany jeho práv.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Obdo 13/2014
Skutkový stav:
Okresný súd P. rozsudkom z 12. decembra 2012, č. k. 16 Cb 240/2008-112 vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 5 806,81 eur istiny so 14% úrokom zo sumy 276,36 eur od 16. februára 2007 do 31. decembra 2008, s 12,5% úrokom zo sumy 276,36 eur od 1. januára 2009 do 30. júna 2009, s 11% úrokom zo sumy 276,36 eur od 1. júla 2009 do 30. júna 2011, s 11,25% úrokom zo sumy 276,36 eur od 1. júna 2011 do 31. decembra 2011, s 11% úrokom zo sumy 276,36 eur od 1. januá­ra 2012 do 30. júna 2012, so 14% úrokom zo sumy 5 530,45 eur od 28. júla 2007 do 31. decembra 2008, s 12,5% úrokom zo sumy 5 530,45 eur od 1. januára 2009 do 30. júna 2009, s 11% úrokom zo sumy 5 530,45 eur od 1. júla 2009 do 30. júna 2009, s 11,25% úrokom zo sumy 5 530,45 eur od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011, s 11% úrokom zo sumy 5 430,45 eur od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 a od 1. júla 2012 do zaplatenia. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi na účet zástupcu 1 425,15 eur náhrady trov konania.
Súd tak rozhodol s odôvodnením, že v bývalom areáli výrobného družstva P. mali tak žalobca ako aj žalovaný v minulosti uzavreté nájomné zmluvy a následne došlo k uzavretiu kúpnych zmlúv, kedy žalovaný kúpnu zmluvu s P., v. d., P., uzavrel 9. júna 1998. Predmet zmluvy bol špecifikovaný v článku I. Akým spôsobom sa podieľali uvedené spoločnosti na úhrade nákladov na vodné a stočné v minulosti, sa vyjadril vo svojej výpovedi svedok Ing. K. Keď výrobné družstvo odpredalo všetky pozemky a budovy vo svojom areáli, žalobca uzavrel 22. novembra 2004 zmluvu s P. v. s., a.s. o dodávke pitnej vody, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní zrážkových vôd.
V konaní nebolo preukázané, že v čase, keď došlo k poruche, teda v roku 2006 mala spoločnosť J.K.P., s. r. o., dohodu s vodárňami. Medzi účastníkmi konania bola 25. júna 2006 uzavretá dohoda o odbere vody a platení nákladov s úpravou vzájomných práv a povinností pri odbere vody. Dňa 3. októbra 2006 došlo k poškodeniu vodovodného potrubia, ktoré dal žalobca na vlastné náklady opraviť. Tieto náklady refakturoval žalovanému v zmysle uzavretej dohody a následne v priebehu konania žalobu rozšíril aj o náklady, ktoré zaplatil vodárenskej spoločnosti za odobratú vodu v čase poruchy. Za opravu vodovodného potrubia bola spoločnosti žalobcu od K., s. r. o., vystavená faktúra na sumu 8 325,50 Sk (276,36 eur). Na žiadosť súdu sa vyjadrila aj P. v. p. spoločnosť, a.s. (PVPS, a.s.), kde uviedla, že odberateľ zodpovedá výlučne za technický stav vodovodnej prípojky a je povinný zabezpečiť jej opravu a údržbu. PVPS, a.s., zabezpečuje prevádzkovanie a správu verejných vodovodov po miesto napojenia vodovodných prípojok odberateľov na verejný vodovod. V inkriminovanom čase na verejnom vodovode nezaznamenali žiadnu prevádzkovú poruchu. PVPS, a.s., nezodpovedá za ďalšie nakladanie s dodanou pitnou vodou, ani za prípadné poruchy na vodovodnej prípojke patriacej odberateľovi. Z uvedeného dôvodu vystavili odberateľovi, t.j. žalobcovi faktúru č. 40622260 iba za dodávku pitnej vody v objeme 5 393 m3 (172 635,50 Sk), a to za obdobie od 21. augusta 2006 do 6. novembra 2006. Stočné nebolo účtované, lebo nebola odvedená odpadová voda verejnou kanalizáciou. Na zaplatenie tejto sumy žalobca uzavrel s PVPS, a.s., dohodu č. 2007/P/00086 o uznaní záväzku a dohode o splátkach 14. februára 2007. Posledná splátka bola žalobcom uhradená 27. júla 2007.
Po čiastočnom späťvzatí žaloby predmetom konania zostalo zaplatenie istiny 5 806,81 eur. Ďalej uviedol, že žalobca uzavrel s PVPS, a.s., zmluvu o dodávke pitnej vody, nakoľko žalovaný nemal samostatnú prípojku, odoberal vodu priamo od žalobcu. Túto redistribúciu si žalobca so žalovaným ošetrili zmluvou o odbere vody a platení nákladov. Keď došlo k poškodeniu vodovodného potrubia, žalobca na vlastné náklady zabezpečil jeho opravu a keďže podľa potvrdenia žalobcu k poškodeniu došlo v časti napojenia žalovaného na vodovodnú prípojku, požaduje žalobca od žalovaného náhradu nákladov, ktoré vynaložil na opravu, ako aj odobratú vodu v čase, keď na potru
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).