Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti správneho rozhodnutia (ZSP 19/2019)

§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
§ 1 písm. a), b), § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
§ 247 ods. 1, § 219 ods. 1, 2 v spojení s § 250ja ods. 3 druhou vetou Občianskeho súdneho poriadku.

Okrem popisu skutkových zistení má odôvodnenie správneho rozhodnutia obsahovať rozbor jednotlivých dôkazov a ostatných podkladov pre rozhodnutie, reakciu na pripomienky a návrhy účastníkov konania, na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia a závery o tom, ktoré skutočnosti správny orgán považuje za nepochybne zistené, ako posúdil správny orgán ich právny význam a zdôvodnenie použitia právnej normy.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 112/2015

 

Skutkový stav:
Krajský súd rozsudkom (v spojení s opravným uznesením č. k. 7S 51/2014-99 z 12. mája 2015) podľa § 250j ods. 2 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") zrušil rozhodnutie žalovaného z 24. februára 2014 ako aj rozhodnutie OÚ S. N. V., katastrálny odbor, 2. decembra 2013 a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi do rúk advokátky JUDr. Lenky M., H. č. X, P. náhradu trov konania vo výške 609,54 eur z titulu náhrady trov právneho zastúpenia a vo výške 70 eur z titulu náhrady iných trov konania v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Účastníčke Obec B. náhradu trov konania nepriznal.
V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktoré ustanovuje zákonné požiadavky na obsahovú náplň odôvodnenia správneho rozhodnutia. Okrem popisu skutkových zistení má odôvodnenie správneho rozhodnutia obsahovať rozbor jednotlivých dôkazov a ostatných podkladov pre rozhodnutie, reakciu na pripomienky a návrhy účastníkov konania, na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia a závery o tom, ktoré skutočnosti správny orgán považuje za nepochybne zistené, ako posúdil správny orgán ich právny význam a zdôvodnenie použitia právnej normy. Rozhodnutie žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa podľa názoru krajského súdu týmto požiadavkám nezodpovedá, pretože v oboch správnych rozhodnutiach sú podrobne uvedené skutkové zistenia vyplývajúce predovšetkým z listinných dôkazov predložených účastníkmi konania, avšak v nich konštatovaný skutkový stav je nedostatočne pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).